Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Ochrana dat při používání stránek BASF - Prohlášení o ochraně osobních údajů

Těší nás, že jste navštívili naše webové stránky a děkuje vám za zájem o naši společnost.

Ochranu údajů bereme vážně. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů popisuje:

 • osobní údaje, které shromažďujeme během vaší návštěvy našich webových stránek
 • účel, pro nějž používáme takové údaje
 • právní základ pro zpracování osobních údajů
 • příjemce takových osobních údajů
 • období, po nějž budou tyto osobní údaje uloženy
 • zda jste povinni poskytovat osobní údaje

Dále bychom vás chtěli informovat o:

 • existenci vašich práv ohledně zpracovávání vašich osobních údajů
 • správci ve smyslu práva o ochraně údajů a, případně, o našem pověřenci ochrany údajů

1. Jaké osobní údaje shromažďujeme během vaší návštěvy našich webových stránek?

(1) Při návštěvě webových stránek

Během vaší návštěvy našich webových stránek, aniž byste nás kontaktovali, nebo se do nich přihlašovali, váš prohlížeč automaticky předává následující informace našemu serveru:

 • IP adresu vašeho počítače
 • informace o vašem prohlížeči
 • webovou stránku, na níž jste byli, než jste se dostali na naše webové stránky
 • požadované URL nebo soubor
 • datum a čas vaší návštěvy
 • objem předávaných údajů
 • informace o stavu, např. chybové zprávy

Jaký je účel tohoto zpracování?

Zpracování výše citovaných informací je nezbytné pro odesílání požadovaného obsahu na váš prohlížeč. Tímto způsobem ukládáme úplnou IP adresu jen v rozsahu nezbytném k tomu, abychom zajistili funkčnost webové stránky, kterou vyžadujete.

Navíc nás chrání před útoky a zabezpečí řádný provoz našich webových stránek. Údaje ukládáme přechodně a s omezeným přístupem na maximální dobu 180 dnů. Toto období může být prodlouženo, a to v rozsahu prodloužení nutném pro trestní stíhání útoků a incidentů. Uživatele IP adresy budeme dohledávat pouze v případě nezákonného útoku.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Právním základem pro zpracování osobních údajů vychází ze skutečnosti, že takové zpracování je potřebné k zajištění funkčnosti webové stránky, kterou vyžadujete (Článek 6 (1) lit b.) obecného nařízení GDPR. Navíc je ukládání výše citovaných osobních údajů oprávněným zájmem, bychom bránili a chránili naše webové stránky a mohli v nich dohledávat v případě nezákonného útoku (Článek 6 (1) lit f.) obecného nařízení GDPR.

(2) Pokud nás kontaktujete

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, obdržíme tyto informace:

 • jméno a příjmení
 • vaši e-mailovou adresu
 • datum a čas vaší zprávy
 • vaši zprávu

Jaký je účel tohoto zpracování?

Pokud nás kontaktujete přes kontaktní formulář na webových stránkách nebo emailem, použijeme osobní údaje výhradně pro zpracování vašeho požadavku.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Právním základem tohoto zpracování je Článek 6 odst. (1) b) obecného nařízení GDPR. BASF má oprávněný zájem na zpracování údajů, jak je uvedeno výše.

(3) Newsletter a SMS

Naše webové stránky umožňují přihlásit se zdarma k odběru newsletterů či SMS za účelem informování o produktech a službách nabízených společností BASF, o registracích produktů či pořádaných akcích zde - Souhlas se zpracováním osobních údajů

Pokud se uživatel přihlásí k odběru newsletteru, využívaná data jsou:

 • IČO
 • Obrat s BASF v předešlém roce
 • Celkový obrat s POR v předešlém roce
 • Titul
 • Křestní jméno a příjmení
 • Mobil
 • E-mailová adresa
 • Datum narození
 • Adresa/ PSČ
 • Komunikační kanál (e-mail, SMS, časopis Agrotip)
 • IP vašeho počítače
 • Datum a čas registrace
 • Výměra pěstovaných plodin

Jaký je účel tohoto zpracování?

Účelem rozesílání newsletterů a SMS zpráv a zpracování výše uvedených osobních údajů je informování o produktech a službách nabízených společností BASF z tematického okruhu řešení pro zemědělství na základě vašich preferencí. Naším cílem je poskytnout vám ty nejrelevantnější informace, a to kombinací údajů, které nám poskytujete při vyplňování formulářů a také dle vašeho chování při návštěvě našich webových stránek.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Právním základem tohoto zpracování je Článek 6 (1) a.) obecného nařízení GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat odhlášením se z odběru našich newsletterů a SMS zpráv.

