Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Doporučení pro herbicidní ochranu obilnin s BASF

6. 9. 2021

Řešení plevelů ozimých obilnin závisí nejen na lokálních podmínkách na konkétním poli, ale také závisí na vývoji počasí. Poslední dobou se dostávají do popředí rozšiřující se výskyt rezistentních populací chundelky metlice a stále častější problémy s jarními vlnami vzcházejících plevelů (opletka, chrpa, konopice, merlíky, heřmánky, svízel atd.) po odeznění či selhání účinnosti některých herbicidů. Dříve bylo zvykem pro posílení účinku podzimních herbicidů na výdrol řepky, heřmánky nebo svízel přítulu přidávat 5 až 7 gramů herbicidu Glean. Tento herbicid je však již zakázán a je proto třeba hledat náhradní stejně efektivní řešení. Nejenom na tyto problémy má BASF osvědčené řešení v podobě dvou komplexních podzimních herbicidů, aby si každý mohl vybrat nejvhodnější variantu pro potřeby v lokálních podmínkách.

Prvním z nich je nedávno zavedený herbicid Pontos® , který si již našel mnoho zákazníků a který přináší velmi zajímavé výsledky, především co se týká spolehlivé kontroly chundelky metlice (včetně rezistentních populací k sulfonylmočovinám) i dalších významných plevelů, a to již při nízké dávce a za příznivou cenu. Navíc máte zajištěnou poměrně vysokou účinnost na výdrol řepky ve vývojové fázi až do čtyř listů (viz. tabulka).

Dalším, dnes již bezesporu osvědčeným řešením, je herbicid Chocker® , který vyniká svou spolehlivostí, komplexním záběrem a především možností použití v lokalitách, kde je nutné řešit tak často obávaná omezení z hlediska svažitých pozemků a ochrany vodních zdrojů.

V porovnání s přípravky obsahujícími pouze účinnou látku flufenacet je výhodou herbicidů Pontos a Chocker kombinace s druhou účinnou látkou - picolinafen v herbicidu Pontos a diflufenican v herbicidu Chocker . Tyto kombinace zajistí v podstatě komplexní účinnost proti jednoděložným (včetně rezistentní chundelky) a dvouděložným plevelům (viz. tabulka).

Porovnání účinnosti herbicidů Pontos a Chocker oproti solo účinné látce flufenacet

Pontos®

Pontos® obsahuje účinnou látku flufenacet v množství 240 g/l a navíc obsahuje i účinnou látku picolinafen v množství 100 g/l, která je přijímána prostřednictvím listů a kořenů. Přípravek je účinný v rozmezí několika týdnů a působí tak i proti pozdně klíčícím plevelům. Výhodou přípravku Pontos® je, že se může aplikovat i na pozemcích v ochranných pásmech podzemních vod a nemá žádná omezení pro výsev následných plodin.

Herbicid Pontos® je registrován ve všech ozimých obilninách. V praxi se většinou používá pro postemergentní aplikaci, kdy obilnina má 2–3 listy a plevele jsou v děložních listech až prvních pravých listech. Díky tomu se využije výhody kombinovaného efektu účinnosti přes listy a kořeny. V této fázi je používána nejčastěji dávka 0,5 l/ha. V této dávce dodáte 120 g/ha flufenacetu a navíc 50 g/ha picolinafenu, který významně zesiluje účinnek na výdrol řepky. V této dávce bez problémově řeší výdrol řepky až do fáze 3 listů.

Dalšími rozšiřujícími se problematickými plevely jsou jílek mnohokvětý či lokálně psárka polní. Některé podniky úspěšně, vyzkoušely možnost aplikovat plnou registrovanou dávku 1 l/ha, která významně zvyšuje účinnost na tyto trávovité a další problematické dvouděložné plevele. Pokud použijete tuto dávku, pak je nutné podle registrace provést aplikaci preemergentně s optimálním množství vody 300 l/ha a více.

Chocker®

Chocker® kombinuje dvě účinné látky – flufenacet (280 g/l) a diflufenican (280 g/l), které se velmi dobře doplňují jak v účinku na jednotlivé skupiny plevelů, tak i v mechanizmu účinku: kontaktní a reziduální půdní účinnost (plevele přijímají uč. látky kořeny, hypokotylem a listy). Herbicid tak dosahuje nejlepší účinnosti na klíčící, vzcházející a časně vzešlé plevele. Jeho reziduální účinnost v půdě je až 6 měsíců od aplikace. Přípravek je ideální pro preemergentní a časně postemergentní aplikace. Optimální je zejména časně postemergentní aplikace v plné dávce 0,5 l/ha v době, kdy obilniny jsou ve fázi 1–3 listů a plevele ve stadiu vzcházení až dvou pravých listů. Přípravek má registraci do pšenice ozimé a dále do ozimého ječmene, žita a tritikale. Chocker® nemá žádné omezení pro výsev následných plodin v běžném osevním postupu a lze ho aplikovat v ochranných pásmech vodních zdrojů a na svažitých pozemcích. Při použití 90% nízkoúletových trysek jej lze stejně jako Pontos® použít již 4 m od povrchové vody.

