Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Revycare® - Obilí nikdy nemělo takovou péči“

Nejvýznamnější letošní novinkou v ochraně obilnin před houbovými chorobami od společnosti BASF je fungicidní přípravek Revycare®, který obsahuje novou účinnou látku Revysol® ze skupiny isopropanol-azolů a účinnou látku pyraclostrobin, který patří mezi nejlepší strobiluriny. V naší nabídce nahrazuje osvědčený přípravek Opera® Top, oproti kterému má navíc lepší účinek na padlí a ramuláriovou skvrnitost a je registrován do všech obilnin. Svými unikátními vlastnostmi se hodí pro ošetření ve fázi praporcového listu obilnin až do fáze prvních viditelných osin (BBCH 37 – 49). Ve svém segmentu prémiových řešení zaujme špičkovou účinností proti braničnatkám a rzím a také vysokou účinností na ramuláriovou skvrnitost. Samozřejmostí je pak účinnost prakticky na celé spektrum listových chorob. Vzhledem k extra silné kurativní účinnosti je pak řešením i pro situace, kdy se aplikace fungicidu opozdí a choroby se již začnou v porostu vyskytovat. Ideálním termínem aplikace i vzhledem k prevenci vzniku rezistence samozřejmě zůstává preventivní zásah před výskytem chorob. Revycare® vám však dává možnost větší flexibility při plánování ochrany obilnin. Doporučená dávka ošetření fungicidem Revycare® je 1,2 l/ha. Pro dosažení nejvyšších výnosů a vysoké kvality je ideální udělat aplikaci druhého fungicidu v období do 25 dní (Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha).

Při nákupu přípravku Revycare® v termínu od 1. března 2021 do 30. června 2021 můžete získat skvělé odměny.

PŘIHLAŠOVÁNÍ DO AKCE JIŽ BYLO UKONČENO.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 120 l Revycare® (ošetření 100 ha při dávce 1,2 l/ha)

A. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 3500 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

B. 2100 VIP bodů do Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů 2021

Při nákupu každých 100 l Revycare® má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 2100 bodů.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 240 l Revycare® (ošetření 200 ha při dávce 1,2 l/ha)

C. Meteorologická stanice GARNI 1055 Arcus

Poloprofesionální meteorologická stanice GARNI 1055 Arcus s wifi přenosem a integrovaným bezdrátovým čidlem 6v1 měří teplotu, relativní vlhkost, rychlost a směr větru, dešťové srážky a UV záření. Hlavní jednotka má snadno čitelný inverzní barevný V.A. displej, který zobrazuje předpověď počasí, vnitřní a venkovní teplotu, hodnotu a graf vývoje barometrického tlaku / srážek / vnitřní a vnější teploty / relativní vlhkosti, rychlost a směr větru, hodnotu dešťových srážek, čas a datum, hodnotu rosného bodu, Wind Chill, teplotního indexu, čas východu a západu Slunce. Hlavní jednotka má paměť na minimální a maximální naměřené hodnoty a paměť na hodnoty naměřené za uplynulých 24 hodin. Je také možné nastavení různých alarmů. Čas a datum jsou automaticky seřízeny z internetu. Data lze přenášet pomocí Wi-Fi na webovou službu Weather Underground.

D. Insekticid Vaztak® Active – 9 litrů

Vaztak® Active je vysoce účinný světlostabilní pyrethroidní insekticid, určený k hubení některých druhů žravého a savého hmyzu, jeho larvám a vajíčkům. Přípravek výborně ulpívá na povrchu rostlin a škůdců, je velmi stabilní vůči světlu a málo rozpustný ve vodě, což zajišťuje jeho reziduální účinnost. Povlak Vaztak® Active se po zaschnutí smývá deštěm jen pomalu.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Revycare® EC od společnosti BASF spol. s r. o., určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2021 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 120 l fungicidu Revycare® v termínu od 1. března 2021 do 30. června 2021. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 3500 Kč za nákup 120 l fungicidu Revycare® EC

b. 2100 VIP bodů do Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů 2021 za nákup 120 l fungicidu Revycare® EC

c. Meteorologická stanice GARNI 1055 Arcus za nákup 240 l fungicidu Revycare® EC

d. 9 l insekticidního přípravku Vaztak® Active za nákup 240 l fungicidu Revycare® EC

4. Pro účast v akci „Revycare® - Obilí nikdy nemělo takovou péči“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2021 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Revycare® nejpozději do 31. července 2021 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslemRevycare® - Obilí nikdy nemělo takovou péči“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. července 2021. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2021.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

9. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce Revycare® - Obilí nikdy nemělo takovou péči“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání bonusu. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top