Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce "Capalo® – ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“

Mírná zima přispívá k příznivému rozvoji houbových patogenů. V závislosti na lokalitě a odrůdě se nejčastěji v pšenici a ječmeni může objevit padlí travní. Z podzimu vymáčené porosty mohou být napadeny chorobami pat stébel.

Capalo® - specialista na choroby pat stébel a padlí travní

Kombinací účinných látek metrafenon a fenpropimorph vzniká výrazný stop-efekt + dlouhodobé působení proti padlí travnímu. Optimální termín ošetření je na začátku projevů napadení padlím, kdy fenpropimorph probíhající infekci zastaví a metrafenone dlouhodobě (3-4 týdny) ochrání před dalším napadením.

Capalo® je jediným fungicidem na trhu, který spojuje preventivní a kurativní účinnost proti padlí travnímu. Tento způsob ochrany pšenic a sladovnických ječmenů zaručuje pěstitelům dlouhodobě zdravý porost vytvářející zisk. Doporučená aplikační dávka při sólo aplikaci je 1,2-1,4 l/ha.

Při nákupu přípravku Capalo® v termínu od 1. března 2020 do 31. května 2020 máte možnost získat fungicid do klasu Osiris® nebo Dárkový poukaz SODEXO.

UPOZORNĚNÍ: Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 100 l Capalo®?

A. Klasový fungicidní specialista Osiris® - 20 l

Kombinací účinných látek epoxiconazole + metconazole, potlačuje houbové choroby, které se vyskytují v druhé polovině vegetační sezóny, jako jsou listové skvrnitosti, rzi, klasové fuzariózy, a snižuje saprofytické houbové choroby, jako jsou černě a alternaria. Velmi významná je inovativní formulace, která zajišťuje pro účinné látky dobrou přilnavost, rychlé působení a výrazný stop-efekt. Doporučená aplikační dávka je 1,75 l/ha, pokud by byla vyšší pravděpodobnost rozvoje fuzarióz (předplodina kukuřice, minimalizační zpracování půdy, citlivá odrůda, deštivé počasí), pak doporučujeme dávku zvýšit na 2 l/ha.

B. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 7000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Capalo® od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2018 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 l fungicidu Capalo® v termínu od 1. března 2020 do 31. května 2020. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk přípravku Osiris® nebo Dárkový poukaz SODEXO.

Zákazník má nárok získat jako bonus za nákup 100 l fungicidu Capalo®:

20 l fungicidního přípravku Osiris za nákup 100 l fungicidu Capalo®

Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 7.000 Kč za nákup 100 l fungicidu Capalo®

4. Pro účast v akci „Capalo® - ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 31. května 2020 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. (pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen) a v případě zájmu o fungicidní přípravek Osiris® poslat kopii dodacího listu na centrálu společnosti BASF na adresu: BASF spol. s r.o., Sokolovská 668/136d, Praha 8 – Karlín, 186 00 nebo předat svému regionálnímu obchodnímu zástupci.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Capalo® nejpozději do 30. června 2020 svému obchodnímu zástupci BASF spol. s r.o. Obálku označte heslem „Capalo® - ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie dodacích listů byly přijaty a k jimž byly dodatečně přijaty společností BASF spol. s r. o. fotokopie faktur dokládajících nákup do 31. května 2020. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány:

Osiris® - do konce června 2020

Dárkový poukaz SODEXO – do konce roku 2020

7. Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

9. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Capalo® - ideální fungicid pro jarní ošetření obilnin“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání bonusu. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BAS spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top