Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Akce „Priaxor® EC - Úspěch na dohled“ POZOR: Akce již byla ukončena

Společnost BASF nabízí špičkový postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem určený k ochraně pšenice ozimé, ječmene, žita ozimého a tritikale ozimého proti houbovým chorobám. Účinná látka fluxapyroxad má vynikající preventivní a kurativní účinky. Silně inhibuje klíčení spór, prodlužování, růst mycelia a sporulaci (tj. všechna důležitá růstová a reprodukční stadia houby nezbytná pro rozvoj choroby). Účinná látka pyraclostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s převážně protektivním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraclostrobin zejména v období růstu. V systému jednoho ošetření je doporučená dávka 1 l/ha. V systému dvou ošetření je doporučená dávka 1,0 l/ha ve fázi BBCH 30–37 (začátek sloupkování až objevení se praporcového listu) a následně je nutné udělat aplikaci druhého fungicidu v období do 25 dní (Osiris® Pack 0,5 + 0,5 l/ha). Pro dosažení vynikající účinnosti proti rozhodujícím listovým chorobám obilnin aplikujeme preventivně, nebo na počátku napadení, nejčastěji v rozmezí růstových fází BBCH 32–49.

Při nákupu přípravku Priaxor® EC v termínu od 1. března 2022 do 30. června 2022 můžete získat skvělé odměny.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 100 l Priaxor® EC (ošetření cca 100 ha při dávce 1 l/ha)

A. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 4000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

B. 2400 VIP bodů do Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů 2022

Při nákupu každých 100 l Priaxor® EC má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 2400 bodů.

Jaké bonusy můžete získat za nákup 200 l Priaxor® EC (ošetření cca 200 ha při dávce 1 l/ha)

C. Smart hodinky

Chytré hodinky (smartwatch) jsou prodlouženou rukou chytrého telefonu. Zobrazují notifikace, umožňují správu kalendáře, ovládání hudby, některé dokonce umožňují volání a posílání SMS bez připojeného telefonu. Chytré hodinky patří po právu mezi nejoblíbenější příslušenství pro smartphone. Přináší totiž celou řadu funkcí a vlastností, které zpříjemňují používání samotného telefonu. Podívejte se, čím se smart hodinky chlubí a co získáte, pokud si je pořídíte.

- Volné ruce. Pořiďte si chytré hodinky a budete překvapeni, co vše zařídíte, aniž byste vynadávali telefon.

- Pohotové reakce. Notifikace, e-maily, zprávy, zmeškané hovory. Vše přehledně na vašem zápěstí.

- Elegantní doplněk. Chytré hodinky nejsou pouze chytré příslušenství, ale také stylový doplněk outfitu.

- Zdravý životní styl. Smartwatch se skvěle hodí na sledování spánku, cvičení či jiných aktivit.

- Dlouhá výdrž. Mnohem delší než běžné smartphony. Buďte dostupní až několik dní bez nabíjení.

D. Herbicid Pontos® – 5 litrů

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu (SC) pro ředění vodou k hubení jednoletých dvouděložných plevelů, chundelky metlice, psárky polní a jílku mnohokvětého v pšenici ozimé, ječmeni ozimém, žitu a tritikale.

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Priaxor® EC od společnosti BASF spol. s r. o., určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2022 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 l fungicidu Priaxor® EC v termínu od 1. března 2022 do 30. června 2022. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. Dárkový poukaz SODEXO v hodnotě 4000 Kč za nákup 100 l fungicidu Priaxor® EC

b. 2400 VIP bodů do Partnerství s BASF - Partnerství Profesionálů 2022 za nákup 100 l fungicidu Priaxor® EC

c. Smart hodinky za nákup 200 l fungicidu Priaxor® EC

d. 5 l herbicidního přípravku Pontos® za nákup 200 l fungicidu Priaxor® EC

4. Pro účast v akci „Priaxor® EC - Úspěch na dohled“ je účastník povinen se elektronicky přihlásit a zvolit si preferovaný bonus nejpozději do 30. června 2022 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup fungicidního přípravku Priaxor® EC nejpozději do 31. července 2022 svému obchodnímu zástupci. Obálku označte heslem Priaxor® EC - Úspěch na dohled“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. července 2022. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a ceny brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2022.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami akce.

9. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři marketingové akce Priaxor® EC - Úspěch na dohled“ v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, za účelem vyhodnocení akce a předání bonusů. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod samotné akce a bez jejich sdělení nelze přihlášku zemědělského podniku akceptovat.

10. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání bonusu. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání akce a 60 dnů po jejím skončení.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF spol. s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Top