BASF Ochrana rostlin Česká republika
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Akce Poznávejme světová vína s BASF 2017 Portugalsko

Organizátor: Společnost BASF spol. s r.o se sídlem v Praze, Sokolovská 668/136d, 186 00, od 24.9.1991 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 3255 (dále jen organizátor nebo BASF) pořádá soutěž pro koncové uživatele fungicidů

Sercadis®, Orvego®, Cantus®, Delan® Pro a Faban®

s názvem:

„Poznávejme světová vína s BASF“ (dále jen „soutěž“) 2017 Portugalsko

POZOR: Došlo k upravení části pravidel akce: Termín odborné cesty byl posunut na datum 6.-9. září 2017 a do akce bude přijato 13 účastníků s nejvyšším obratem a další 2 účastníci budou vylosováni. Věnujte, prosím, pozornost přesnému znění pravidel!

Oficiální podmínky a pravidla soutěže

1. Čas a místo konání soutěže:

Soutěž probíhá na území České republiky a trvá od 1.1.2017 do 3.8.2017.

Kopie faktur musí mít datum z tohoto období. (dále jen „soutěžní období“)

Nejzazší termín pro zaslání faktur je do 11.8.2017.

2. Kdo se může soutěže účastnit?

Soutěže se může účastnit každý podnikatel podnikající v oblasti zemědělské prvovýroby na území České republiky, přičemž právnická osoba musí mít sídlo na území České republiky a fyzická osoba – podnikatel místo podnikání nebo svůj podnik na území České republiky.

Zároveň musí být daný zemědělský subjekt zaregistrován v bonusovém programu společnosti BASF „Partnerství s BASF – partnerství profesionálů 2017“

3. Co je třeba splnit?

Je třeba, aby účastník soutěže zakoupil minimálně 2 fungicidy pro použití do vinic nebo do sadů v minimálním množství uvedeném níže.

• Sercadis - 3 l

• Orvego - 8 l

• Cantus - 12 kg

• Delan Pro - 25 l

• Faban - 12 l

4. Přihlášení

Účastník soutěže je povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 3. srpna 2017 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz

a do 11. srpna je povinnen odeslat fotokopie dokladů potvrzujících nákup uvedených přípravků na adresu BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d,

186 00, Praha. Obálku označte heslem „Poznávejme světová vína s BASF“ Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži je 4 denní Odborná cesta do Portugalska (dále jen „výhra“) konající se 6.- 9. září 2017. Pokud se termín bude muset měnit z organizačních důvodů, tyto informace budou zveřejněny nejpozději 1 měsíc před konáním cesty. Výhra zahrnuje náklady na dopravu, ubytování, stravování a ostatní poplatky vyplývající z této cesty. Výhra bude organizovaná cestovní kanceláří vybranou na základě výběrového řízení společností BASF spol. s r.o., na základě smlouvy o zájezdu uzavřené mezi společností BASF spol. s r.o. a příslušnou cestovní kanceláří.

6. Vyhodnocení soutěže a odevzdání výher:

Vyhodnocení soutěže proběhne 18.8.2017 a to následujícím způsobem:

A: Po sečtení obratu za vyjmenované přípravky 13 účastníků s nejvyšším obratem s výše vyjmenovanými přípravky získá výhru.

B: Další 2 výherci soutěže budou určeni losováním ze všech zaslaných přihlášek do soutěže. V tomto losování již nebudou zahrnuty přihlášky, které výhru získaly na základě bodu A.

Výherci budou o této skutečnosti informováni 18.8. 2017.

7. Způsob uveřejnění výsledků soutěže

Výsledky soutěže zveřejní organizátor soutěže do konce roku 2017 na svých internetových stránkách – www.agro.basf.cz a v časopise BASF – Agrotip.

8. Všeobecné podmínky

- Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

- Účastí v akci „Poznávejme světová vína s BASF potvrzuje souhlas s podmínkami akce. Kontaktní osoba tímto uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro marketingové účely přímo společností BASF spol. s r.o. *1) (správce) nebo jejími zpracovateli *12). Poskytnutí osobních údajů pro marketingové účely je dobrovolné. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Kontaktní osoba dále uděluje svým podpisem souhlas se zasíláním obchodních sdělení společnosti BASF spol. s r.o. na svoji e-mailovou adresu nebo formou SMS.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE *3) a (ii) třetím osobám *2) a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/ 2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován do 31.12.2025. Souhlas se zasíláním obchodních sdělení je udělován na dobu neurčitou. Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně kterýkoliv ze souhlasů, na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com, odvolat.

Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

---------------------------------------------------------------------------------

*1) BASF spol. s r.o., se sídlem, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, Praha 8, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 3255.

*2) Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/spolupracujici_spolecnosti nebo bude poskytnut na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

*3) BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, jejichž seznam je dostupný na: www.basf.com/en/company/about-us/sites-and-companies.html

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Zveřejnění výsledků akce:

Výherci se stávají tyto společnosti:

Vinofrukt, a.s., Znovín Znojmo, a.s., Zemědělské Družstvo Libčany, Ekofrukt Slaný, spol. s r.o., Vinice Hnánice s.r.o., Sady Svobodná Ves, s.r.o., Vinice Hustopeče s.r.o., Zemědělské Družstvo Sedlec u Mikulova, Zemědělské Družstvo Hodonice, Vinselekt Michlovský a.s., Agropol Mikulov, spol s .r.o., Agra, spol. s r.o., ZD Bulhary, Agrodružstvo Vrbovec, družstvo, Zemax Šitbořice, a.s.

Šťastným výhercům gratulujeme

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.