Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce Butisan® Aqua Pack „Trojí síla správného rozhodnutí 2021“

POZOR: Přihlašování do akce již bylo ukončeno

Pěstitelům řepky doporučujeme pro preemergentní ochranu proti plevelům herbicidní řešení Butisan® Aqua Pack bez rizika fytotoxicity. Butisan® Aqua Pack se skládá z Butisanu Star a Stompu Aqua a zemědělcům přináší spolehlivý účinek na běžné plevele, ale zároveň rozšiřuje účinnost na problematické plevele např. prlina rolní, merlíky, mák vlčí aj.

Butisan® Aqua Pack je fyzický balíček určený k ošetření 7,5 ha řepky. Butisan® Aqua Pack obsahuje 3 účinné látky ze 3 chemických skupin. Neomezuje herbicidní programy v následujících plodinách.

Při nákupu balíčku Butisan® Aqua Pack v termínu od 15. června 2021 do 30. září 2021 můžete získat skvělé bonusy, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 6 ks Butisan Aqua Packu (ošetření 45 ha při doporučené dávce Butisanu Star 2 l + Stompu Aqua 0,67 l/ha)?

Dárkový poukaz SODEXO na 2 500 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

1 500 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 6 ks Butisan Aqua Packu má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1 500 bodů.

Vaztak® Active 5 l

Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyretroidní insekticid, určený k hubení některých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

Caryx® 5 l

Fungicid s optimálním regulačním účinkem dodávající rostlinám energii pro přezimování, vývoj a výnos. Po podzimním ošetření mají rostliny sníženou citlivost k vymrzání a vykazují výborný zdravotní stav. Jarní aplikace má vliv na navětvení, sjednocení a zakrácení porostu. Caryx® je nejpoužívanějším regulátorem s fungicidním účinkem v České republice.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele herbicidního balíčku Butisan® Aqua Pack od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 15. června 2021 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 6 ks Butisan Aqua Packu v termínu od 15. června 2021 do 30. září 2021. Za každé toto množství uvedených přípravků má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Dárkový poukaz SODEXO na 2 500 Kč

b. 1 500 bodů v Partnerství Profesionálů

c. Vaztak® Active 10 l

d. Caryx® 5 l

4. Pro účast v akci Butisan® Aqua Pack „Trojí síla správného rozhodnutí 2021” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. září 2021 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup balíčku Butisan® Aqua Pack v požadované výši nejpozději do 30. října 2021 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Trojí síla správného rozhodnutí 2021“. Za účelem dodání bonusu, který představuje přípravky BASF, v dřívějším termínu, než je stanoveno v bodu 6 těchto podmínek, mohou zemědělské podniky/podnikatelé požádat o přednostní dodávku takového bonusu přípravků, pokud zároveň s takovou žádostí prokážou fotokopie dodacích listů, že odebrali minimální množství výrobků pro uplatnění příslušného bonusu. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky/podnikatelé, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 30. října 2021. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2022.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 30. září 2021 nebo do vyprodání zásob.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce Butisan® Aqua Pack „Trojí síla správného rozhodnutí 2021” budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

11. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

12. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Top