BASF Řešení pro zemědělství
Adaptujte BASF::
 
 
 
Zap.
Vyp.
Přidejte Vaše plodiny
Zap.
Vyp.
 • Bavlna
 • Brambory
 • Bylinky
 • Chmel
 • Cukrová třtina
 • Kukuřice
 • Luskoviny
 • Nepěstební plocha
 • Obilniny
 • Okrasné rostliny
 • Olejniny
 • Ovoce
 • Ořechy
 • Pastvina
 • Plantáže
 • Pícniny
 • Réva
 • Rýže
 • Sojové boby, sója
 • Stromy a keře
 • Tabák
 • Traviny
 • Zelenina
 • lesy
 • luskoviny
 • obilniny
 • okopaniny
 • olejniny
 • ostatní
 • ovoce
 • pícniny
 • zelenina
 • Řepa
 • Řepka olejka
 • Brambor
 • Brambory (sadbové)
 • Brambory pro průmyslové zpracování
 • Brambory škrobové
 • Aromatické a léčivé rostliny
 • Koření
 • Čerstvé bylinky
 • Chmel
 • Kukuřice cukrová
 • Kukuřice modifikovaná
 • Kukuřice na zrno
 • Kukuřice silážní
 • Fazole
 • Hrách
 • Hrách krmný
 • Luskoviny
 • Čočka
 • Nekultivovaná plocha
 • Nepěstební plocha
 • Půda
 • Půda po sklizni
 • Seťové lužko
 • Trvalky
 • Uskladněné produkty
 • Úhor
 • Ječmen
 • Oves
 • Proso
 • Pšenice
 • Pšenice špalda
 • Tritikale
 • Žito
 • Bodlák
 • Chryzantéma
 • Dýně okrasná
 • Karafiát
 • Květiny k řezu
 • Okrasné cibuloviny
 • Okrasné rostliny
 • Rostliny květináčové
 • Růže
 • Sazenice pěstované v obalech
 • Trávník
 • Hořčice
 • Katrán
 • Len
 • Lnička setá
 • Mák
 • Slunečnice
 • Banán
 • Bobuloviny
 • Citrusy
 • Jádroviny
 • Peckoviny
 • Sady
 • Tropické ovoce
 • Bukvice
 • Kaštan jedlý
 • Kešu ořechy
 • Mandle
 • Ostatní stromové ořechy
 • Ořechy lískové
 • Ořechy makadamiové
 • Ořechy para
 • Ořechy pekanové
 • Ořechy pistáciové
 • Ořechy vlašské
 • Podzemnice olejná/ Arašídy
 • Akácie
 • Eukalyptus (blahovičník)
 • Gumovník
 • Kakaovník
 • Kávovník
 • Palma olejná
 • Čaj (čajovník)
 • Bob vlčí
 • Fazol polní
 • Hrách polní
 • Jetel
 • Komonice
 • Semena pícnin
 • Vičenec ligrus
 • Vojtěška
 • Štírovník
 • Hrozinky
 • Hroznové víno bílé
 • Hroznové víno stolní
 • Réva školka
 • Clearfield rýže
 • Rýže
 • Rýže Provisia
 • Sojové boby, sója
 • Borovice
 • Dub
 • Jedle
 • Jehličnany
 • Modřín
 • Opadavé stromy
 • Smrk
 • Stromy a keře
 • Školky (lesnické)
 • Tabák
 • Tabák (pařeniště)
 • Bojínek luční
 • Jetelotravní směsky
 • Jílek
 • Kostřava
 • Lipnice luční
 • Ostřice
 • Ovsík vyvýšený
 • Ozdobnice čínská
 • Psárka luční
 • Pískavice řecké seno
 • Srha laločnatá
 • Trojštět žlutavý
 • Čirok
 • Brukev
 • Cibuloviny
 • Kořeny a hlízy
 • Nať a stonek
 • Ovoce podobné zelenině
 • Tykve
 • Zelenina
 • Zelenina listová
 • Žampion
 • Řepa cukrová
 • Řepa krmná
 • Řepka Clearfield
 • Řepka konvenční
 • Řepka olejka

Pilotní farma v ČR

V České republice má BASF praktické zkušenosti s tzv. nektarodárnými biopásy, druhově pestrými směsmi rostlin, určenými k podpoře včely medonosné a dalšího užitečného hmyzu. Při správném nastavení podmínek mohou efektivně zakládané a udržované biopásy a další „funkční úhory“ účelně naplnit význam dočasně neprodukčních ploch.

Pro získání komplexnějších zkušeností i v podmínkách ČR, se BASF rozhodla sledovat vybraná opatření v podmínkách konkrétní farmy. Od loňského roku za tím účelem spolupracuje s rodinnou farmou p. Václava Velety v Lukavci na Vysočině. Základem spolupráce je dialog a pozitivní přístup farmy ohledně smysluplnosti sledovaných mimoprodukčních opatření. Na základě získané zkušenosti a potřeby, pak jejich případné širší uplatnění v rámci farmy.

