Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Kvetoucí nektarodárné pásy

Nektarodárné pásy ve Francii

Od r. 2010 jsou ve Francii nektarodárné pásy součástí programu, který v současnosti činí každému zemědělci povinnost vyčlenit 4 % své plochy na funkční krajinotvorné prvky. Předmětem tohoto programu je navracet do krajiny biodiverzitu (rozmanitost živočišných a rostlinných druhů) a chránit vodní zdroje. Vedle výsadby stromů, mezí a výsevu bylinných porostů podél vodních toků mohou zemědělci na části svých pozemků vysévat různé druhy funkčních úhorů. Každému funkčnímu krajinotvornému prvku je přiřazena určitá ekvivalentní plocha, což umožňuje naplánovat si zavedení krajinotvorných prvků tak, aby celkově odpovídaly daným 4 % celkové výměry. Nastavení programu mezi úhory zvýhodňuje nektarodárné kvetoucí pásy (na splnění stačí pouze 2 % výměry.

Nektarodárný pás

na farmě Marchelepot (Francie), konec srpna 2013

Nektarodárné pásy v České republice

V rámci projektu na podporu biodiverzity je od roku 2012 provádí BASF sledování opylovačů a užitečných organismů na kvetoucích pásech i v České republice

Nektarodárné biopásy v praxi

V případě zájmu o konkrétní informace k podmínkám a doporučením pro zakládání a údržbu nektarodárných biopásů doporučujeme prohlédnout si následující dokument:

Souhrn základních podmínek a doporučení pro zakládání a údržbu nektarodárných biopásů

Společnost BASF osivo nektarodárných směsí neprodává ani nedistribuuje, ale je možné se obrátit na externí spolupracovnici BASF Ing. Annu Šrámkovou z ČZU, v záležitosti případného poradenství ohledně zakládání a managementu nektarodárných biopásů.

Společnost BASF od roku 2013 nabízí mezi bonusy věrnostního programu Partnerství Profesionálů také možnost pořízení osiva nektarodárné směsi pro podporu opylovačů v zemědělské krajině

Sledované druhy hmyzu

Pro samostatnou kapitolu věnovanou hmyzu pozorovaném na kvetoucích pásech klikněte SEM...

Od poloviny června až do konce října byly na květech sledovány vybrané druhy hmyzu z řad blanokřídlých opylovačů: včela medonosná, čmeláci, samotářské včely a další druhy pěkné pro oko či užitečné pro zemědělce. Neopomíjeli jsme si všímat také zřídka se vyskytujících škůdců polních plodin.

Z blanokřídlých opylovačů navštěvovala kvetoucí pásy hojně včela medonosná, 3 druhy čmeláků (skalní, zemní a polní) z celkem sedmi druhů vyskytujících se v současné zemědělské krajině České republiky a samotářské včely zastoupené především ploskočelkami.

Z užitečných organismů byly nejhojnější pestřenky a kuklice, které dávaly přednost květům heřmánkovce, v koloniích mšic se hojně vyskytovalo slunéčko sedmitečné a larvy dravých bejlomorek. Blanokřídlí parazitoidi byli zaznamenáni zřídka. Hlavním důvodem bylo velmi nízké zastoupení kvetoucích miříkovitých rostlin (kmín či mrkev) ve směsi.

Nejvýznamnějším škůdcem byla mšice zelná, tvořící tisícové kolonie na rostlinách hořčice. Nepředstavovala ale nebezpečí pro okolní porosty a posloužila jako dobrá krmivová základna pro dospělce slunéček a larvy dravých bejlomorek. V roce 2013 se při dokvétání horčice ve vyšší míře vyskytl blýskáček, který poškodil většinu zbylých poupat. Z dalších škůdců byli v pásech hojně viděni dospělci kovolesklece gama a bělásků, především běláska řepového.

Shrnutí

Během dvouletého pozorování nebyli v pásech pozorováni škůdci v množství, které by mohlo jakkoli ohrozit výnos okolních pěstovaných plodin (pšenice, řepka). Naopak jsme byli svědky regulace škůdce jeho přirozenými nepřáteli - slunéčka a dravé bejlomorky si se mšicemi poradily.

Návrhy dotačního titulu na nektarodárné pásy

Mezi navrhované dotační tituly Programu rozvoje venkova 2014–2020, v rámci tzv. Agroenvironmentálních-klimatických operací, patří titul Biopásy na orné půdě. Titul Biopásy obsahuje návrh tří různých pásových opatření pro podporu biodiverzity na orné půdě, z nichž jeden, „Nektarodárný biopás“ je cílen na podporu populace opylovačů.

Nektarodárný biopás je koncipován jako dvou až tříletý pás vytvořený na orné půdě vysetím přesně definované směsi bylin. Biopás bude možné založit nejpozději do 31. května na ploše 0,5–5 % výměry půdního bloku, maximálně však na 1 ha souvislé plochy. Po založení zemědělec ponechá biopás bez ošetření přípravky na ochranu rostlin. Ve stanoveném období během léta provede seč biopásu s odklizem pokosené biomasy. Po dvou až třech letech zapraví biopás do půdy a založí nový biopás na jiném místě. Celková doba trvání závazku může být 5 až 7 let.

Přesné podmínky provádění dotačního titulu Biopásy, stejně tak i dalších dotačních titulů Programu rozvoje venkova 2014–2020 budou zveřejněny po schválení programového dokumentu ze strany Evropské Komise (zdroj: MZe).

Zdroj: Agrotip 12/2012 a 12/2013

Top