Akce „Butisan® Aqua Pack 2023“

Pěstitelům řepky doporučujeme pro preemergentní ochranu proti plevelům herbicidní řešení Butisan® Aqua Pack bez rizika fytotoxicity. Butisan® Aqua Pack se skládá z Butisanu Star a Stompu Aqua a zemědělcům přináší spolehlivý účinek na běžné plevele, ale zároveň rozšiřuje účinnost na problematické plevele např. prlina rolní, merlíky, mák vlčí aj.

Butisan® Aqua Pack je fyzický balíček určený k ošetření 7,5 ha řepky. Butisan® Aqua Pack obsahuje 3 účinné látky ze 3 chemických skupin. Neomezuje herbicidní programy v následujících plodinách.

Při nákupu balíčku Butisan® Aqua Pack v termínu od 1. července 2023 do 30. září 2023 můžete získat skvělé bonusy, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

Jaké bonusy můžete získat?

Za nákup 6 ks Butisan Aqua Packu (ošetření 45 ha při doporučené dávce Butisanu Star 2 l + Stompu Aqua 0,67 l/ha):

a) 1700 bodů v Partnerství Profesionálů

Navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1700 bodů.

b) Dárkový poukaz SODEXO na 3000 Kč

Dárkový poukaz Sodexo je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

Za nákup každých 6 ks Butisan Aqua Packu získáte 1 ks navíc. Celkem tedy obdržíte 7 ks Butisan Aqua Packu (ošetření 52,5 ha).

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 (dále jen „BASF spol. s r.o.“), vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele herbicidního balíčku Butisan® Aqua Pack od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. července 2023 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 6 ks Butisan Aqua Packu v termínu od 1. července 2023 do 30. září 2023. Za každé toto množství uvedených přípravků má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. 1 700 bodů v Partnerství Profesionálů

b. Dárkový poukaz SODEXO na 3 000 Kč

Za zakoupení každých 6 ks Butisan Aqua Packu v uvedeném termínu zákazník navíc automaticky získá 1 ks Butisan Aqua Packu zdarma.

4. Pro účast v akci Butisan® Aqua Pack 2023 je účastník povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 30. září 2023 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípr herbicidního balíčku Butisan® Aqua Pack nejpozději do 31. října 2023 svému obchodnímu zástupci společnosti BASF spol. s r.o. Obálku označte heslem „Butisan® Aqua Pack“. Za účelem dodání bonusu, který představuje přípravky BASF, v dřívějším termínu, než je stanoveno v bodu 6 těchto podmínek, mohou zemědělské podniky/podnikatelé požádat o přednostní dodávku takového bonusu přípravků, pokud zároveň s takovou žádostí prokážou fotokopie dodacích listů, že odebrali minimální množství výrobků pro uplatnění příslušného bonusu. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. října 2023. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu, způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení, veškeré informace vyjma druhu zakoupeného přípravku, jeho množství, obchodního místa, kde přípravek zakoupil a data zakoupení (zejména je povinen anonymizovat veškeré kupní ceny netto a ceny brutto produktů).

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2023.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami této akce.

9. Společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu uvedenou v přihlašovacím formuláři dle čl. 4 výše, že jakožto správce zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, DIČ a adresa, které byly zadány v přihlašovacím formuláři akce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely vyhodnocení akce a předání bonusů. Správce se zavazuje chránit osobní údaje kontaktní osoby.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi.

Osobní údaje pro účely akce jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které se osobní údaje shromažďují, tj. po dobu trvání akce a 1 rok po jejím skončení.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html

Zpracování osobních údajů kontaktní osoby probíhá automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje kontaktní osoby jsou zpracovávány přímo společností BASF spol. s r.o., případně jinými zpracovateli1, které společnost BASF spol. s r.o. zpracováním osobních údajů pověřila za výše uvedeným účelem. Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni s osobními údaji kontaktní osoby nakládat důvěrně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE2 a (ii) třetím osobám, a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

  • • právo být informován, tedy právo kontaktní osoby na poskytnutí jasných, transparentních a jednoduše srozumitelných informací o tom, jak jsou osobní údaje na základě tohoto souhlasu používány a dále o právech, která může kontaktní osoba uplatnit;
  • • právo přístupu, tedy právo získat přístup k osobním údajům (pokud jsou skutečně zpracovávány) a k určitým dalším informacím, přičemž tímto postupem se kontaktní osoba může dozvědět a může si ověřit, že jsou její osobní údaje využívány v souladu s právními předpisy;
  • • právo na opravu, tedy právo, aby osobní údaje kontaktní osoby byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné;
  • • právo výmazu, tedy právo být zapomenut, čímž se myslí právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, kdy společnost BASF spol. s r.o. již nemá podstatný důvod je nadále používat, nicméně toto není obecné právo na výmaz, kdy z práva výmazu existují výjimky;
  • • právo na omezení zpracování, tedy právo omezit další užívání osobních údajů, kdy v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále ukládány, avšak nesmí být dále používány;
  • • právo na přenositelnost údajů, tedy právo kontaktní osoby získat a dále používat osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů;
  • • právo podávat námitky vůči zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů společnosti BASF spol. s r.o., včetně zpracování pro účely přímého marketingu, pokud se aplikuje;
  • • právo podat u Úřadu pro ochranou osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz , stížnost na způsob, jakým je nakládáno s osobními údaji nebo jak probíhá jejich zpracovávání.

Na základě žádosti kontaktní osoby je společnost BASF spol. s r.o. povinna poskytovat informace kontaktní osobě bezplatně, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou její požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu). V takovém případě je možné účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo komunikací nebo provedením požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout jednat.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

1 Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/zpracovatele , případně na vyžádání na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak Vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

2 BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, seznam koncernových společností je dostupný na: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/locations/europe.html#%7B%7D

Top