Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Pilotní farma v ČR

V České republice má BASF praktické zkušenosti s tzv. nektarodárnými biopásy, druhově pestrými směsmi rostlin, určenými k podpoře včely medonosné a dalšího užitečného hmyzu. Při správném nastavení podmínek mohou efektivně zakládané a udržované biopásy a další „funkční úhory“ účelně naplnit význam dočasně neprodukčních ploch.

Pro získání komplexnějších zkušeností i v podmínkách ČR, se BASF rozhodla sledovat vybraná opatření v podmínkách konkrétní farmy. Od roku 2016 za tím účelem spolupracuje s rodinnou farmou p. Václava Velety v Lukavci na Vysočině. Základem spolupráce je dialog a pozitivní přístup farmy ohledně smysluplnosti sledovaných mimoprodukčních opatření. Na základě získané zkušenosti a potřeby, pak jejich případné širší uplatnění v rámci farmy.

Farma leží v okolí obce Lukavec na Vysočině v nadmořské výšce okolo 580 m n. m. (BVT), v členité krajině, kde se střídá orná půda s pastvinami a lesy. Dlouhodobé normály jsou 680 mm ročního úhrnu srážek a 7,2 °C průměrné roční teploty. Celková výměra pozemků je 52 ha, z toho 83 % orné půdy, zbytek tvoří trvalé travní porosty a les.

Záběry z Lukavce lze nalézt také ve videu Cesta k udržitelnému zemědelství (prohlédněte si ZDE)

Demonstrační blok v Lukavci – průběžně aktualizovaný náhled na vývoj mimoprodukčních porostů

Na demonstrační farmě v Lukavci u Pacova (Nadmořská výška: 580–620 m n. m. (BVO), členitá krajina (OP, pastviny, lesy; roční úhrn srážek a průměrná teplota: 680 mm, resp. 7,2 °C) již několik let zakládáme a sledujeme řadu mimoprodukčních (funkčních) porostů. Sledujeme vývoj a intenzitu kvetení jednotlivých skupin druhů a spektrum a množství hmyzích druhů.

Snažíme se nalézat optimální varianty jak z pohledu složení, tak i údržby, aby dané porosty sloužily co nejlépe svému účelu.

Touto formou se s Vámi chceme podělit o unikátní možnost sledovat aktuální vývoj porostů na demonstračním bloku v průběhu celé vegetační sezony!

Červen:

Květen / počátek června 2020:

srážky - proti loňskému a předloňskému květnovému suchu letošní květen „srážkově bohatý“, nicméně v podstatě na úrovni dl. normálu, možná mírně nad normálem

teploty – spíše chladnější průběh května až poč. června minimalizoval odpar a napomohl maximálnímu využití srážkové vláhy pro vegetaci

11.6.2020

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití, rozvoji a zahuštění směsky.

Hořčice a svazenka nakvétají, rozvíjí se spodní patro (jeteloviny, trávy, jílky, bojínek již metá).

Plevelné druhy - merlíky, violky, rozrazily, větší pcháče (tvorba poupat)

Hmyz – vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl rozvoji a zahuštění směsky ve II. roce. Velmi pěkný, vyrovnaný a zahuštěný porost.

Nakvétající hořčice, svazenka, tolice, jetel luční a plazivý.

Rovnoměrně vzešlé travní patro, jílky a bojínky již vymetané.

Plevelné druhy – v dané fázi směska velmi dobře konkuruje plevelům, minimální výskyt (řebříček, smetánka).

Hmyz - vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití, rozvoji a zahuštění směsky.

Hořčice a svazenka nakvétají, rozvíjí se spodní patro (jeteloviny, trávy, jílky, bojínek již metá).

Plevelné druhy - merlíky, violky, větší pcháče (tvorba poupat), ale menší množství než směska č. 1.

Hmyz – vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl rozvoji a zahuštění směsky ve II. roce.

Velmi pěkný, vyrovnaný a zahuštěný porost (opticky mírně vyšší a hustší než směs. č. 2). Nakvétající hořčice, svazenka, tolice, jetel luční a plazivý, před květem štírovník.

Rovnoměrně vzešlé travní patro, jílky, bojínky a kostřavy již vymetané.

Plevelné druhy – v dané fázi směska velmi dobře konkuruje plevelům, minimální výskyt (řebříček, smetánka).

Hmyz - vzhledem k nakvétání roste atraktivita pro hmyz (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití a rozvoji směsky (ačkoliv pomalejší oproti směsce č. 1 a 3).

Hořčice a svazenka nakvétají, pomaleji se rozvíjí spodní patro (jeteloviny, pohanka, trávy).

Plevelné druhy – díky pomalejšímu rozvoji směsky (komplikace při setí a nutný dodatečný dosev směsky) vyšší míra zaplevelení - merlíky, violky, menší pcháče, hluchavky, penízky, kokošky.

