Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Informace o akci Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů

Do Programu se můžete přihlásit ZDE.

V programu můžete zadat plán nákupů přípravků na ochranu rostlin, stabilizátorů dusíku, osiv BASF v roce 2022 a uskutečněné nákupy, které se převedou na body.

Prohlédněte si širokou nabídku všech možných bonusů, které za nasbírané body lze získat.

A do 15.4. si můžete objednat fotbalový bonus.

Partnerství s BASF – partnerství profesionálů 2022

Pořadatelem programu Partnerství s BASF – Partnerství profesionálů 2022 je společnost BASF spol. s r. o., se sídlem: Praha 8, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, IČ: 41195469, DIČ: CZ41195469, společností zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 3255 (dále jen „Společnost BASF“)

Program Partnerství s BASF – Partnerství profesionálů 2022 (dále jen »Program«) se řídí těmito pravidly, která jsou zveřejněna na internetové adrese www.pp.agro.basf.cz (dále jen „Internetová adresa"):

1. Programu se mohou účastnit:

(a) samostatně každá fyzická nebo právnická osoba, která je v průběhu konání programu evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, v platném znění (dále jen „zemědělský podnik“),

(b) zemědělské podniky sdružené do společnosti ve smyslu § 2716 a násl. občanského zákoníku (dále jen »společnost«); Společnost je povinna při registraci uvést zemědělský podnik, který je sdružen ve společnosti a který jedná za zemědělské podniky sdružené ve společnosti.

(c) spolek ve smyslu § 214 občanského zákoníku, jehož členy jsou zemědělské podniky (dále jen »spolek«).

2. V rámci Programu může zemědělský podnik, společnost a spolek, které splní podmínky těchto pravidel, získat bonusy, které jsou určeny Programem.

3. Forma a hodnota bonusu, který může získat zemědělský podnik, společnost nebo spolek závisí na celkovém dosaženém počtu bodů, a to v případě:

(a) samostatně účastnícího zemědělského podniku za jím uskutečněné nákupy vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF v roce 2022,

(b) společnosti, za nákupy vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF uskutečněné v roce 2022 zemědělskými podniky sdruženými ve společnosti, které podepíší a doručí prohlášení, jehož vzor je uveden v bodu 22 těchto pravidel (dále jen »prohlášení člena společnosti«), Společnosti BASF dle bodu 5. těchto pravidel Programu,

(c) spolku, za nákupy vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF uskutečněné v roce 2022 zemědělskými podniky, které jsou členy spolku a které podepíší a doručí prohlášení, jehož vzor je uveden v bodu 23 těchto pravidel (dále jen »prohlášení člena spolku«), Společnosti BASF dle bodu 6. těchto pravidel Programu.

Formy a hodnota jednotlivých bonusů v závislosti na dosaženém počtu bodů jsou uvedeny na Internetové adrese.

4. Zemědělský podnik, který se hodlá účastnit Programu:

(a) aniž by požadoval jako bonus podporu mládežnického fotbalového klubu (viz bod 19.), se musí registrovat nejpozději do konce dne 31. října 2022;

(b) a bude požadovat jako bonus podporu mládežnického fotbalového klubu (viz bod 19.), se musí registrovat nejpozději do konce dne 15. dubna 2022 a výběr tohoto bonusu je pro zemědělský podnik závazný.

5. Společnost, která se hodlá účastnit Programu se musí prostřednictvím zemědělského podniku, který jedná za zemědělské podniky sdružené do společnosti registrovat nejpozději do dne 30.4.2022 a nejpozději do 31.5.2022 musí zaslat na adresu sídla Společnosti BASF prohlášení člena společnosti dle bodu 22 pravidel Programu od všech jednotlivých zemědělských podniků, které uvede při registraci na Internetové adrese v rámci své registrace (dále jen »zemědělské podniky sdružené ve společnosti«).

6. Spolek, který se hodlá účastnit Programu se musí registrovat nejpozději do dne 30.4.2022 a nejpozději do 31.5.2022 musí zaslat na adresu sídla Společnosti BASF prohlášení člena spolku dle bodu 23 pravidel Programu od všech jednotlivých zemědělských podniků, které uvede při registraci na Internetové adrese v rámci své registrace (dále jen »zemědělské podniky sdružené ve spolku«).