(4) Poskytování zpětné vazby

Pokud nám poskytnete zpětnou vazbu prostřednictvím tlačítka „Zpětná vazba“ nebo dotazníku, společně s odesláním vložených dat nám také zasíláte tyto informace:

 • datum a čas odeslání zpětné vazby
 • obsah zpětné vazby
 • zařízení, použitý operační systém a vyhledávač
 • navštívené URL použité při poskytování zpětné vazby
 • dobu vynaloženou k realizaci zpětné vazby

Jaký je účel tohoto zpracování?

Účelem zpracování výše uvedených osobních údajů je pomoc s kontinuální optimalizací našeho obsahu. S vaší zpětnou vazbou je nakládáno anonymně.

Zpětná vazba je dostupná pouze osobám, které mají přístupová práva do nástroje Medallia a kteří zde mají přístupová práva k tlačítku zpětné vazby. Účet může být zpřístupněn pouze uživateli, který zná unikátní přihlašovací jméno, emailovou adresu a heslo. Medallia nikdy neprodá shromážděné výsledky a zpětné vazby a nebude je dále sdílet. Navíc tak nebude činit ani s ostatními uživateli Medallie.

Jaký je právní základ tohoto zpracování?

Záleží nám na vašem názoru o našich produktech a službách. Právním základem tohoto zpracování je oprávněný zájem dle Článku 6 (1) f.) obecného nařízení GDPR.

2. Musíte poskytnout údaje?

Když navštěvujete naše webové stránky, váš prohlížeč automaticky předává informace našemu serveru podle Oddílu 1 (1). Můžete se rozhodnout tyto údaje předat. Bez poskytnutí těchto údajů nejsme schopni vám dodat požadovaný obsah.

Nejste povinni nás nechat používat vaše anonymizované údaje pro měření návštěv webových stránek. Rovněž nejste povinni nás nechat používat vaši IP adresu pro mapování s informacemi vaší společnosti nebo odvětví.

Pokud nás chcete kontaktovat e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách, můžete se rozhodnout předat údaje podle Oddílu 1 (2). Případně označíme povinná pole v kontaktním formuláři. Bez poskytnutí požadovaných údajů nám můžete zabránit v tom, abychom vám odpověděli a důkladně vyhověli vaší žádosti.

Máte možnost svobodné volby, zda od nás chcete získávat informace o produktech a službách společnosti BASF z tematického okruhu řešení pro zemědělství na základě vašich preferencí a přihlásit se k odběru našeho Newsletteru / SMS / časopisu Agrotip.

3. Jakým příjemcům předáváme vaše údaje?

Údaje uvedené v Oddílu 1 předáváme zpracovatelům údajů se sídlem v Evropské unii pro účely uvedené v Oddílu 2. Tito zpracovatelé údajů zpracovávají osobní údaje jen na základě našich pokynů a zpracování se uskutečňuje naším jménem.

Vaše osobní údaje budou předány pouze bez vašeho předchozího souhlasu, pokud je to legálně vyžadováno nebo potřebné.

