Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Akce Vizura® podzim 2019

Pravidla akce Vizura® podzim 2019

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Vizura® od společnosti BASF spol. s r. o.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 3. června 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 litrů stabilizátoru dusíku Vizura® v termínu od 7. října 2019 do 12. prosince 2019. V případě, že chcete využít nárok na bonus v programu Partnerství Profesionálů 2019, je nutné nakoupit stabilizátor Vizura® nejpozději do 31.10. 2019.

4. Účastník má nárok za nákup každých 100 litrů stabilizátoru dusíku Vizura® získat věcný bonus v podobě 10 litrů přípravku Vizura® od společnosti BASF.

5. Pro účast v akci je účastník povinen se přihlásit telefonicky u svého obchodního zástupce.

6. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup stabilizátoru dusíku Vizura® nejpozději do 12. prosince 2019 svému obchodnímu zástupci. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány nejpozději do konce roku 2019.

8. Společnost BASF spol. s. r. o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s. r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly sděleny v rámci akce „Vizura® podzim 2019“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem pro vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

11. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě. Kontaktní osoba má (i) právo přístupu k informacím týkajících se jejích osobních údajů, (ii) právo na opravu těchto osobních údajů či jejich odstranění z databáze. Kontaktní osoba má právo požadovat od správce vysvětlení ke zpracování osobních údajů a jejich změn ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 nebo požadovat, aby správce odstranil závadný stav či provedl opravu, pokud zjistí nebo se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s ochranou jeho soukromí a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování.

Top