Řešení pro zemědělství
Zemědělství

„OSIVA InVIGOR balení zdarma“ - JIŽ UKONČENO

Pěstitelům řepky od společnosti BASF představujeme naši řadu InVigor. Jedná se o osiva řepky ozimé, které splňují nevyšší požadavky a očekávání pro pěstování řepky ozimé. Jedná se o odrůdy: TUBA, CROSSFIT, InV1170, DARLING. Všechny tyto hybridní odrůdy jsme připravili do nabídky pro rok 2022.

Akce platí od 1. dubna 2022 do 31. července 2022

!!!POZOR - přihlašování do akce již bylo ukončeno!!!

Jaké bonusy můžete získat za nákup odrůd TUBA, CROSSFIT, InV1170 nebo DARLING:

Při nákupu každých 30, 150, 240 VJ osiv InVigor (TUBA, CROSSFIT, InV1170, DARLING) má zákazník možnost získat navíc uvedené množství VJ stejné hybridní odrůdy.

Varianta A: Nákup 30 VJ

Bonus: 1 balení, tedy 3VJ zdarma

Varianta B: Nákup 150 VJ

Bonus: 8 balení, tedy 24 VJ zdarma.

Varianta C: Nákup 240 VJ

Bonus: 20 balení, tedy 60 VJ zdarma

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136D, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255, vyhlašuje akci pro pěstitele řepky, zákazníky osiv InVigor.

2. Akce se může zúčastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 15. května 2021 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 30VJ osiv InVigor v termínu od 1. dubna 2022 do 31. července 2022. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus jednu z variant:

a. 1 balení, tedy 3 VJ osiva InVigor (TUBA, CROSSFIT, InV1170, DARLING)

b. 8 balení, tedy 24 VJ osiva InVigor (TUBA, CROSSFIT, InV1170, DARLING)

c. 20 balení, tedy 60 VJ osiva InVigor (TUBA, CROSSFIT, InV1170, DARLING)

4. Pro účast v akci „OSIVA InVIGOR balení zdarma” je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 31. července 2022 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz. Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup osiv InVigor (TUBA, CROSSFIT, InV1170, DARLING) v požadované výši nejpozději do 31. srpna 2022 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem „OSIVA InVIGOR balení zdarma". Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce měsíce srpna roku 2022.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy této akce, jakož i celou akci zrušit.

8. Akce platí do 31.července 2022 nebo do vyprodání zásob.

9. Nakoupené množství nelze uplatnit u probíhajících akcí BASF spol. s r.o. vícekrát. Nakoupené množství lze uplatnit nad rámec probíhajících akcí BASF spol. s r.o.

10. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

11. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa (dále jen „osobní údaje“), které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce „OSIVA InVIGOR balení zdarma“ budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka na akci, vyhodnocení akce a předání, případně připsání bonusu na účet. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osoby účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit a společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení, tj. po předání bonusu

12. Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatelé marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

13. Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou její osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se ji týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv účastníka akce, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

- Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html . Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila evropského pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat přes kontaktní formulář na webových stránkách, případně je možné se obrátit na koordinátora ochrany údajů v rámci ČR, pana Víta Šustra.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top