Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Akce „Delan® Pro - Proaktivní technologie“

Společnost BASF nabízí nový fungicid Delan® Pro (dále jen „přípravek“), který je registrován do jádrovin a révy vinné. Přípravek obsahuje dvě účinné látky, a to dithianon a fosfonáty draselné. Použitím přípravku v jádrovinách dochází k potlačení strupovitosti. Přípravku v révě vinné potlačuje tyto choroby: plíseň révová a černou hnilobu révy vinné.

U jádrovin je aplikační dávka přípravku 0,83 l/ha/1 m výšky koruny stromu, avšak maximálně 2,5 l/ha. Ochranná lhůta je 35 dnů.

U révy je doporučovaná dávka přípravku 2 l/ha do období květu BBCH 61 a 4 l/ha od počátku květu v sezóně dále. Ochranná lhůta je v révě 42 dnů.

Upozornění

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Pro rok 2019 společnost BASF spol. s r.o. vyhlašuje na podporu prodeje přípravku Delan® Pro pro použití do vinné révy následující akci s názvem „Delan® Pro - Proaktivní technologie“ (dále jen „akce“):

Podmínky akce v kostce:

Při nákupu přípravku v termínu od 15. března 2018 do 10. července 2019 můžete získat odměnu v podobě možnosti účasti (dále jen „odměna“) na vzdělávací cestě za rakouskými pěstiteli révy do oblasti údolí Dunaje v okolí města Krems (dále jen „vzdělávací cesta“), tato oblast je vklíněna mezi rakouská města Wachau a Kamptal.

Maximální celkový počet výherců, je 20 osob. Vzdělávací cesta bude realizována ve druhé polovině měsíce července 2019 na 2 dny. Nárok na výše uvedenou odměnu Vám vzniká za předpokladu splnění všech podmínek akce.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Delan® Pro od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření révy vinné.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 15. března 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Pravidla pro akce jsou následující:

(a) Termín konání akce: od 15. března 2019 do 10. července 2019 (dále jen „rozhodné období“)

(b) Společnost BASF vyhlašuje dvě kategorie akce, a to pro účastníky, kteří nakoupí přípravek v rozhodném období:

- v největším množství (objem) v porovnání s ostatními účastníky akce, nejméně však 100 l (dále jen „kategorie nejvíce“)

- v množství (objemu) minimálně 20 l (dále jen „kategorie 20“).

(c) Pro účastníky v „kategorii nejvíce“ je vyhrazeno 15 odměn (vzdělávací cesta)a pro účastníky v „kategorii 20“ je vyhrazeno 5 odměn (vzdělávací cesta).

(d) Nárok na odměnu (vzdělávací cesta) v „kategorii nejvíce“ vzniká 15 účastníkům, kteří v rozhodném období nakoupí největší množství (objem) v porovnání s ostatními účastníky akce.

(e) Nárok na odměnu (vzdělávací cesta) v „kategorii 20“ vzniká 5 účastníkům, kteří v rozhodném období nakoupí minimálně objem 20 litrů.

(f) V případě, že více jak 5 účastníků v „kategorii 20“ splní podmínku nákupu stanoveného množství přípravku, uskuteční společnost BASF spol. s r.o. slosování účastníků.

(g) Případné losování z účastníků v „kategorii 20“ se uskuteční dne 16.7.2019 v sídle společnost BASF spol. s r.o.

(h) Pro účast v akci je účastník povinen:

i. elektronicky se přihlásit do 10. července 2019 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

ii. odeslat svému obchodnímu zástupci společnosti BASF spol. s r.o. v obálce označené heslem „Delan® Pro - Proaktivní technologie“ fotokopie faktur dokládající nákup alespoň 20 l, resp. 100 l přípravku v rozhodném období, nejpozději však do 10. července 2019.

(i) Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou doručeny společností BASF spol. s r.o. nejpozději do 15. července 2019. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

(j) Každá jednotlivá odměna zahrnuje právo účasti 1 osoby na vzdělávací akci, ubytování během vzdělávací akce, stravování, dopravu z Brna do Rakouska a zpět a případné poplatky. Odměna nezahrnuje pojištění.

4. Účastníci, kteří splnili pravidla akce v jednotlivé kategorii a případně byli vylosováni budou do 18. července 2019 informování o vzniku práva na odměnu.

5. Společnost BASF s.r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla akce, jakož i rozsah a druh odměny, spolu s právem celou akci zrušit.

6. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

7. V případě, že kontaktní osoba a osoby, které se mají účastnit vzdělávací cesty neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu a osoby, které se mají účastnit vzdělávací cesty, že zpracovává jejich osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři akce „Delan® Pro - Proaktivní technologie“ za účelem oznámení o vzniku práva na odměnu a organizování vzdělávací cesty. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod akce a bez jejich sdělení nelze registraci zemědělského podniku akceptovat.

8. Osobní údaje kontaktních osob a osob, které se mají účastnit vzdělávací cesty v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a poskytnutí odměny. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka a osob, které se mají účastnit vzdělávací cesty je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit účastníkovi, kterému vzniklo právo na odměnu, poskytnutí odměny. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po ukončení vzdělávací cesty, pokud právní předpisy nevyžadují dobu delší.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka a osob, které se mají účastnit vzdělávací cesty, bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat třetí osoby jakožto zpracovatel pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce a vzdělávací cesty (cestovní kancelář či agentura), dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka a osoba, která se mají účastnit vzdělávací cesty má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba a osoby, které se mají účastnit vzdělávací cesty, mohou kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Top