Řešení pro zemědělství

Zemědělství

Kontakt

Technologie Clearfield® v řepce ozimé

Zástupci osivářských firem vám již v současné době nabízí osiva řepky pro podzimní osev. Při volbě odrůdy se rozhodujete podle mnoha parametrů. Plánovaný nákup by se měl také řídit podle konkrétních pozemků, ne každá odrůda se hodí na všechna stanoviště. Každé pole má svá specifika co se týče polohy, půdy, výživného stavu a také zaplevelení. Vlivem vyššího zastoupení řepky v osevním sledu se na některých lokalitách vyskytují plevele, které jsou obtížně hubitelné. Nejčastějším problémem při pěstování řepky je výskyt brukvovitých plevelů. Některé z nich jsou klasickými herbicidy prakticky nehubitelné (hořčice, ohnice, řepice, výdrol klasické řepky). Na některých pozemcích jsou tyto plevele natolik rozšířené, že pěstování řepky při použití standardní technologie není možné. Snížení výnosu může způsobit také výdrol řepky, který se dokáže v porostu výrazně prosadit na úkor zaseté odrůdy. Tyto rostliny nejenom přehušťují porost, ale především u hybridů mají také geneticky nižší výkonnost.

V posledních letech se vlivem změny způsobu hospodaření obecně snižuje biologická aktivita půdy (méně organických hnojiv, úzké osevní postupy, nízké nebo naopak vysoké pH a další)

Když k tomu přičteme méně srážek a bezorebné technologie, výsledkem je, že se stále více objevují problémy s obsahem reziduí herbicidů v půdě, které nejsou dostatečně odbourávány. Řepka na tyto látky citlivě reaguje a nemusí to být jenom špatné vzcházení po zasetí, jejich vliv se může projevovat po celou dobu vegetace, rostliny jsou oslabené a nedokáží odolávat dalším stresovým faktorům, například suchu.

Řešení problémů

Uvedené problémy dokáže vyřešit systém Clearfield®, který má navíc další významné přednosti. Přípravek Cleravis®, který se používá v této technologii, je velmi selektivní k řepce, protože hybridy jsou na tuto toleranci šlechtěny. Aplikace se provádí na plně vzešlý porost, neriskujeme tak zbytečné náklady v případě zaorávky. Jedním zásahem kontroluje nejenom dvouděložné plevele, ale i výdrol obilnin.

Dávkování

CLERAVIS® 2 l/ha + DASH® HC 1 l/ha

Aplikace

Aplikuje se bez ohledu na fázi řepky. Důležitá je fáze plevelů, které nesmí být přerostlé. Limitující je velikost heřmánků, které by neměly mít více než 2 (3) listy. To odpovídá zhruba fázi dvou listů řepky. Přípravek má spolehlivou půdní účinnost, zabraňuje následnému vzejití plevelů

Specifický produkční systém

Tento produkční systém je nutno brát jako komplexní systém, který přináší pěstiteli spoustu výhod. Na druhou stranu však přináší některá omezení, se kterými se musí počítat. Je to především skutečnost, že výdrol této řepky je obtížněji hubitelný v následných plodinách, protože na něj spolehlivě nepůsobí sulfonylmočoviny. Existuje však celá řada účinných látek, které tento problém spolehlivě vyřeší, jen je nutné na to pamatovat a používat přípravky, které je obsahují. Potvrzují to zkušenosti z praxe, někteří pěstitelé použivají tento systém už několik let a nezaznamenali jsme u nich žádný podstatný problém.

Výhody Clearfield technologie

  • Vysoká selektivita, nebrzdí pěstovanou řepku v růstu
  • Hubení problematických plevelů
  • Postemergentní aplikace na zapojený porost – ošetření se neprovádí „naslepo“, ale až po vzejití
  • Likviduje výdrol obilnin – kromě dvouděložných plevelů jedním zásahem ošetříte proti výdrolu
  • Tolerance k obsahu reziduálních látek v půdě

Více informací najdete na www.clearfield.cz

Petr Popelka

Top