Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kontakty

Soutěž „Hokej s BASF - Priaxor® EC“ 2019

Přihlašování do akce již bylo ukončeno

Pravidla soutěže „Hokej s BASF- Priaxor® EC“

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem v Sokolovská 668/136d, Praha 8, 18600, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 vyhlašuje soutěž pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Priaxor® EC od společnosti BASF spol. s r. o., určeného k fungicidnímu ošetření obilnin.

2. Soutěže se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. března 2019 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Soutěžící se platně zúčastní soutěže tak, že:

(a) splní podmínky pro účast uvedené v bodu 2,

(b) zakoupí alespoň množství 500 l fungicidu Priaxor® EC (dále jen „soutěžní nákup“) v termínu od 1. března 2019 do 3. května 2019 (dále jen „doba trvání soutěže“),

(c) v době trvání soutěže se elektronicky registruje na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz prostřednictvím registračního formuláře do soutěže „Hokej s BASF“, který řádně vyplní, elektronicky vloží do registračního formuláře řádně čitelnou kopii či kopie dodacího listů nebo faktur dokládající uskutečnění soutěžního nákupu a zároveň vybere si (možnosti výběru výhry jsou popsány v bodu 5. těchto pravidel) z výher v kategorii podle množství soutěžního nákupu z výher dostupných v okamžiku vyplnění registračního formuláře.

(d) anonymizuje na kopiích dokladů o soutěžním nákupu veškeré ostatní informace (včetně zejména všech cen netto a cen brutto produktů) způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení.

4. Společnost BASF má právo si vyžádat předložení originálů dokladů o soutěžním nákupu, které účastník vložil do registračního formuláře jako doklad o soutěžním nákupu a kontrolovat jeho originalitu.

Účastník ze soutěže bude vyřazen a nemá právo na výhru pokud:

(a) nebude registrační formulář řádně a kompletně vyplněn,

(b) doklad o soutěžním nákupu vložený účastníkem do registračního formuláře nebude odpovídat originálu dokladu o soutěžním nákupu nebo nebude splňovat podmínky pro soutěžní nákup nebo jej účastník na výzvu nepředloží společnosti BASF,

(c) výběr výhry účastníkem nebude odpovídat požadovanému množství soutěžního nákupu pro danou kategorii výhry.

V případě jakékoli pochybnosti společnosti BASF spol. s r.o. o pravosti dokladu o soutěžním nákupu leží povinnost rozptýlit tuto pochybnost výlučně na straně příslušného účastníka.

5. Výhrou jsou vždy 2 vstupenky na zápasy 83. mistrovství světa v ledním hokeji, které se budou konat v Bratislavě (dále jen „výhra“) s tím, že:

(a) celkový počet lístků k dispozici v soutěži je 144, tj. 72 výher,

(b) jeden účastník může získat pouze 1 výhru, tj. 2 vstupenky,

(c) výhru lze získat na principu, že účastník, který provede větší soutěžní nákup v době trvání soutěže a zároveň dříve provede registraci do soutěže dle bodu 3, písm. (c) těchto pravidel, má větší šanci výhru získat,

(d) výhra nezahrnuje jakékoli cestovní nebo jiné náklady na využití výhry k jejímu obvyklému účelu.

Výhry jsou rozděleny do následujících čtyř kategorií:

1. kategorie

Finále 26.5.2019, 20:15 – 12 výher

2. kategorie

zápas o bronz 26.5.2019, 15:45 – 12 výher

3. kategorie

Semifinále 1 25.5.2019, 15:15 – 12 výher

Semifinále 2 25.5.2019, 19:15 – 12 výher

4. kategorie

Čtvrtfinále 2 23.5.2019, 16:15 – 12 výher

Čtvrtfinále 4 23.5.2019, 20:15 – 12 výher

5.