Hmyz – přiměřeně k počtu nakvétajících druhů, roste i atraktivita pro hmyz, dosud však nižší než u směsek 1-4 (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Srážkově normální a chladnější květen výrazně napomohl vzejití a rozvoji směsky (ačkoliv pomalejší oproti směsce č. 1 a 3).

Hořčice a svazenka nakvétají, pomaleji se rozvíjí spodní patro (jeteloviny, pohanka, trávy).

Plevelné druhy – díky pomalejšímu rozvoji směsky (komplikace při setí a nutný dodatečný dosev směsky) vyšší míra zaplevelení - merlíky, violky, menší pcháče, hluchavky, penízky, kokošky.

Hmyz – přiměřeně k počtu nakvétajících druhů, roste i atraktivita pro hmyz, dosud však nižší než u směsek 1-4 (včely, čmeláci, drobné mouchy).

Porost

Srážkově normální a chladnější květen napomohl rozvoji a zahuštění směsky v

V. roce vegetace. Po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují dvouděložné - jetele, vojtěška, jitrocel, chrpa, sléz, řebříček.

Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – díky hustotě směsky minimální výskyt (pcháče, svízel, pelyněk).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu 2d. druhů spíše sporadický výskyt.

Porost

Srážkově normální a chladnější květen napomohl rozvoji a zahuštění směsky v

V. roce vegetace. Po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují dvouděložné - jetele, vojtěška, jitrocel, chrpa, sléz, řebříček.

Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – díky hustotě směsky minimální výskyt (pcháče, svízel, pelyněk).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu 2d. druhů spíše sporadický výskyt.

Květen:

6.5.2020

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně zatím jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy - náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost již celkově zapojený (jeteloviny i travní druhy), vegetují též miříkovité (mrkev).

Plevelné druhy – místy kvetoucí či již odkvetlá smetánka lékařská.

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně zatím jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy - náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost již celkově zapojený (jeteloviny i travní druhy), vegetují též miříkovité (mrkev, kmín, koriandr). Druhově obohacená směska působí o něco kompaktněji ve srovnání se směskou č. 2 (levná varianta).

Plevelné druhy – místy kvetoucí či již odkvetlá smetánka lékařská.

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně standardně jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy – v menší míře než u zásevu směsek 1 a 3. Náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost:

směska zaseta dne 2.4.2020

Vzhledem k deficitu vláhy v půdě vzcházení zatím jen velmi pozvolné, převážně standardně jen hořčice a svazenka, spíše drobně jeteloviny a travní druhy

Plevelné druhy – v menší míře než u zásevu směsek 1 a 3. Náskok mají v danou fázi hlubokokořenící plevele (pcháč), místy pýr

Hmyz – vzhledem k vývoji směsky dosud bez výskytu.

Porost výrazně regeneruje, po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují jeteloviny a víceleté dvouděložné. Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) výrazně napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – místy kvetoucí smetánka lékařská (výrazně méně než u směsek 2 a 4).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Porost výrazně regeneruje, po 5 letech trvání již přirozeně převažují travní druhy, místy (v hnízdech) vegetují jeteloviny a víceleté dvouděložné. Proředění porostu prutovými branami (25.3.2020) výrazně napomohlo regeneraci směsky.

Plevelné druhy – místy kvetoucí smetánka lékařská (výrazně méně než u směsek 2 a 4).

Hmyz - vzhledem k dosud nekvetoucímu porostu směsky spíše sporadický výskyt.

Březen - duben 2020:

srážky - pokračující deficit (březen 39 mm, 82 % normálu, duben 25 mm, 64 % normálu)

teploty - nadprůměrné až silně nadprůměrné vůči normálu (březen + 0,9°C, duben +2,0°C)

6.3.2020

Porost po velmi mírné zimě již na počátku března mírně regeneruje (zejména jeteloviny částečně pak i travní druhy).

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty ve směsce).

Porost po velmi mírné zimě již na počátku března mírně regeneruje (zejména jeteloviny částečně pak i travní druhy).

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty ve směsce).

Porost částečně regeneruje (zejména obecně převažující travní druhy, místy (spíše v hnízdech) jeteloviny a víceleté dvouděložné). Vzhledem k vrstvě staré biomasy plánováno proředění porostu prutovými branami.

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty).

Porost částečně regeneruje (zejména obecně převažující travní druhy, místy (spíše v hnízdech) jeteloviny a víceleté dvouděložné). Vzhledem k vrstvě staré biomasy plánováno proředění porostu prutovými branami.

Plevelné druhy – minimálně / vůbec.

Hmyz v tuto dobu dosud neaktivní (žádné výskyty).

