Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Opera® Top

fungicid

Strobilurinový fungicid s nejdelším působením na trhu

Fungicid Opera Top obsahuje epoxiconazole a pyraclostrobin, což je strobilurin s Agcelence efektem podporující fyziologii rostlin

Výhody

  • Vynikající kurativní a preventivní účinnost na většinu listových chorob
  • Největší přírůstek výnosu v systému jednoho ošetření 15 - 20 %
  • Fyziologické působení na nespecifické skvrny a DTR - Agcelence efekt
  • Vhodný partner pro první aplikaci při výskytu DTR a nespecifických skvrn v systému dvou ošetření

Obecné informace

Jméno Opera® Top
Formulace suspenzní emulze
Složky 62,5 g l epoxiconazole, 85 g l pyraclostrobin
Charakteristika CH_Opera_Top
Etiketa Opera_Top_CLP
Bezpečnostní list BL_OPERA_TOP

Opera Top je systémově působící fungicid přijímaný nadzemními částmi rostlin a rozváděný po celé rostlině. Vyznačuje se preventivním, kurativním i eradikativním působením proti braničnatce pšeničné (Septoria tritici), braničnatce plevové (Septoria nodorum), rzi pšeničné (Puccinia triticina), padlí travnímu (Erysiphe graminis) a helmintosporiové skvrnitosti listů pšenice (Drechslera tritici-repentis) na pšenici ozimé. V ječmeni působí proti hnědé skvrnitosti ječmene (Pyrenophora teres) a proti padlí travnímu (Erysiphe graminis). Opera Top výrazně omezuje výskyt nespecifických skvrn na listech ječmene.

Účinná látka pyraclostrobin patří do skupiny strobilurinů a je fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem, působí lokálně přímo v místě infekce. Inhibuje sporulaci a růst spor a mycelia. Spory jsou velmi citlivé na pyraclostrobin zejména v období růstu.

Účinná látka epoxiconazole ze skupiny triazolů blokuje syntézu C-14- demethylasy a tím tvorbu buněčných membrán patogena, je tedy systémovou fungicidní látkou s protektivním, kurativním a eradikativním účinkem. Omezuje růst mycelia a sporulaci hub.

Za účelem ochrany vodních organismů snižte úlet dodržením neošetřeného ochranného pásma 4 m vzhledem k povrchové vodě.

K zabránění vzniku rezistence neaplikujte přípravky, které obsahují účinnou látku typu QoI (strobiluriny, famoxadone a fenamidone), vícekrát než 2x za vegetační sezónu. K zabránění vzniku rezistence neaplikujte tento přípravek nebo jiný, který obsahuje účinnou látku typu QoI a/nebo azolu jinak než preventivně nebo co nejdříve během životního cyklu houby. Nespoléhejte pouze na kurativní potenciál tohoto typu účinných látek.

Menšinové použití přípravku povolené dle čl. 51 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009:

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů (m):

plodinabez redukcetryska 50%tryska 75%tryska 90%
trávníky - jarní aplikace4444
trávníky - podzimní aplikace10444

Přípravek je vyloučen z použití na okrasné, užitkové, sportovní a golfové trávníky - podzimní aplikace v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod.

S ohledem na ochranu vodních organismů je vyloučeno použití přípravku na pozemcích svažujících se k povrchovým vodám. Při ošetřování trávníků v oblastech využívaných širokou veřejností nebo zranitelnými skupinami obyvatel je nutné dodržet následující preventivní a režimová opatření:

- aplikaci je třeba předem oznámit (např. místně příslušnému obecnímu nebo městskému úřadu);

- vlastník pozemku nebo pověřená osoba / firma provádějící aplikace musí zajistit vhodné označení ošetřené plochy (během a po dobu 7 dní po aplikaci) například nápisem: „chemicky ošetřeno, nedotýkejte se ošetřených porostů“ s doplněním časových termínů;

- zamezit (popř. omezit) po dobu 7 dní po ošetření vstup osob a pohyb zvířat na ošetřené plochy.

Rizika spojená s nedostatečnou účinností přípravku nebo jeho případnou fytotoxicitou nese ve smyslu ust. čl. 51 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 výlučně osoba používající přípravek.

Je kompatibilní s běžně používanými insekticidy a kapalnými hnojivy.

Při použití případných kombinací je třeba dbát na shodu optimálních aplikačních termínů pro jednotlivé přípravky. Při přípravě aplikační směsi je třeba jednotlivé koncentráty nevzájem nemísit, ale přidávat je do nádrže postřikovače odděleně a za stálého míchání. Doporučujeme předem provést zkoušku na mísitelnost obou přípravků v příslušné koncentraci za použití dané místní vody. Připravenou směsnou aplikační kapalinu je nutno bezodkladně spotřebovat, nikdy ji nepřipravujte do zásoby.

V případě směsí je třeba dbát na dodržení ochraných lhůt a bezpečnostních opatření, stanovených i pro druhý přípravek.

DAM 390Listová hnojivaInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
ano*anoano, např. Vaztak Activeano, např. Medax Topano

*) DAM 390 pouze do dávky max. 50 l/ha

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Informace o plodinách a škůdcích

Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Hnědá skvrnitost ječmene 2 l/ha BBCH 31 - BBCH 59 max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Braničnatka pšeničná (hnědá skvrnitost listů, pyknidiální listová skvrnitost pšenice) 2 l/ha BBCH 31 - BBCH 59 max. 2 x
Rez pšeničná (hnědá rzivost pšenice) 2 l/ha BBCH 31 - BBCH 59 max. 2 x
Škůdci Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací
Padlí travní (padlí trav) 2 l/ha max. 2x, preventivně
Plíseň sněžná (sněžná plísňovitost obilnin) 2 l/ha max. 2x, před zámrazem nebo po sejití sněhu
Rzi 2 l/ha max. 2x, preventivně
Skvrnitost listů 2 l/ha max. 2 x, preventivně
Top