Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Akce „Dagonis® - Fungicid pro vysněnou sklizeň“

Společnost BASF nabízí nový fungicid Dagonis® (dále jen „přípravek“), který je registrován do jádrovin a zeleniny. Přípravek obsahuje dvě účinné látky, a to fluxapyroxad a difenokonazol. Použitím přípravku v jádrovinách dochází k potlačení strupovitosti. Použitím v zelenině přípravek potlačuje tyto choroby: padlí, Alternaria, hlízenka, kořenomorka, hnědá skvrnitost rajčat, rez a další.

U jádrovin se nově aplikační dávka přípravku vypočítává z listové plochy stromu. Pro strupovitost je doporučená dávka přípravku 0,7 l/10000 m2 listové plochy. Pokud se tedy na jednom hektaru postřikuje 13000 m2, tak tuto dávku násobíte 1,3 (tedy 0,91 l). Celková dávka by však neměla přesáhnout 1,2 l/ha.

U zeleniny je doporučená dávka přípravku proti padlí 0,6 l/ha, proti černím (Alternaria) 1 l/ha, a proti hlízence 2 l/ha.

POZOR - přihlašování do akce již bylo ukončeno!

Pro rok 2019 společnost BASF spol. s r.o. vyhlašuje na podporu prodeje přípravku Dagonis® pro použití do jádrovin a zeleniny následující akci s názvem „Dagonis® - Fungicid pro vysněnou sklizeň“ (dále jen „akce“):

Podmínky akce v kostce:

Při nákupu přípravku v termínu od 15. března 2019 do 20. července 2019 můžete získat odměnu v podobě chytrých hodinek Xiaomi Amazfit Bip Black (dále jen „chytré hodinky“) za předpokladu, že splní podmínky akce, resp. budou vylosováni jako výherci. Typ hodinek může být změněn dle aktuální nabídky na konci akce.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Dagonis® od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření jádrovin a zeleniny.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 15. března 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Pravidla pro akce jsou následující:

(a) Termín konání akce: od 15. března 2019 do 20. července 2019 (dále jen „rozhodné období“)

(b) Společnost BASF vyhlašuje dvě kategorie akce, a to pro účastníky, kteří nakoupí přípravek v rozhodném období:

- v největším množství (objem) v porovnání s ostatními účastníky akce, nejméně však 50 l (dále jen „kategorie nejvíce“), a

- v množství (objemu) alespoň 20 l (dále jen „kategorie 20“).

(c) Pro účastníky v kategorii nejvíce je vyhrazeno 20 odměn a pro účastníky v kategorii 20 je vyhrazeno též 20 odměn.

(d) Nárok na odměnu (chytré hodinky) v kategorii nejvíce vzniká 20 účastníkům, kteří v rozhodném období nakoupí největší množství (objem) v porovnání s ostatními účastníky akce.

(e) V případě, že více jak 20 účastníků v kategorii 20 splní podmínku nákupu stanoveného množství přípravku, uskuteční společnost BASF spol. s r.o. slosování účastníků. Nárok na odměnu (chytré hodinky) v kategorii 20 vzniká 20 vylosovaným účastníkům

(f) Případné losování z účastníků podle jednotlivých kategorií podle písm. (e) se uskuteční dne 26.7.2019 v sídle společnost BASF spol. s r.o.

(g) Pro účast v akci je účastník povinen:

elektronicky se přihlásit do 20. července 2019 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

odeslat svému obchodnímu zástupci společnosti BASF spol. s r.o v obálce označené heslem „Dagonis® - Fungicid pro vysněnou sklizeň“ fotokopie faktur dokládající nákup alespoň 20 l, resp. 50 l a více přípravku v rozhodném období, nejpozději však do 20. července 2019.

Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou doručeny společností BASF spol. s r.o. nejpozději do 25. června 2019. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

4. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, kteří splnili pravidla akce v jednotlivé kategorii a případně byli vylosováni dle bodu 3. písm. (e) budou bonusy dodány do konce roku 2019.

5. Společnost BASF s.r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla akce, jakož i rozsah a druh odměny, spolu s právem celou akci zrušit.

6. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

7. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává jejich osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři akce „Dagonis® - Fungicid pro vysněnou sklizeň“ za účelem oznámení o vzniku práva na odměnu a poskytnutí odměny. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod akce a bez jejich sdělení nelze registraci zemědělského podniku akceptovat.

8. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely vyhodnocení akce a poskytnutí odměny. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit účastníkovi, kterému vzniklo právo na odměnu, poskytnutí odměny. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů od okamžiku poskytnutí odměny, pokud právní předpisy nevyžadují dobu delší.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat třetí osoby jakožto zpracovatel pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, smluvní dopravci, dodavatelé IT služeb či účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka a osoba, která se mají účastnit akce má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba mohou kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Top