Leden – únor 2020:

srážky - silný deficit v lednu (18mm, 43 % normálu) v průběhu zimu defacto žádná souvislejší sněhová vrstva, únor srážkově nadprůměrný (67 mm, 192 % normálu) alespoň mírně saturoval dlouhodobější deficit vláhy v půdě

teploty – silně nadprůměrné vůči normálu (leden + 2,2°C, únor +3,9°C)

Pohled do historie spolupráce

Zkušenosti z první sezóny

Na jaře 2016 jsme ve spolupráci s farmou založili menší demonstrační blok poloprovozního charakteru se směskami využitelnými v greeningu i agro-envi schématu, které mají současně potenciál posloužit jako včelí pastva a potrava dalšímu užitečnému hmyzu. Směsi navrhl s ohledem na místní klimatické a půdní podmínky Výzkumný ústav pícninářský v Troubsku. Na dvou místech farmy byly provozně založeny a dle stanovených podmínek udržovány nektarodárné biopásy. U všech porostů nás zajímal jejich vývoj během sezóny a atraktivita pro včely, čmeláky, motýly a další užitečný hmyz

V demonstračním bloku bylo sledováno 6 víceletých (souvrať – jarní a letní výsev, úhor, nektarodárný biopás, komonice, úročník) a 4 jednoleté směsi (biopás pro zvěř, oves s podsevem hrachu, souvrať, meziplodina). Většina směsí byla vyseta v dubnu vedle sebe v jednom bloku, což ovlivnilo výskyt hmyzu na jednotlivých parcelách – atraktivnější směsky stahovaly jedince z ostatních ploch. Z víceletých variant v prvním roce nekvetla komonice bílá (víceletá forma), úročník bolhoj a souvrať víceletá (setá v srpnu), proto se na nich nevyskytoval téměř žádný hmyz, s vyjímkou kyjatek (mšic) na komonici. Obdobná situace byla u ovsa s podsevem hrachu, tato kombinace není s výjimkou škůdců pro hmyz příliš přitažlivá.

Nejatraktivnější variantou pro hmyz byl biopás pro zvěř doplněný o svazenku. Důvodem byl vysoký podíl svazenky, která intenzivně kvetla od konce června do konce července a v menší míře kvetla až do poloviny září. Květy svazenky byly v počáteční fázi nad porostem a působily na hmyz jako magnet, kdežto květy ukryté mezi rostlinami hořčice a dalších plodin v ostatních variantách byly při stejné intenzitě květu navštěvovány o poznání méně.

Souvrať víceletá (setá v dubnu) měla po celou vegetaci nízký počet kvetoucích rostlin na m2 a nemohla konkurovat směskám s atraktivní svazenkou.

Úhor víceletý – v první půli vegetace krásně kvetl (hořčice, svazenka, koriandr, inkarnát), po seči koncem července kvetl jetel luční, jetel šípovitý a kopr. U kopru bylo zajímavé, že na květy nelétal skoro žádný hmyz, což mohlo být způsobeno nedostatkem nektaru z důvodu sucha nebo nevhodnou odrůdou.

Souvrať jednoletá kvetla intenzivně od poloviny června do podzimu. V první půli vegetace dominovala svazenka s hořčicí, postupně převážil kopr a různé druhy jetelů.

Meziplodinová směs jednoletá – byla vyseta začátkem srpna a začala kvést až v první polovině září (lnička). Na lničku plynule navázal květ svazenky. V září to byla nejatraktivnější směska pro včelu medonosnou a v době květu svazenky i pro čmeláky zemní. Pro včely by bylo vhodnější zasít směsku alespoň o týden dříve, aby porost začal kvést již koncem srpna. V té době je ve včelstvech ještě dostatek létavek, schopných využít zdroj nektaru a pylu. Kombinace lničky a svazenky se jeví vhodnější než směska hořčice a svazenky, při vysokém zastoupení řepky v osevním postupu je lepší použít do směsi se svazenkou plodinu, která nepatří mezi brukvovité rostliny.

Součástí demonstračního bloku je i nektarodárný biopás shodného složení jako dva provozně vyseté biopásy v jiných částech farmy. U všech byl podobný průběh vegetace – v první půli vegetace dominovala hořčice a svazenka, po seči koncem července se z biopásu stalo převážně jeteliště s občasným výskytem dalších kvetoucích druhů, což negativně ovlivnilo výskyt hmyzu – trubky jetelů jsou hluboké a většina druhů se k nektaru nedostane.

Význam biopásů v mozaikovité krajině s loukami, lesy a remízky je pro včely nižší, než v uniformní zemědělské krajině, která je např. v okolí Kněževsi u Prahy, kde probíhaly předchozí sledování efektivity nektarodárných biopásů.

U ostatních sledovaných skupin hmyzu je na závěry příliš brzy a je třeba počkat na další sezony, které mohou být značně odlišné.

Věděli jste, že…?

23. června 2017 bylo uspořádáno polní setkání v Lukavci u Pacova na místní rodinné farmě pana Václava Velety, která je od roku 2016 součástí evropského sdružení farem „BASF Farm Network“.

Reportáž z této akce naleznete ZDE

Top