Reportáž z konferencí BASF 2023

Novinky nejen v ochraně rostlin

Sérii zimních konferencí uspořádala počátkem roku společnost BASF, spol. s r. o., na různých místech České republiky. Řečníci se zaměřili jak na herbicidní, tak na fungicidní ochranu širokého spektra pěstovaných plodin. Přítomní se dozvěděli i informace o osivech nabízených společností BASF na českém trhu.

Jako první vystoupila Mgr. Alena Hanzalová, Ph.D., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni. Ve své prezentaci se zaměřila na problematiku výskytu a eliminace rzí. Na obilninách podle jejích slov nejčastěji škodí tyto patogeny: na pšenici rez travní, rez plevová a rez pšeničná, na ječmeni rez travní, plevová a rez ječná, na triticale rez travní, plevová, pšeničná a částečně rez žitná, na žitu rez travní a žitná a na ovsu rez travní a rez ovesná.

Jak dále uvedla, rez je heteroecická, v pohlavním cyklu využívá mezihostitele, což umožňuje vznik nových ras. Infekce rzemi se objevuje každoročně především kvůli přezimování teliospor a přezimování v urediostádiu, a také se vzdušnými proudy či lidskou činností šíří na velké vzdálenosti, i mezi kontinenty. Epidemie rzi pak souvisejí s výskytem nových ras, jež překonávají geny rezistence v pěstovaných odrůdách.

Ztráty při napadení

Při napadení obilnin rzemi se snižuje výnos, a to až o 80 % u rzi travní, 70 % u rzi plevové a 50 procent u rzi pšeničné Dále se snižuje počet obilek v klasu, zpožďuje se klíčení napadených obilek, klesá počet vzešlých rostlin a u silného napadení dochází ke zkracování kořenů.

Nové rasy rzí, které často vyvolávají epidemie, napadají odrůdy odolné k dříve se vyskytujícím rzím. „Škody vyvolávají rychleji než běžné rasy a mají také kratší inkubační dobu. U rostlin jsou patrné větší léze, kde patogen sporuluje a pozorujeme také delší dobu, kdy škodí v porostu. Dochází i k vyšší produkce urediospor. Typické pro nové kmeny jsou množení a šíření v širším rozpětí teplot a také rozšíření do dříve nezasažených oblastí,“ uvedla Mgr. Hanzalová. Jako zdroje rezistence ke rzem pak označila plané druhy trav

Odolnost vůči rzem ale netrvá navždy. Jak konstatovala Mgr. Hanzalová, je lepší u polygenně založené rezistence než u monogenně a oligogenně podmíněné. „Patogen mutacemi a jinými mechanismy variability snáze překoná rezistenci řízenou menším počtem genů,“ vysvětlila přednášející.

Genetická ochrana proti rzím je základ, ale každá rezistence stojí rostlinu energii. „Rezistence zřejmě snižuje fitness rostliny. Za přítomnosti patogena se však snížení ztrát díky rezistenci kompenzuje a převyšuje její negativa,“ vyzdvihla Alena Hanzalová.

Výběr odrůd

Na otázku, které odrůdy obilnin pěstovat, má přednášející jednoduchý recept. V první řadě doporučuje pěstovat ty registrované v České republice a zařazené do Seznamu doporučených odrůd (SDO), případně odrůdy registrované v ČR a nezařazené do SDO. Na třetím místě pak se dají využít odrůdy registrované v jiném státě Evropské unie, které jsou zapsány Evropském katalogu odrůd.

Jak již zaznělo, ochranou proti rzem je především odrůdová odolnost. Stupeň odolnosti pěstovaných odrůd je pak rozhodující při rozhodování o aplikaci fungicidů. Neméně důležitý je podle přednášející včasný monitoring výskytu rzi, jenž je významný zejména v letech následujících po epidemii. Náchylná odrůda vystavená infekčnímu tlaku vyžaduje opakované ošetření fungicidy. „Nejlepší jsou ty s dlouhodobým účinkem, které obsahují kombinaci látek pro snížení pravděpodobnosti vzniku rezistence patogena vůči účinné látce. Přitom platí, že včasná aplikace při prvním výskytu rzi zabrání jejímu dalšímu šíření. Bez včasného zásahu naopak dochází k mnohdy až k nekontrolovatelnému šíření patogena v porostu. Zkrátka rez neustále závodí s výzkumníkem, šlechtitelem, pěstitelem…a je většinou o krok napřed,“ uzavřela Mgr. Hanzalová.

