Ekonomika systému Clearfield®: Nižší náklady a vyšší výnosy

Technologie Clearfield® představuje unikátní řešení v systémech pěstování řepky ozimé. Kombinace CL hybridů tolerantních k účinné látce imazamox a herbicidu Cleravis® obsahujícího tuto látku přináší zemědělcům nesporné výhody – včetně vyšších výnosů a nižších nákladů na odstranění plevele.

Fakta o ekonomice Clearfield® systému:

  • Clearfield® odrůdy mají vysoké výnosy
  • Cleravis® je jediný herbicid, který řeší kompletní spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů
  • Cleravis® nahrazuje graminicid
  • Náklady na herbicidní ochranu v systému Clearfield® jsou o 32 % nižší

Dávno neplatí, že CL odrůdy nepřináší uspokojivé výnosy. Nové generace CL hybridů jsou plně konkurenční ve všech výnosových parametrech. Je pravdou, že vstupní náklady za osivo CL hybridů se pohybují spíše ve vyšších patrech ceníků, nicméně v celkovém ekonomickém výsledku systému Clearfield® se vyplatí. Vyšší náklady se vrátí v podobě zjednodušené agrotechniky a celkové ekonomické rentability plynoucí z výkonné CL genetiky a z ošetření CL herbicidu. Všechny ceny použité pro výpočet nákladů pocházejí z ceníku Agrofert 2019.

Unikátní systém Clearfield®

V současné době existuje na trhu pouze jediný herbicid, který řeší kompletní spektrum jednoděložných a dvouděložných plevelů včetně těch, s jejichž kontrolou je spojena nutnost nejrůznějších kombinací či zvýšených dávek, jako jsou např. kakosty, penízky a další brukvovité plevele. Nehledě na to, že se jedná prakticky o jedinou možnost, jak v řepce eliminovat řepici.

Tento herbicid od společnosti BASF se jmenuje Cleravis® a působí jako kombinovaný půdní i kontaktní herbicid. Půdní účinek zajišťuje metazachlor a quinmerac, imazamox pak přináší významnou účinnost převážně přes list.

Odhad nákladů na jeden hektar řepky

Doporučená dávka přípravku Cleravis® je 2 l/ha a 1 l/ha smáčedla pod obchodním názvem Dash® HC. Celkové náklady na jeden hektar tedy představují 2 413 Kč. Protože přípravek působí i na výdrol obilovin, není nutné provádět samostatnou aplikaci graminicidu, protože růstové fáze v době aplikace Cleravisu® jsou obvykle vhodné jak pro výdrol, tak i pro dvouděložné plevele. Spolu s aplikací tak činí celkové náklady na herbicidní ochranu jednoho hektaru řepky 2 663 Kč.

Jak funguje konvenční systém?

V poslední době se modely ošetření přesouvají ke kombinacím různých účinných látek s kombinovaným účinkem přes kořeny a list do časně preemergentní fáze. To však představuje nutnost aplikace dvou herbicidů v tankmixu, kdy je zásadní vystihnout správnou dobu tak, aby byla dodržena doporučení pro optimální účinnost obou složek. To bývá, obvykle díky nenadálým srážkám, poměrně složité. V případě posunu do dalších růstových fází pro účinnost zásahu velmi rizikové. Následkem pak obvykle bývá nutnost opravných zásahů a tím pádem k dodatečné investici.

Porovnání nákladů v konvenčním systému

Při porovnání konkurenční technologie, která se skládá z preemergentního či časně postemergentního přípravku s doporučenou dávkou 1,75 l/ha a z druhého čistě postemergentního přípravku v dávce 0,25 l/ha jsou náklady v případě prvního přípravku 2 083 Kč/ha, resp. 749 Kč/ha v případě druhého. Celkem pak jsou výsledné náklady na oba přípravky 2 832 Kč/ha.

Do celkových nákladů je nutné započítat náklady na aplikaci, které jsou opět 250 Kč/ha. Protože tato konkurenční technologie neřeší výdrol obilovin, je nutné pamatovat i na náklady na graminicid a jeho aplikaci. Konkurenční graminicid v dávce 0,5 l/ha přijde zemědělce na 595 Kč/ha a náklady na aplikaci dalších 250 Kč/ha. Celkové náklady konkurenční technologie pak dosahují 3 927 Kč/ha.

Konkurenční technologie v herbicidní ochraně řepky ozimé je tedy v konečném výsledku o 47 % dražší než herbicidní ochrana v systém Clearfield® přípravkem Cleravis®.

Celá tato kalkulace byla počítána pro ideální podmínky, kdy výdrol vzchází najednou. V případě etapovitého vzcházení je pak nutné do systému Clearfield® počítat s náklady na jeden další graminicid a jeho aplikaci, v případě konkurenční technologie jsou to ovšem dvě další ošetření graminicidem a tudíž i dvojí náklady na aplikaci.

Nevyčíslitelné výhody pro efektivitu práce

Systém Clearfield® však přináší zemědělcům i další výhody, které jde mnohdy obtížně vyčíslit. Pozitivně však ovlivňují řízení a efektivitu farmy.