Farma leží v okolí obce Lukavec na Vysočině v nadmořské výšce okolo 580 m n. m. (BVT), v členité krajině, kde se střídá orná půda s pastvinami a lesy. Dlouhodobé normály jsou 680 mm ročního úhrnu srážek a 7,2 °C průměrné roční teploty. Celková výměra pozemků je 52 ha, z toho 83 % orné půdy, zbytek tvoří trvalé travní porosty a les.

Zkušenosti z první sezóny

Na jaře 2016 jsme ve spolupráci s farmou založili menší demonstrační blok poloprovozního charakteru se směskami využitelnými v greeningu i agro-envi schématu, které mají současně potenciál posloužit jako včelí pastva a potrava dalšímu užitečnému hmyzu. Směsi navrhl s ohledem na místní klimatické a půdní podmínky Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku. Na dvou místech farmy byly provozně založeny a dle stanovených podmínek udržovány nektarodárné biopásy. U všech porostů nás zajímal jejich vývoj během sezóny a atraktivita pro včely, čmeláky, motýly a další užitečný hmyz

V demonstračním bloku bylo sledováno 6 víceletých (souvrať – jarní a letní výsev, úhor, nektarodárný biopás, komonice, úročník) a 4 jednoleté směsi (biopás pro zvěř, oves s podsevem hrachu, souvrať, meziplodina). Většina směsí byla vyseta v dubnu vedle sebe v jednom bloku, což ovlivnilo výskyt hmyzu na jednotlivých parcelách – atraktivnější směsky stahovaly jedince z ostatních ploch. Z víceletých variant v prvním roce nekvetla komonice bílá (víceletá forma), úročník bolhoj a souvrať víceletá (setá v srpnu), proto se na nich nevyskytoval téměř žádný hmyz, s vyjímkou kyjatek (mšic) na komonici. Obdobná situace byla u ovsa s podsevem hrachu, tato kombinace není s výjimkou škůdců pro hmyz příliš přitažlivá.

Nejatraktivnější variantou pro hmyz byl biopás pro zvěř doplněný o svazenku. Důvodem byl vysoký podíl svazenky, která intenzivně kvetla od konce června do konce července a v menší míře kvetla až do poloviny září. Květy svazenky byly v počáteční fázi nad porostem a působily na hmyz jako magnet, kdežto květy ukryté mezi rostlinami hořčice a dalších plodin v ostatních variantách byly při stejné intenzitě květu navštěvovány o poznání méně.

Souvrať víceletá (setá v dubnu) měla po celou vegetaci nízký počet kvetoucích rostlin na m2 a nemohla konkurovat směskám s atraktivní svazenkou.

Úhor víceletý – v první půli vegetace krásně kvetl (hořčice, svazenka, koriandr, inkarnát), po seči koncem července kvetl jetel luční, jetel šípovitý a kopr. U kopru bylo zajímavé, že na květy nelétal skoro žádný hmyz, což mohlo být způsobeno nedostatkem nektaru z důvodu sucha nebo nevhodnou odrůdou.

Souvrať jednoletá kvetla intenzivně od poloviny června do podzimu. V první půli vegetace dominovala svazenka s hořčicí, postupně převážil kopr a různé druhy jetelů.

Meziplodinová směs jednoletá – byla vyseta začátkem srpna a začala kvést až v první polovině září (lnička). Na lničku plynule navázal květ svazenky. V září to byla nejatraktivnější směska pro včelu medonosnou a v době květu svazenky i pro čmeláky zemní. Pro včely by bylo vhodnější zasít směsku alespoň o týden dříve, aby porost začal kvést již koncem srpna. V té době je ve včelstvech ještě dostatek létavek, schopných využít zdroj nektaru a pylu. Kombinace lničky a svazenky se jeví vhodnější než směska hořčice a svazenky, při vysokém zastoupení řepky v osevním postupu je lepší použít do směsi se svazenkou plodinu, která nepatří mezi brukvovité rostliny.

Součástí demonstračního bloku je i nektarodárný biopás shodného složení jako dva provozně vyseté biopásy v jiných částech farmy. U všech byl podobný průběh vegetace – v první půli vegetace dominovala hořčice a svazenka, po seči koncem července se z biopásu stalo převážně jeteliště s občasným výskytem dalších kvetoucích druhů, což negativně ovlivnilo výskyt hmyzu – trubky jetelů jsou hluboké a většina druhů se k nektaru nedostane.

Význam biopásů v mozaikovité krajině s loukami, lesy a remízky je pro včely nižší, než v uniformní zemědělské krajině, která je např. v okolí Kněževsi u Prahy, kde probíhaly předchozí sledování efektivity nektarodárných biopásů.

U ostatních sledovaných skupin hmyzu je na závěry příliš brzy a je třeba počkat na další sezony, které mohou být značně odlišné.


Věděli jste, že…?

23. června 2017 bylo uspořádáno polní setkání v Lukavci u Pacova na místní rodinné farmě pana Václava Velety, která je od loňského roku součástí evropského sdružení farem „BASF Farm Network“.

Reportáž z této akce naleznete ZDE

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.