Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Chraňte se s Pictorem“

Pěstitelům řepky a slunečnice doporučujeme přípravek Pictor® pro ochranu porostu proti chorobám v květu. Přípravek Pictor® obsahuje účinné látky ze skupiny pod názvem AgCelence®, které pozitivně působí na fyziologii rostlin a tím zvyšují výnosy v každém roce. Přípravek Pictor® je špičkovým řešením a po mnoho let nejpoužívanějším přípravkem ve fungicidní ochraně řepky a slunečnice v České republice. Doporučení pro jeho aplikaci je v řepce 0,5 l/ha ve fázi BBCH 61-65 a ve slunečnici 0,5 l/ha ve fázi BBCH 51-61.

Akce platí od 15. dubna 2020 do 30. června 2020.

Upozornění: Přihlašování do akce již bylo ukončeno.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 20 l přípravku Pictor® (ošetření 40 ha při doporučené dávce 0,5 l/ha)

1 500 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 20 l Pictor® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1 500 bodů.

Dárkový poukaz SODEXO na 1 500 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro pěstitele řepky a slunečnice, zákazníky přípravku Pictor®.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 15. dubna 2020 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 20 l přípravku Pictor® v termínu od 15. dubna 2020 do 30. června 2020. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. 1 500 bodů v Partnerství Profesionálů

b. Dárkový poukaz SODEXO na 1 500 Kč

4. Pro účast v akci „Chraňte se s Pictorem” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2020 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku Pictor® v požadované výši nejpozději do 31. července 2020 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Chraňte se s Pictorem“. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2021.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 30. června 2020 nebo do vyprodání zásob.

9. Nakoupené množství nelze uplatnit u probíhajících akcí BASF spol. s r.o. vícekrát. Nakoupené množství lze uplatnit nad rámec probíhajících akcí BASF spol. s r.o.

10. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

11. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Chraňte se s Pictorem“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

12. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

13. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

- Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top