Účinné produkty

Stanislav Malík ze společnosti BASF představil přípravek proti houbovým chorobám Priaxor EC registrovaný do všech druhů obilnin. Podle jeho slov patří z hlediska rozlohy ošetřených ploch v roce 2022 mezi top 10 fungicidů do pšenice v České republice. „Jedná se o kombinaci dvou moderních účinných látek – Xemium a pyraclostrobin. Je účinný proti všem klíčovým houbovým chorobám obilnin. Vyniká jednoduchým dávkováním a flexibilitou použití, může být použit preventivně i kurativně,“ sdělil zástupce společnosti BASF a výsledky použití Priaxoru dokumentoval na mnoha provedených pokusech.

Na jeho slova navázal Pavel Šácha, který přítomné seznámil s dalšími výsledky pokusů a doporučil jim přípravek Osiris Pack, což je podle jeho slov komplexní řešení nejen na klasové choroby. „Velmi dobře účinkuje na fusariózy, braničnatku pšeničnou i padlí. Jeho výhodou je i bezproblémová mísitelnost s ostatními přípravky a také možnost použití v ochranných pásmech podzemních i povrchových vod druhého stupně a na svazích,“ uvedl Pavel Šácha.

Na padlí travní a také na pravý stéblolam doporučil řečník přípravek Flexity. K aplikaci na osivo lze podle jeho slov velmi dobře využít produkt Systiva, který je účinný na celý komplex listových chorob a pravý stéblolam. Také oba tyto přípravky nemají žádná omezení v ochranných pásmech podzemních i povrchových vod druhého stupně a na svazích.

Pro řešení komplexu chorob časného jara, do něhož patří braničnatka pšeničná, padlí travní, stéblolam, rzi, rychnosporiová a hnědá skvrnitost je podle Pavla Šáchy dobré použít produkt Tango Flex, který je vhodný i do ochranných pásem podzemních i povrchových vod druhého stupně a na svazích mimo pětimetrového vegetačního pásu.

S problematikou formulací fungicidů do obilnin přítomné pomocí vzdáleného přístupu seznámil vedoucí vědeckého týmu oddělení technické podpory trhu společnosti BASF Dieter Strobel. Zdůraznil důležitost fyzikálně-chemických vlastností a role formulace a přiblížil parametry, které by každá formulace měla splňovat. „Cílem optimalizace musí být maximální pokrytí osiva, půdy i rostliny látkou, která je fyzikálně a chemicky stabilní. Ideální musí být příjem látky rostlinou a její distribuce v pletivech. Nezbytná je odolnost vnějším vlivům, například dešťovým srážkám. Při tvorbě formulací dbáme také na zvýšení účinnosti produktu a nezapomínáme ani na jeho bezpečnost pro obsluhu i životní prostředí,“ shrnul Dieter Strobel.

I do dalších plodin

V další části semináře hovořil zástupce společnosti BASF Marek Šmika o přípravku Belanty, který pěstitelé znají jako účinný fungicid do brambor, kukuřice, cukrovky, vinné révy i speciálních plodin. „Nyní je Belanty s účinnou látkou Revysol registrován i pro použití do řepky,“ sdělil Šmika. Jak dodal, Belanty obsahuje speciální formulaci SC+, jeho velkou výhodou je možnost aplikace již při teplotě 5 stupňů Celsia a velmi dobrá účinnost na fómovou hnilobu, cylindrosporiózu a verticiliové vadnutí,“ komentoval přednášející.

Podle jeho slov by se mělo Belanty v řepce použít ihned po obnovení jarní vegetace na porosty napadené škůdci, například larvami dřepčíka olejkového a polotrpasličí odrůdy . Je možné jej aplikovat s jinými přípravky, například hnojivy (kromě DAM), nebo insekticidy a stačí jej smíchat s malým množstvím vody (100 až 200 litrů na hektar). Dá se použít před deštěm, je do 30 minut po aplikaci odolný vůči smyvu.

