Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce Limus® CL 2019 - pozor akce prodloužena!!!

Pravidla akce Limus® CL 2019 (nová aktualizovaná verze)

Pravidla

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Limus® CL od společnosti BASF spol. s r. o.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. října 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti v akci je zakoupení minimálního množství 50 litrů inhibitoru ureázy Limus® CL v termínu od 14. října 2019 do 31. března 2020.

4. Účastník má nárok za nákup každých 50 litrů inhibitoru ureázy Limus® CL získat věcný bonus v podobě 5 litrů přípravku novinky pro sezónu 2020, Limus® Clear, od společnosti BASF.

5. Pro účast v akci je účastník povinen přihlásit se telefonicky u svého obchodního zástupce, nebo doručit vyplněnou přihlášku do akce (viz příloha) svému obchodnímu zástupci e-mailem nebo poštou.

6. Pro získání bonusu je účastník dále povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup inhibitoru ureázy Limus® CL nejpozději do 17. dubna 2020 svému obchodnímu zástupci. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány nejpozději do konce dubna 2020.

8. Společnost BASF spol. s. r. o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s. r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly sděleny v rámci akce „Limus® CL 2019“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem pro vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

11. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě. Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Žádost o bonus

Žádost k vyplnění se nalézá ZDE (klikněte a stáhněte)

Top