Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Osiris® Pack špičková kvalita 2022“ POZOR: Akce již byla ukončena

Společnost BASF od minulé sezóny nabízí špičkové fungicidní řešení Osiris® Pack (Alterno® + Curbatur® EC 250 – dále jen Osiris® Pack), které je registrováno pro ošetření pšenice a ječmene. Obsahuje dva špičkové triazoly - prothioconazole a metconazole, které vykazují preventivní i kurativní účinek proti houbovým chorobám praporcového listu a klasu, jako jsou braničnatky, rzi, hnědá, rhynchosporiová nebo ramuláriová skvrnitost a také klasová fuzaria. Doporučený termín aplikace je v druhé polovině fungicidní sezony v termínech T3 a T4. Termín aplikace T3 (BBCH 41 až BBCH 59 – objevení se klasu až plné vymetání klasu) je nejdůležitější pro přírůstek výnosu. Škodlivost chorob praporcového listu a klasových chorob v daných termínech snižuje výnos až o 30 %. Druhý termín aplikace T4 (BBCH 61 až BBCH 65 – začátek kvetení až plné kvetení) výrazně ovlivňuje kvalitu produkce. Přírůstek výnosu je většinou do 10 %. Termín T4 kromě ochrany proti napadení listovými skvrnitostmi, rzemi nebo klasovými fuzariózami snižuje také výsky saprofytických hub, jako jsou černě a alternaria.

Doporučená aplikační dávka je 0,5 l/ha + 0,5 l/ha při počátečním výskytu listových chorob nebo preventivně. V případě ochrany obilnin proti fuzariózám klasů je optimální termín aplikace od konce metání do konce kvetení. Jedno balení je určeno k ošetření 20 ha.

Při nákupu přípravku Osiris® Pack v termínu od 1. března 2022 do 30. června 2022 můžete získat skvělé odměny.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 5 balení Osiris® Pack (ošetření 100 ha při dávce 0,5 + 0,5 l/ha l/ha)

A. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 3500 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

B. 2400 VIP bodů do Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů 2022

Při nákupu každých 5 kusů balení Osiris® Pack má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 2400 bodů.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 10 balení Osiris® Pack (ošetření 200 ha při dávce 0,5 + 0,5 l/ha l/ha)

C. Mobilní telefon Samsung Galaxy

Mobilní telefony Samsung Galaxy jsou výkonné a stylové nástroje pro práci i zábavu.

D. Herbicid Pontos® – 5 litrů

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, chundelky metlice, psárky polní a jílku mnohokvětého v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, žitu a tritikale.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Osiris® od společnosti BASF spol. s r. o., určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. dubna 2022 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 5 kusů balení Osiris® Pack v termínu od 1. března 2022 do 30. června 2022. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 3500 Kč za 5 kusů balení Osiris® Pack

b. 2400 VIP bodů do Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů 2022 za nákup 5 kusů balení Osiris® Pack

c. Mobilní telefon Samsung Galaxy za nákup 10 kusů balení Osiris® Pack

d. 5 l herbicidního přípravku Pontos® za nákup 10 kusů balení Osiris® Pack

4. Pro účast v akci „Osiris® Pack špičková kvalita 2022“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2022 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Osiris® Pack nejpozději do 31. července 2022 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem Osiris® Pack špičková kvalita 2022“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. července 2022. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2022.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

9. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce Osiris® Pack špičková kvalita 2022“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání bonusu. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top