7. Společnosti a spolky nemohou požadovat jako bonus podporu mládežnického fotbalového klubu (viz bod 19.). Společnosti a spolky, které nesplní podmínky registrace dle bodu 5. resp. 6 pravidel Programu, nebudou do Programu zařazeny a nevzniká jim žádný nárok na bonusy v rámci Programu.

8. Zemědělský podnik, společnost nebo spolek se registrují na Internetové adrese tak, že vyplní registrační formulář programu Partnerství s BASF – Partnerství profesionálů 2022 a prostřednictvím aplikace na Internetové adrese vyplněný registrační formulář odešlou.

9. Zemědělský podnik, společnost či spolek účastnící se Programu, který se registroval do programu Partnerství s BASF v předcházejících letech se pouze přihlásí na svůj původní účet a do Programu se již nově neregistruje (dále jen »registrovaný účastník«). Pokud však již registrovaný účastník požaduje jako bonus podporu mládežnického fotbalového klubu (viz bod 19.), musí tento výběr bonusu provést na Internetové adrese nejpozději do konce dne 15. dubna 2022. Pokud registrovaný účastník neodešle vyplněný formulář s přehledem o nakoupených přípravcích BASF, nakoupených stabilizátorech dusíku BASF a nakoupených osivech BASF do 31.října 2022, znamená to, že se Programu pro rok 2022 neúčastní a nevznikne mu nárok na bonus!

10. Zemědělský podnik, společnost nebo spolek, který splnil podmínky registrace dle bodu 4. resp. 5. resp. 6 těchto pravidel Programu (dále jen »účastníci« či »účastník«), v sekci „Moje stránka“ musí řádně vyplnit formulář přehledu o nakoupených přípravcích BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF v roce 2022, a to tak, že:

(a) samostatně se účastnící zemědělský podnik uvede celkové množství nakoupených vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF v roce 2022,

(b) společnost uvede celkové množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF, nakoupených v roce 2022 zemědělskými podniky sdruženými ve společnosti,

(c) spolek uvede celkové množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF, nakoupených v roce 2022 zemědělskými podniky sdruženými ve spolku.

Zároveň každý účastník uvede nakoupené množství u přípravků volitelných, z nichž bude do celkového počtu bodů započten pouze jeden a to ten s nejvyšším počtem bodů. Výsledný přehled s kalkulací celkového dosaženého počtu bodů účastník vytiskne a doručí dle bodu 13. těchto pravidel současně s kopiemi faktur od distributora za nákupy vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF uskutečněných v roce 2022, přičemž společnost doloží kopie faktur za nákupy vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF uskutečněných v roce 2022 zemědělskými podniky sdruženými ve společnosti a spolek doloží kopie faktur za nákupy vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF uskutečněných v roce 2022 zemědělskými podniky sdruženými ve spolku.

11. Pokud účastník řádně nevyplní formulář s přehledem o množství nakoupených vybraných přípravků BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF, resp. v něm uvedené množství nakoupených přípravků, stabilizátorů dusíku a osiv nedoloží kopiemi faktur od distributora, nevznikne mu nárok na bonus.

12. V případě, že ve formuláři uvedené množství přípravků, stabilizátorů dusíku a osiv s přehledem o nakoupených přípravcích BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osivech BASF v roce 2022 doloží účastník duplicitními kopiemi faktur nebo kopiemi faktur za nákup přípravků, stabilizátorů dusíku a osiv, které nebyly uskutečněny samostatně účastnícím se zemědělským podnikem resp. zemědělskými podniky sdruženými ve společnosti resp. zemědělskými podniky sdruženými ve spolku, nevzniká mu nárok na bonus, a pokud mu již takový nárok vznikl, tak takový nárok tímto zaniká.

13. Vyplněný formulář s přehledem o nakoupených přípravcích BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF v roce 2022 spolu s kopiemi faktur od distributora pošle účastník nejpozději do 31. října 2022 (v případě stabilizátoru dusíků Vizura a Limus CL a Limus Clear do 31.12.2022, v případně přípravku Systiva do 6. 1. 2023) na adresu místně příslušného regionálního zástupce společnosti BASF (viz přehled adres pro zasílání uvedený na Internetové adrese). Pokud výše uvedené dokumenty nebudou odeslány účastníkem na příslušnou adresu do uvedeného termínu (rozhodujícím je datum razítka pošty na zásilce), příslušný účastník ztrácí nárok na bonus.

