Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Kinto® Plus + Relenya® = Pontos® zdarma“ !Pozor, přihlašování do akce již bylo ukončeno!

Nejvýhodnější komplexní ošetření ozimé pšenice proti houbovým chorobám osiva a úporným plevelům.

„Kinto® Plus + Relenya® = Pontos® zdarma“

Za každý balíček mořidel Kinto® Plus + Relenya® (60 l + 40 l), nebo při nákupu min. 40 tun osiva namořeného výše uvedenými mořidly, máte možnost získat 5 l herbicidního přípravku Pontos® zdarma.

AKCE platí od 1. července 2022 do 30. listopadu 2022.

Jak získáte slevu?

Stačí doložit doklad o nákupu osiva ozimé pšenice ošetřeného mořidly Relenya® + Kinto® Plus nebo doklad o nákupu balíčku mořidel Relenya® + Kinto® Plus a předat obchodnímu zástupci BASF. Následně Vám bude doručen herbicid Pontos®

Více informací v letáčku ZDE a u regionálních zástupců BASF

Akce běží do 30.11.2022.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele balíčku mořidel Kinto® Plus + Relenya® od společnosti BASF spol. s r. o.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. července 2022 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti v akci je zakoupení minimálně jednoho balíčku mořidel Kinto® Plus + Relenya® (60 l + 40 l) nebo minimálně 40 tun osiva namořeného výše uvedenými mořidly v termínu od 1. července 2022 do 30. listopadu 2022.

4. Účastník má nárok za nákup dle odstavce 3. získat věcný bonus v podobě 5 litrů přípravku Pontos®, od společnosti BASF.

5. Pro účast v akci je účastník povinen přihlásit se u svého obchodního zástupce a registrovat se do akce na webových stránkách společnosti BASF spol. s r.o.

6. Pro získání bonusu je účastník dále povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup mořidel nebo osiva dle odst. 3 svému obchodnímu zástupci. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

7. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány obratem, nejpozději do 15. prosince 2022.

8. Společnost BASF spol. s. r. o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

9. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

10. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s. r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly sděleny v rámci akce „Kinto® Plus + Relenya® = Pontos® zdarma“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem pro vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

11. Zpracování osobních údajů probíhá automatizovaně i manuálně v elektronické i listinné podobě.

Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání bonusu. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Top