Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Clearfield® balíček na 15 ha“

Pěstitelům řepky doporučujeme pěstování řepky v technologii Clearfield®. Nyní za výjimečnou cenu.

S Clearfield® balíčkem od BASF můžete ušetřit 33 % za herbicid Cleravis® a 20 % za osivo INV1266CL od BASF, které je odolné k účinné látce imazamox (označení CL):

Cleravis® je nejúčinnější herbicid na trhu v České republice. Kontroluje standardní plevele, všechny brukvovité plevele, včetně všech obtížně hubitelných a nově se rozmnožujících plevelů. Umožňuje tedy pěstování na všech pozemcích. Účinnost na většinu plevelů se blíží 100 %. Jakožto jediný kompletní postemergentní herbicid na trhu přináší i řadu dalších výhod. Doporučením pro aplikaci je Cleravis® se smáčedlem Dash® HC v dávce 2+1 l/ha.

Akce platí od 1. března 2022 do 30. září 2022.

Při nakoupení dvou balení Cleravis® + Dash® HC na ošetření 10 ha a současném nákupu 12 výsevních jednotek (VJ) osiva INV1266CL získáte bonus ZDARMA:

Celkem tak získáte herbicid a osivo na 15 ha* se slevou 26 %.

* při doporučené dávce přípravku Cleravis® + Dash® HC v dávce 2+1 l/ha a při výsevku 500 000 semen/ha

** kalkulováno z ceníku Agrofert 2021

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro pěstitele řepky a slunečnice, zákazníky přípravku Cleravis® + Dash® HC a CL osiva INV1266CL.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2022 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství dvou balení Cleravis® + Dash® HC (jedno balení Cleravis® + Dash® HC = 2x5 l Cleravis® a 5 l Dash® HC) a 12 výsevních jednotek (dále VJ) CL osiva INV1266CL v termínu od 1. března 2022 do 30. září 2022. Za každé toto množství uvedeného přípravku a osiva BASF má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. 1x balení Cleravis® + Dash® HC na ošetření 5 ha

b. 1x 3 VJ CL osiva INV1266CL

4. Pro účast v akci „Clearfield® balíček na 15 ha” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. září 2022 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku Cleravis® + Dash® HC a nákup CL osiva INV1266CL, v požadované výši nejpozději do 31. října 2022 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „Clearfield® balíček na 15 ha“. Za účelem dodání bonusu, který představuje přípravky BASF, v dřívějším termínu, než je stanoveno v bodu 6 těchto podmínek, mohou zemědělské podniky/podnikatelé požádat o přednostní dodávku takového bonusu přípravků, pokud zároveň s takovou žádostí prokážou fotokopie dodacích listů, že odebrali minimální množství výrobků pro uplatnění příslušného bonusu. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce ledna roku 2023.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 30. září 2022 nebo do vyprodání zásob.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „Clearfield® balíček na 15 ha“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

11. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

12. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

• právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

• právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

• právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

• právo na omezení zpracování osobních údajů,

• právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

• právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

• právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

• Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top