14. Kopie dokladů o zakoupení přípravků BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF musí být nepoškozeny a musí obsahovat výhradně informace nezbytné pro ověření podmínek pro účast v Programu (číslo pokladního dokladu, datum nákupu, množství zakoupených přípravků BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF v určených měrných jednotkách). Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

15. Odesláním vyplněného formuláře s přehledem o nakoupených přípravcích na ochranu rostlin BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF v roce 2022 zároveň vyjadřuje účastník výslovný souhlas s pravidly Programu a všemi jeho podmínkami.

16. Přehled jednotlivých bonusů s jejich bodovým ohodnocením je uveden na Internetové adrese. Parametry naturálních bonusů mají pouze informativní charakter. Společnost BASF si vyhrazuje právo náhrady naturálních bonusů, které nebudou v daném období k dispozici, za naturální bonusy obdobného typu a hodnoty.

17. Společnost BASF si vyhrazuje právo neposkytnout naturální nebo finanční bonus těm účastníkům, kteří se sami dostanou do prodlení se splatností jakékoli faktury za přípravky BASF, stabilizátory dusíku BASF a osiva BASF nebo v případě společnosti, té společnosti, jejíž kterýkoli zemědělský podnik sdružený ve společnosti, se dostane do prodlení se splatností jakékoli faktury za přípravky BASF, stabilizátory dusíku BASF a osiva BASF resp. v případě spolku, tomu spolku, jehož kterýkoli zemědělský podnik sdružený ve spolku, se dostane do prodlení se splatností jakékoli faktury za přípravky BASF, stabilizátory dusíku BASF a osiva BASF. Dále si společnost BASF vyhrazuje právo zpětné kontroly platnosti faktur přímo u kteréhokoli zemědělského podniku, který se účastní Programu samostatně nebo jako zemědělský podnik sdružený ve společnosti resp. v spolku. V případě, že kterýkoli zemědělský podnik, který se účastní Programu samostatně nebo jako zemědělský podnik sdružený ve společnosti resp. v spolku, nepředloží při zpětné kontrole faktury společnosti BASF, jejichž kopie byla doručena společnosti BASF spolu s Přehledem o nakoupených přípravcích BASF, stabilizátorech dusíku BASF a osivech BASF v roce 2022 příslušného účastníka, ztrácí takový účastník nárok na bonus a je povinen vrátit bez zbytečného odkladu všechny již přijaté bonusy společnosti BASF.

18. U bonusů z kategorie Přípravky společnost BASF k takovým bonusům účastníkovi vystaví fakturu na částku, která bude odpovídat hodnotě DPH daného bonusu, a účastník v případě, že si uvedený bonus zvolí, je povinen částku uvedenou na příslušné faktuře jako DPH uhradit na účet společnosti BASF uvedený na faktuře do 45 dnů ode dne vystavení faktury. Při převodu finančních prostředků z účtu BASF spol s r.o. je pro poskytnutí finančního bonusu třeba doložit výpis z běžného účtu účastníka.

19. V nabídce bonusů z kategorie Fotbal společnost BASF nabízí zemědělským podnikům možnost podpořit mládežnický fotbal. Samostatně účastnící se zemědělský podnik má nárok na výběr pouze jednoho Partnerského bonusu spočívajícího v podpoře fotbalového mládežnického klubu a to ve formě dvou sad tréninkových dresů nebo jedné výsledkové světelné tabule či sady fotbalových míčů. Celkový počet zemědělských podniků, resp. mládežnických klubů, kterým bude tato forma podpory poskytnuta, může být v roce 2022 maximálně 100. V případě většího zájmu bude podpora poskytnuta prvním 100 řádně účastnícím se zemědělským podnikům podle chronologického řazení v elektronickém systému pro správu Partnerství 2022.