Účastník, který uskuteční:

(a) soutěžní nákup alespoň v množství 500 l, si může vybrat výhru z výher 4. kategorie dostupných v registračním formuláři v okamžiku vyplnění registračního formuláře,

(b) soutěžní nákup alespoň v množství 600 l, si může vybrat výhru z výher 3. nebo 4. kategorie dostupných v registračním formuláři v okamžiku vyplnění registračního formuláře,

(c) soutěžní nákup alespoň v množství 700 l, si může vybrat výhru z výher 2., 3. nebo 4. kategorie dostupných v registračním formuláři v okamžiku vyplnění registračního formuláře,

(d) soutěžní nákup alespoň v množství 800 l, si může vybrat výhru z výher 1., 2., 3 nebo 4. kategorie dostupných v registračním formuláři v okamžiku vyplnění registračního formuláře.

6. Výherci výher budou kontaktováni společností BASF spol. s r.o. prostřednictvím kontaktní osoby na telefonním čísle uvedeném na registračním formuláři nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne uplynutí doby trvání soutěže. Výhra bude výhercům předána osobně kontaktní osobě v sídle společnosti BASF v době od 9.5.2019 do 17.5.2019 nebo na základě žádosti výherce odeslána na adresu výherce uvedenou v registračním formuláři. Společnost BASF nenese jakoukoliv odpovědnost za (ne)doručení informace o výhře, ztrátu dokladu o soutěžním nákupu či ztrátu zásilky s výhrou během přepravy ani za škodu vzniklou užitím výhry.

7. Výhru nelze směnit za hotovost nebo požadovat vydání jiné výhry, než jaká je společností BASF spol. s r.o. stanovena.

8. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla soutěže, jakož i celou soutěž zrušit.

9. Účastí v soutěži potvrzuje účastník souhlas s pravidly soutěže.

10. V případě, že kontaktní osoba neudělí souhlas se zpracováním svých osobních údajů, společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu, že zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, adresa, které byly zadány v registračním formuláři soutěže „Hokej s BASF - Priaxor® EC“ za účelem oznámení a předání výhry. Tyto osobní údaje jsou nezbytné pro chod soutěže a bez jejich sdělení nelze registraci zemědělského podniku akceptovat.

11. Osobní údaje kontaktních osob v rozsahu telefonní číslo, jméno a příjmení, e-mail, název zemědělského podniku a jeho adresa (dále jen „osobní údaje“) budou zpracovávány pořadatelem společností BASF spol. s r.o. jakožto správcem osobních údajů, a to pro účely účasti účastníka v soutěži, vyhodnocení soutěže a předání výhry. Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této soutěže je čl. 6 ods. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže soutěže zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslání/předání výhry účastníkovi. Zpracování osobních údajů bude trvat po dobu trvání soutěže a 60 dnů po jejím skončení, pokud právní předpisy nevyžadují dobu delší.

Osobní údaje poskytnuté kontaktní osobou účastníka bude zpracovávat společnost BASF spol. s r.o., a dále mohou tyto údaje v nezbytném rozsahu zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené společnosti BASF spol. s r.o., a to způsobem obvyklým pro zajišťování akce, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

- právo na přístup k osobním údajům, dle kterého od společnosti BASF spol. s r.o. může získat informace, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, za jakým účelem, jaký je rozsah údajů, které jsou zpracovávány, a komu byly tyto údaje případně zpřístupněny,

- právo na opravu nepřesných či nesprávných údajů, příp. doplnění neúplných údajů,

- právo na výmaz údajů v případě, že zanikne účel zpracování, nebo jsou-li osobní údaje zpracovávány nezákonně,

- právo na omezení zpracování osobních údajů,

- právo na přenositelnost údajů, dle kterého může získat osobní údaje, které se jej týkají, ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů,

- právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, případně proti profilování,

- právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, v případě porušení práv soutěžícího, které mu plynou z platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

Kontaktní osoba může kdykoliv zcela nebo jen částečně písemně odvolat svůj souhlas se zpracováváním osobních údajů, a to zprávou zaslanou na adresu společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com. Společnost BASF s r.o. ustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je taktéž možné kontaktovat na adrese: alexandra.haug@basf.com či lze kontaktovat lokálního koordinátora ochrany údajů na adrese: data-protection.cz@basf.com.

Top