1. Rentabilní pěstování řepky i na rizikovém pozemku

První výhodou je možnost vysoce rentabilního pěstování řepky i na pozemku, kde byly v předplodině použity látky na bázi ALS inhibitorů používaných v předplodinách obilnin s dlouhou perzistencí v půdě. Ty zabraňují počátečnímu růstu řepky, někdy i klíčení. V konečném důsledku pak optimální výsevek může znamenat řídký porost a výrazné ztráty na výnose.

2. Možnost pěstování řepky i na pozemcích s výdrolem konvenční řepky či s výskytem řepice

Druhou výhodou je možnost pěstování řepky i na pozemcích s výdrolem konvenční řepky či výskytem řepice. V případě použití konvenčního herbicidu by pěstování řepky v případě řepice nebylo vůbec možné a zemědělec by tak přišel o možnost pěstování ekonomicky zajímavé plodiny s vysokou předplodinovou hodnotou.

3. Úspora času díky jediné herbicidní aplikaci

Další výhodou je významná úspora času, protože dochází k jedné jediné herbicidní aplikaci, která vyřeší plevele takřka na jeden přejezd. Možnost úspory času v době podzimní špičky je dozajista důležitým momentem pro každého agronoma.

Ve výsledku tak lze hovořit o lepší ekonomice pěstování řepky, větší flexibilitě a menším množství starostí.

 Cleravis + Dash HC1 l/haKonkurenční technologie
Náklady na 1. přípravek (Kč/ha) 24132803
 Cena přípravku (Kč)11551190
 Dávka (l/ha)21,75
Náklady na 2. přípravek (Kč/ha)  0749
 Cena přípravku (Kč)02996
 Dávka (l/ha)00,25
Náklady na aplikaci přípravků (Kč/ha)  250250
Náklady na graminicid (Kč/ha)1 0595
 Cena přípravku (Kč/l)01190
 Dávka (l/ha)00,5
Náklady na aplikaci graminicidu (Kč/ha) 0250
Celkové náklady na herbicidní ochranu (Kč/ha) 26633927
Vyšší náklady oproti herbicidní ochraně v systému Clearfield®  47%

Tab. 1: Porovnání nákladů na herbicidní ochranu řepky přípravkem Cleravis® v systému Clearfield® vs. konkurenční technologie

1 podmínky v dobrém roce, kdy nedochází k vzejití výdrolu v dalších vlnách

Větší tržby při použití přípravku Cleravis®

Nejen nižší náklady na herbicidní ochranu v Clearfield® systému, ale také větší tržby je nutno zohlednit v konečné ekonomice pěstování řepky. Svaz pěstitelů a zpracovatelů olejnin (SPZO) provádí spolu se společností BASF pravidelně od roku 2012 pokusy pro ověření výkonnosti Clearfield® odrůd. Z výsledků, které byly zaznamenány ve zkušební stanici Krásné Údolí v roce 2017 vychází, že CL hybridy ošetřené přípravkem Cleravis® mohou přinést v případě výkupní ceny řepky 9 400 Kč/t větší tržby až o 12 559 Kč/ha než konvenční hybrid ošetřený konvenčním herbicidem.

  Cleravis®Konvenční herbicid
Výnos (t/ha)Konvenční hybrid - kontrola  2,74
Výnos (t/ha)Phoenix CL4,083,19
Výnos (t/ha)Edimax CL3,312,12
Výnos (t/ha)PT 228 CL3,141,79
Výnos (t/ha)ES Aquarel CL3,041,93
Výnos (t/ha)Veritas CL2,922,62
Výkupní cena (Kč/t) 9.4009.400
Tržba (Kč/ha)Konvenční hybrid 25.756
Tržba (Kč/ha)Phoenix CL38.35130.006
Tržba (Kč/ha)Edimax CL31.13919.884
Tržba (Kč/ha)PT 228 CL29.51616.844
Tržba (Kč/ha)ES Aquarel CL28.56318.184
Tržba (Kč/ha)Veritas CL27.44824.628
Rozdíl oproti konvenčnímu hybridu (Kč/ha)Phoenix CL12.5954.250
Rozdíl oproti konvenčnímu hybridu (Kč/ha)Edimax CL5.383- 5.872
Rozdíl oproti konvenčnímu hybridu (Kč/ha)PT 228 CL3.760- 8.912
Rozdíl oproti konvenčnímu hybridu (Kč/ha)ES Aquarel CL2.807- 7.572
Rozdíl oproti konvenčnímu hybridu (Kč/ha)Veritas CL1.692- 1.128

Tab. 2: Ekonomika použití přípravku Cleravis® vs. konvenční herbicid v herbicidní ochraně CL hybridů vs. konvenční hybrid a vyjádřené tržby a jejich rozdíl na základě výsledku pokusů pro ověření výkonnosti Clearfield® odrůd, společné pokusy SPZO a BASF, zkušební stanice Krásné Údolí 2017. Průměrný výnos ČR byl v tomto roce dle MZe 2,97 t/ha.

Přípravek Cleravis je také vhodný do ochranných pásem II. stupně zdrojů povrchových vod, kde nemá omezení. Lze jej míchat s fungicidy s morforegulačním účinkem a kapalnými hnojivy.

Skutečnosti uvedené v tomto článku je důležité zvážit v době rozhodování o nákupu osiva řepky pro příští sezónu.

Ing. Marek Šmika

BASF spol. s r.o.

Top