20. Jako zvláštní bonus společnost BASF účastníkům nabízí možnost finančního bonusu, který účastník písemným prohlášením dle bodu 24 pravidel Programu, prostřednictvím společnosti BASF daruje Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK, se sídlem Brněnská 12, 664 51 Šlapanice, IČ:255 81 228 (dále jen „NFDO Krtek“). Společnost BASF se zavazuje, že uzavře s NFDO Krtek darovací smlouvu na základě níž nejpozději do 31. prosince 2022 převede ve prospěch NFDO Krtek částky odpovídající hodnotě finančních bonusů jménem účastníků, kteří tento finanční bonus darovali NFDO Krtek, Darovací smlouva s NFDO Krtek bude obsahovat v příloze seznam všech účastníků, kteří finanční bonus NFDO Krtek darovali a výši darovaného finančního bonusu jednotlivými účastníky. Společnost BASF se zavazuje doručit každému účastníkovi, který daroval finanční bonus dle tohoto bodu NFDO Krtek nejpozději do 31. ledna 2023 potvrzení o výši darované částky ve prospěch NFDO Krtek.

21. Společnost BASF si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla Programu, jakož i zrušit Program.

22. Zemědělský podnik, který množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF nakoupených v roce 2022, hodlá uplatnit v rámci společnosti, je povinen vyplnit, podepsat osobou oprávněnou za něj jednat a doručit společnosti BASF následující prohlášení:

»Název zemědělského podniku, sídlo, IČ, (dále jen »zemědělský podnik«) tímto vůči společnosti BASF spol. s r. o., se sídlem: Praha 8, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, IČ: 41195469, DIČ: CZ41195469, společností zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 3255 prohlašuje, že:

a) je společníkem ve společnosti dle § 2716 občanského zákoníku, a za kterou jedná zemědělský podnik ____________________ se sídlem __________________, IČ _______________,

b) se nebude samostatně účastnit Programu Partnerství s BASF – Partnerství profesionálů 2022 (dále jen »Program«),

c) množství nakoupených vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF nakoupených v roce 2022 zemědělským podnikem bude uplatněno v Programu výhradně v rámci společnosti uvedené pod písm. a) tohoto prohlášení,

d) souhlasí s tím, aby jakýkoli bonus v rámci Programu za množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF nakoupených v roce 2022 zemědělským podnikem byl poskytnut výhradně společnosti.«

23. Zemědělský podnik, který množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF nakoupených v roce 2022, hodlá uplatnit v rámci spolku, je povinen vyplnit, podepsat osobou oprávněnou za něj jednat a doručit společnosti BASF následující prohlášení:

»Název zemědělského podniku, sídlo, IČ, (dále jen »zemědělský podnik«) tímto vůči společnosti BASF spol. s r. o., se sídlem: Praha 8, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, IČ: 41195469, DIČ: CZ41195469, společností zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 3255 prohlašuje, že:

a) je členem spolku Název spolku, sídlo, IČ, (dále jen »spolek«),

b) se nebude samostatně účastnit Programu Partnerství s BASF – Partnerství profesionálů 2022 (dále jen »Program«),

c) množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF nakoupených v roce 2022, zemědělským podnikem bude uplatněno v Programu výhradně spolkem uvedeným pod písm. a) tohoto prohlášení,

d) souhlasí s tím, aby jakýkoli bonus v rámci Programu za množství vybraných přípravků na ochranu rostlin BASF, stabilizátorů dusíku BASF a osiv BASF nakoupených v roce 2022 zemědělským podnikem byl poskytnut výhradně spolku.«

24. Účastník, který se chce finanční bonus dle bodu 20 pravidel Programu darovat NFDO Krtek, je povinen vyplnit, podepsat osobou oprávněnou za něj jednat a doručit společnosti BASF následující prohlášení:

»Název účastníka, sídlo, IČ, (dále jen »účastník«) tímto vůči společnosti BASF spol. s r. o., se sídlem: Praha 8, Sokolovská 668/136d, PSČ 186 00, IČ: 41195469, DIČ: CZ41195469, společností zapsanou u Městského soudu v Praze, oddíl C., vložka 3255 prohlašuje, že finanční bonus ve výši ____________________ Kč (slovy ______________________ korun českých, na které mu vznikl nárok v rámci Programu Partnerství s BASF – Partnerství profesionálů 2022 (dále jen »Program«), daruje prostřednictvím společnosti BASF spol. s r.o. Nadačnímu fondu dětské onkologie KRTEK, se sídlem Brněnská 12, 664 51 Šlapanice, IČ:255 81 228.«

Top