Řešení pro zemědělství
Zemědělství

„OSIVA InVIGOR“

Pěstitelům řepky od společnosti BASF představujeme naši řadu InVigor. Jedná se o osiva řepky ozimé, které splňují nevyšší požadavky a očekávání pro pěstování řepky ozimé. Jedná se o odrůdy: InV1170, InV1165, Silver, Darling. Všechny tyto hybridní odrůdy jsme připravili do nabídky pro rok 2021.

Akce platí od 1. dubna 2021 do 31. července 2021.

Jaké bonusy můžete získat za nákup:

10 balení jakékoli odrůdy InVigor

(10 balení = osivo na 30 ha jedné z odrůd: InV1170 , InV1165 , Silver , Darling, Crossfit)

Bonus: 1 balení, tedy 3VJ zdarma

Při nákupu každých 10 balení osiv InVigor ( InV1170 , InV1165 , Silver , Darling, Crossfit) má zákazník možnost získat navíc 1 balení stejné hybridní odrůdy.

50 balení jakékoli odrůdy InVigor

(50 balení = osivo na 150 ha jedné z odrůd: InV1170 , InV1165 , Silver , Darling, Crossfit)

Bonus: 8 balení, tedy 24 VJ zdarma

Při nákupu každých 50 balení osiv InVigor ( InV1170 , InV1165 , Silver , Darling, Crossfit) má zákazník možnost získat navíc 1 balení stejné hybridní odrůdy.

80 balení jakékoli odrůdy InVigor

(80 balení = osivo na 240 ha jedné z odrůd: InV1170 , InV1165 , Silver , Darling, Crossfit)

Bonus: 20 balení, tedy 60 VJ zdarma

Při nákupu každých 80 balení osiv InVigor ( InV1170 , InV1165 , Silver , Darling, Crossfit) má zákazník možnost získat navíc 20 balení stejné hybridní odrůdy.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro pěstitele řepky , zákazníky osiv InVigor.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. dubna 2021 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 30VJ osiv InVigor v termínu od 1. dubna 2021 do 31. července 2021. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. 1 balení, tedy 3 VJ osiva InVigor (InV1170, InV1165, Silver, Darling, Crossfit)

b. 8 balení, tedy 24VJ osiva InVigor (InV1170, InV1165, Silver, Darling, Crossfit)

c. 20 balení, tedy 60VJ osiva InVigor (InV1170, InV1165, Silver, Darling, Crossfit)

4. Pro účast v akci „OSIVA InVIGOR” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 31. července 2021 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup osiv InVigor (InV1170, InV1165, Silver, Darling) v požadované výši nejpozději do 31. srpna 2021 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „OSIVA InVIGOR". Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce září roku 2021.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 31.července 2021 nebo do vyprodání zásob.

9. Nakoupené množství nelze uplatnit u probíhajících akcí BASF spol. s r.o. vícekrát. Nakoupené množství lze uplatnit nad rámec probíhajících akcí BASF spol. s r.o.

10. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

11. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „OSIVA InVIGOR“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

12. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

13. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

- Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.pp.agro.basf.cz/pages/tag/data_protection . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top