Řešení pro zemědělství
Zemědělství

AKCE „Vizura® podzim 2021“

Společnost BASF vyhlašuje akci pro odběratele přípravku Vizura®

Akce Vizura® podzim 2021

Kejda a digestát z bioplynových stanic jsou kvalitními kompletními hnojivy. Využitelný dusík z těchto hnojiv bychom proto měli využívat pro výživu kulturních plodin jak nejlépe je to možné. Zejména je důležité zabránit ztrátám živin při samotném hnojení. Vizura® stabilizuje amonný dusík z těchto hnojiv v půdě, tím zabraňuje jeho ztrátám a činí ho přístupným pro plodiny v období, kdy ho nejvíce potřebují. Tím poskytuje bezesporu přidanou hodnotu jak pro samotné zemědělce tak i pro životní prostředí.

Přídavek inhibitoru Vizura® do kejdy nebo digestátu značně zpomaluje rychlost přeměny čpavku do nitrátové formy. Účinná látka DMPP (dimethylpyrazol fosfát) udržuje stabilní obsah amoniaku po delší dobu pomocí inhibice činnosti bakterie Nitrosomonas, která je za proces přeměny do nitrátové formy zodpovědná. Tento princip zabraňuje vyplavování dusíku z půdy a fakticky umožňuje jeho využití rostlinami právě když ho potřebují. Zároveň dochází ke zmenšní rizika vyplavení nitrátového dusíku při silných deštích.

AKCE platí od 1. září 2021 do 31. prosince 2021.

Pravidla akce Vizura® podzim 2021

Pravidla akce Vizura® podzim 2020

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Vizura® od společnosti BASF spol. s r. o.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. září 2021 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 litrů stabilizátoru dusíku Vizura® v termínu od 1. září 2021 do 31. prosince 2021. V případě, že chcete využít nárok na bonus v programu Partnerství Profesionálů 2021, je nutné nakoupit stabilizátor Vizura® také nejpozději do 31.12. 2021.

4. Účastník má nárok za nákup každých 100 litrů stabilizátoru dusíku Vizura® získat věcný bonus v podobě 10 litrů přípravku Vizura® od společnosti BASF.

5. Pro účast v akci je účastník povinen se přihlásit telefonicky u svého obchodního zástupce a registrovat se do akce na webových stránkách www.agro.basf.cz/cs/

6. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup stabilizátoru dusíku Vizura® nejpozději do 31. prosince 2021 svému obchodnímu zástupci. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány nejpozději do 28. února roku 2022.

8. Společnost BASF spol. s. r. o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s. r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly sděleny v rámci akce „Vizura® podzim 2021“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem pro vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

11. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání bonusu. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Top