Nový fungicid do cukrové řepy představil zástupce společnosti BASF Václav Nedvěd. Podle jeho slov pěstování této plodiny dokáže podniku zajistit vysoké zisky, ale vyžaduje intenzivní ochranu. „Cukrovku ohrožují především listové choroby, jako je cerkospora, zároveň klesá účinnost běžných fungicidů, a navíc je jejich výběr omezený. Nesmíme pominout ani dopad klimatických změn, jako například sucho nebo na druhou stranu častější přívalové srážky, a tím i složitější plánování termínů aplikace těchto přípravků. Navíc se setkáváme s rostoucí rezistencí cerkospory k azolovým přípravkům, což znamená, že mnoho fungicidů již není tak účinných jako v minulosti,“ shrnul Václav Nedvěd.

V této souvislosti pěstitelům doporučil přípravek s kombinací karboxamidu a azolu (Xemium + Revysol), který je registrován do cukrové řepy jako produkt potlačující cerkosporiózu, padlí řepné, rez řepnou a ramulárii. Jeho výhodou je kromě silného účinku na jmenované patogeny také nezávislost na průběhu počasí a výrazný green efekt. „Pěstitel tak může počítat s vysokým výnosem i cukernatostí,“ konstatoval Nedvěd.

Nový přípravek do slunečnice a máku

Marek Šmika v další přednášce představil produkt Architect určený do slunečnice a máku, ale i dalších plodin, jako jsou hořčice, len či ředkev. „Je schopný zajistit vyšší výnos v různých podmínkách díky kombinaci regulačního a fungicidního účinku. Zlepšený vývoj kořenového systému ústí ve vyšší příjem vody a živin. Porosty jsou díky regulaci nižší, dochází tak k menšímu poškození při dalších aplikačních přejezdech. Mají silnější lodyhu, což snižuje riziko poléhání, a tím i výnosové ztráty, a omezuje výdrol. Architect je určený pro první aplikaci v systému dvou ošetření, do květu doporučujeme použít další fungicid proti významným chorobám slunečnice i máku“ upřesnil přednášející.

Kukuřice a sója

Jan Truneček z firmy BASF se ve své přednášce věnoval kukuřici. Podle jeho slov stále klesá počet přípravků, které se dají k ochraně této plodiny použít. Z hlediska herbicidní ochrany pěstitelům nabídl kombinaci Wing-P + Slalom. Pro fungicidní působení je podle jeho slov v těchto plodinách nejlepší Belanty, který je mimo jiné velmi účinný na fuzariózy. „Je vhodný na pozemky s opakovaným pěstováním kukuřice, redukuje obsah mykotoxinů, zlepšuje výnos zrna, a tím i ekonomiku. Doporučuji jej v kombinaci s insekticidem proti zavíječi,“ uvedl řečník.

V další části příspěvku se Jan Truneček zaměřil na sóju, jejíž výměra v České republice stále narůstá. V této souvislosti zmínil i ukončení registrace herbicidního přípravku Corum + Dash, který mohou zákazníci zakoupit naposledy 9. března tohoto roku a spotřebovat jej do 9. 3. 2024.

„Pěstitelům do sóji nabízíme vhodnou alternativu s názvem Corum Soja Pack, který obsahuje stejné množství účinných látek, na jaké jsou zvyklí. V jetelovinách a hrachu ukončené řešení nahradíme zbývajícími přípravky, tj. Escort Nový a Basagran“ komentoval Truneček.

Řepka pro rok 2023

Nabídku osiv společnosti BASF představil přítomným Roman Sýkora. Odrůda řepky Tuba vyniká podle jeho slov velmi dobrým zdravotním stavem, je odolná vůči poléhání, flexibilní v růstu, nabízí stabilní výnos i olejnatost.

Odrůda Crossfit velmi dobře přezimuje, má dobrý zdravotní stav a je odolná vůči poléhání.

Materiál InV 1170 vykazuje silnou odolnost vůči chorobám. Toleruje přísušek, je odolná k poléhání.

Clearfield hybrid InV 1266CL je adaptabilní v různých klimatických podmínkách. Je nižšího vzrůstu, nepoléhá. „Snadno se sklízí a nabízí vysokou olejnatost,“ uzavřel Roman Sýkora.

Top