Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Ušetřete 26 % s Clearfield® balíčkem“

Pěstitelům řepky doporučujeme pěstování řepky v technologii Clearfield®. Nyní za historicky nejnižší cenu.

Leták k akci naleznete ZDE

Přihlašování do akce je již ukončeno

S Clearfield® balíčkem od BASF můžete ušetřit 33 % za herbicid Cleravis® a 20 % za jakékoliv osivo BASF odolné k účinné látce imazamox (označení CL):

• INV1266CL

• INV1166CL

Cleravis® je nejúčinnější herbicid na trhu v České republice. Kontroluje jak standardní plevele, tak také všechny brukvovité plevele, včetně všech obtížně hubitelných a nově se rozmnožujících plevelů. Umožňuje tedy pěstování na všech pozemcích, dokáže kontrolovat i výdrol konvenční řepky. Účinnost na většinu plevelů se blíží 100 %. Jakožto jediný kompletní postemergentní herbicid na trhu přináší i řadu dalších výhod pro své zákazníky. Doporučením pro aplikaci je Cleravis® se smáčedlem Dash® HC v dávce 2+1 l/ha.

Akce platí od 1. dubna 2020 do 30. září 2020.

Při nakoupení dvou balení Cleravis® + Dash® HC na ošetření 10 ha a současném nákupu 12 výsevních jednotek (VJ) jakéhokoliv CL osiva BASF získáte bonus:

- Jedno balení Cleravis® + Dash® HC na ošetření 5 ha

- 3 VJ stejného CL osiva BASF

Celkem tak získáte herbicid a osivo na 15 ha* se slevou 26 %**.

* při doporučené dávce přípravku Cleravis® + Dash® HC v dávce 2+1 l/ha a při výsevku 500 000 semen/ ha

** kalkulováno z ceníku Agrofert 2020

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro pěstitele řepky, zákazníky Cleravis® + Dash® HC a CL osiva BASF.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. dubna 2020 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství dvou balení Cleravis® + Dash® HC (jedno balení Cleravis® + Dash® HC = 2x5 l Cleravis® a 5 l Dash® HC) a 12 výsevních jednotek (VJ) CL osiva BASF v termínu od 1. dubna 2020 do 30. září 2020. Za každé toto množství uvedeného přípravku a osiva BASF má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Jedno balení Cleravis® + Dash® HC na ošetření 5 ha

b. 3 VJ stejného CL osiva BASF

4. Pro účast v akci „Ušetřete 26 % s Clearfield® balíčkem” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. září 2020 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku Cleravis® + Dash® HC a nákup jakéhokoliv CL osiva BASF, v požadované výši nejpozději do 31. října 2020 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Ušetřil jsem s Clearfield® balíčkem“. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Pro včasné dodání bonusů, na které ještě dodavatelem nebyla vystavena faktura, se záměrem zákazníka pro použití osiva pro setí a aplikaci herbicidu v roce 2020, bude společnost BASF akceptovat pouze ty zemědělské podniky/podnikatele, jejichž odeslané fotokopie dodacích listů budou přijaty v dostatečném předstihu pro zajištění jejich dodávky. V případě, že daný subjekt následně nedoloží fotokopie faktur v uvedeném termínu, si společnost BASF vyhrazuje právo na fakturaci dodaných bonusů přes vybraného distributora v plné výši.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 30. září 2020 nebo do vyprodání zásob.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Ušetřete 26 % s Clearfield® balíčkem“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

11. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

12. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

- Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top