Oba herbicidy jsou mísitelné s běžně používanými insekticidy a herbicidy. Ideální z hlediska načasování je kombinace s insekticidem proti přenašečům virových chorob obilnin, např. Vaztak® Active v dávce 0,2 l/ha. To je u časných výsevů téměř povinnost.

Jedním z faktorů, který může ovlivnit rozhodování při výběru podzimního herbicidu je také jeho cena. I v tomto ohledu si naše herbicidy Pontos a Chocker stojí velice dobře.

Jak si poradit s problematickými plevely po ukončení registrace herbicidu Glean?

Pokud používáte pro podzimní ošetření pouze levnější varianty a podle potřeby na jaře opravujete, můžete přípravky Pontos® a Chocker® použít ve snížených dávkách. Pontos® v dávce 0,4 l/ha (cena ošetření v ceníkových cenách 640 Kč/ha*) a Chocker® v dávce 0,35 l/ha (cena ošetření v ceníkových cenách 720 Kč/ ha*). Ve snížené dávce vyřeší oba přípravky chundelku metlici a dvouděložné plevele spodního patra. Pro další ošetření se rozhodnete až na jaře a podle případného zaplevelení můžete použít např. Biathlon® 4D v dávce 40 – 50 g/ha (460 – 575 kč/ha*). Tento komplexní systém je velmi vhodný pro řešení sekundárně vzcházejících vln plevelů (včetně vytrvalých šťovíků a pcháčů), které bývají častým problémem především na pozemcích s kejdovým hospodářstvím nebo při pravidelném využívání digestátu pro jarní přihnojení. Tento dvoufázový systém herbicidní ochrany dosahuje podobných či dokonce levnějších hektarových cen ošetření v porovnání na různé komplexní podzimní varianty. Dalším ekonomicky zajímavým řešením, kde se v praxi úspěšně používají snížené hektarové dávky podzimních komplexních herbicidů (Pontos® 0,5 l/ha, Chocker® 0,4 l/ha), je například pěstování žita pro sklizeň na senáž v pozdnějším termínu při mléčně voskové zralosti.

*Ceníková cena Agrofert 2021

Lze předpokládat, že do budoucnosti bude kombinace podzimního a jarního herbicidu nezbytná z několika důvodů :

  • Ukončením registrace herbicidu Glean 75 PX nebude efektivně řešena řepka v podzimním období
  • Rozšiřují se některé plevele neřešitelné v podzimním období – chrpy, šťovíky, pcháče
  • Pravidelně suché dubny vytvoří podmínky pro  prořídnutí porostů, které jsou následně zapleveleny dvouděložnými plevely
  • Zákaz používání předsklizňových aplikací desikantů a glyfosátů – nutnost zabezpečit čisté porosty
  • Půdoochranné zpracování půdy s posklizňovými zbytky na povrchu půdy

Z portfolia BASF je dle mého názoru nejvhodnější kombinací podzimního a jarního herbicidu technologie Pontos 0,4 – 0,5 l/ha (podzim) – Biathlon 4D 40 – 50 g/ha (jaro), které se vzájemně účinnostně doplňují, jsou flexibilní a cenově výhodné. Pontos se nabízí jako velmi vhodný partner, protože v podzimním období zajistí s vysokou pravděpodobností 100 % účinnost na chundelku metlici (včetně rezistetntní populace) a dobrou účinnost na dvouděložné plevele včetně výdrolu řepky. Biathlon 4D pak následně vyřeší plevele vzešlé v jarním období nebo obtížně hubitelné na podzim (svízel, mák, výdrol řepky, chrpa, šťovík, pcháč a další). Vynikající účinnost byla potvrzena i v maloparcelkových pokusech založených na více lokalitách na podzim 2020 (viz. foto a tabulka s účinností). Plevele, které nebyly naplno potlačeny na podzim, byly  V nejbližších letech, kdy se očekává ukončení použití účinné látky chlortoluron, se pak Pontos stává významnou alternativou pro české zemědělce v podzimním období.

Maloparcelkový pokus Hořice (okr. Pelhřimov) 10.05.2021

Neošetřená kontrola

Maloparcelkový pokus Hořice (okr. Pelhřimov) 10.5.2021

Pontos 0,4 l/ha (podzim) + Biathlon 4D 40 g/ha + Dash HC 0,5 l/ha (jaro)

Tabulka: Účinnost herbicidní technologie Pontos 0,4 l/ha podzim a Biathlon 4D 40 g/ha +  Dash HC 0,5 l/ha jaro (pokusy BASF 2020/21)

V případě volby našeho herbicidu Chocker je možná kombinace 0,5 l/ha s přípravkem obsahujícím florasulam (např. Fragma) v dávce 0,075 l/ha. Tato společná aplikace se jeví jako velice efektivní řešení a zajistí kompletní odplevelení pozemků včetně výdrolu řepky a pojistíte si také účinnost na svízel přítulu a mák vlčí.

Fotografie účinku řešení Chocker + florasulam (Fragma), ADW Agro Lesonice 2021

Související plodiny

 Václav Nedvěd

Václav Nedvěd

BASF spol. s r.o.

Crop Manager Cereals & Corn, Market Intelligence Area Central

Agro

Top