Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce Limus® Clear 2020

Společnost BASF vyhlašuje akci pro odběratele přípravku Limus® Clear

Akce Limus® Clear 2020/2021

Limus® Clear , inhibitor ureázy od společnosti BASF, je nejúčinnějším nástrojem ke snížení ztrát těkáním NH3, čímž se zvyšuje účinnost využití dusíku u hnojiv obsahujících močovinu. Ztráty plynného NH3 je možné snížit mechanickým zapravováním do půdy (kypření půdy >10 cm), nebo zavlažováním (> 10 mm) nebo inhibitory ureázy. Hnojiva upravovaná stabilizátorem Limus® Clear lze použít za všech okolností k ochraně aplikovaného močovinového dusíku.

AKCE platí od 1. října 2020 do 31. března 2021.

Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Pravidla akce

Pravidla akce Limus® Clear 2020/2021

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Limus® CL od společnosti BASF spol. s r. o.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. října 2020 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti v akci je zakoupení minimálního množství 50 litrů inhibitoru ureázy Limus® Clear v termínu od 1. října 2020 do 31. března 2021. V případě, že chcete využít nárok na bonus v programu Partnerství Profesionálů 2020, je nutné nakoupit stabilizátor Limus® Clear nejpozději do 31.12. 2020.

4. Účastník má nárok za nákup každých 50 litrů inhibitoru ureázy Limus® Clear získat věcný bonus v podobě 5 litrů přípravku pro sezónu 2021, Limus® Clear, od společnosti BASF.

5. Pro účast v akci je účastník povinen přihlásit se telefonicky u svého obchodního zástupce, nebo doručit vyplněnou přihlášku do akce svému obchodnímu zástupci e-mailem nebo poštou.

6. Pro získání bonusu je účastník dále povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup inhibitoru ureázy Limus® Clear nejpozději do 16. dubna 2021 svému obchodnímu zástupci. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány nejpozději do konce února 2021.

8. Společnost BASF spol. s. r. o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s. r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly sděleny v rámci akce „Limus® Clear 2020“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem pro vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

11. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě. Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Top