 • Pro hlubší porozumění vašich záměrů vytváříme dotazníky s nástrojem Medallia, který poskytuje Medallia Inc., (dale jen “Medallia”), Kleyerstraße 79, 60326 Frankfurt am Main, se sídlem v US. 575 Market Street. Suite 1850 San Francisco, CA 94105
 • Pokud se zúčastníte kampaně Medallia (jako je dotazník či funkce zpětné vazby), vaše zpětná vazba je přenesena a uložena na serveru Medallia, který je nezbytný pro dané služby a který se nachází v EU
 • Údaje poskytnuté během přihlášení k odběru newsletteru budou sdíleny v rámci skupiny BASF k interním administrativním účelům včetně sdílené péče o zákazníky, pakliže je to nezbytné z důvodu našeho oprávněného zájmu. Vaše osobní údaje mohou být předány úřadům v rámci jejich oblasti působení (např. daňový úřad, policie, soudy). Údaje mohou být předány z právní povinnosti nebo v oprávněném zájmu sdílet údaje pro zjištění zneužití nebo zvýšení bezpečnosti.
 • Pokud se přihlásíte k odběru našich newsletterů, vaše osobní údaje budou předány následujícím externím společnostem a zprostředkovatelům jejichž služeb je pro tento účel využíváno: SHE Informationstechnologie AG, Donnersbergweg 3, 67059 Ludwigshafen am Rhein/Germany.
 • Pro rozesílku e-mailového newsletteru používáme Inxmail, službu společnosti Inxmail GmbH, Wentzingerstr. 17, 79106 Freiburg/NĚMECKO (dále jen „Inxmail“). Když se zaregistrujete k odebírání našeho e-mailového newsletteru, bude se na server Inxmailu v Německu přenášet a ukládat pouze vaše e-mailová adresa, křestní jméno, příjmení, oslovení, adresa včetně PSČ a zeměpisná délka a šířka poskytnutá při registraci. Trio-interactive IT Services GMBH jakožto technický poskytovatel našeho marketingového emailového nástroje zpracovává uživatelské údaje k rozesílání newsletteru prostřednictvím emailu.
 • Pro zasílání SMS používáme služby DATASYS s.r.o, se sídlem Praha 3, Jeseniova 2829/20, 130 00. Přihlášením k dalšímu telefonnímu kontaktu se vaše mobilní telefonní číslo přesouvá a ukládá u DATASYS s.r.o. v České republice.
 • Pro poštovní rozesílku využíváme služeb České pošty, s.p. Při přihlášení k službě poštovního rozesílání předáváme zprostředkovateli vaše křestní jméno, příjmení a adresu včetně PSČ. Tyto údaje budou předány a uchovány po dobu zpracování společnostmi Kurent s.r.o. a SEND Předplatné, spol. s r.o., které se nacházejí v České republice.
 • Osobní údaje mohou být zpřístupněny obchodním zástupcům společnosti BASF spol. s r.o. a v případě elektronického kontaktu společnostem, jejichž výčet je uveden zde - Seznam zpracovatelů/ třetích osob

Externí společnosti a zprostředkovatelé, které volíme pečlivě a jsou smluvně vázáni zpracovávat všechny osobní údaje výlučně v souladu s našimi pokyny.

Při transakcích, při nichž se mění struktura naší společnosti mohou být údaje zákazníků sdíleny s částí společnosti, která je součástí změny struktury. Předání údajů je ospravedlněno tou skutečností, že máme za těchto ekonomických a právních okolností máme oprávněný zájem na rozvoji našeho obchodu.

4. Jak chráníme vaše osobní údaje?

Zavedli jsme technická a organizační opatření pro zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti na ochranu vašich osobních údajů proti náhodné nebo nezákonné změně, zničení, ztrátě či neoprávněnému zveřejnění. Tato opatření budou neustále zlepšována v souladu s technologickým vývojem.

5. Doba uchovávání dat

Smažeme nebo anonymizujeme vaše osobní údaje jakmile zanikne účel jejich zpracování v souladu s výše uvedenými odstavci, pokud jejich smazání nebo blokování neporušuje místní právní požadavky na poskytnutí a ochranu záznamů (jako je prodloužená lhůta daná obchodním a daňovým právem).

Osobní údaje zpracované na základě vašeho souhlasu budou uloženy do odvolání vašeho souhlasu.

6. Používáme na našich webových stránkách soubory cookies a sociální pluginy?

Budeme vás informovat o používání souborů cookie na našem cookie poutači, když navštívíte naše webové stránky. Dalším používáním našich webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie. Pro další informace, prosím, berte v potaz naše Cookie Policy:

[retainer OneTrust]

Můžete si nastavit svůj prohlížeč dle vašich preferencí a rozhodnout, které soubory cookie chcete přijmout nebo zamítnout. Chtěli bychom zdůraznit, že nemusíte mít možnost používat všechny funkce našich webových stránek, pokud nepřijmete používání souborů cookies podle tohoto oddílu.

Můžete zabránit tomu, aby společnost AT Internet shromažďovala a využívala data vygenerovaná soubory cookie a údaje o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy), a to tak, že si stáhnete a nainstalujete do vašeho prohlížeče plug-in dostupný na

Odhlásit se z reklamy založené na zájmech (NAI)

Odebrat soubory cookies AT Internet

Můžete zabránit tomu, aby společnost Tealium shromažďovala a používala data a údaje o vašem využívání webových stránek (včetně vaší IP adresy) generovanými cookies kliknutím SEM . Sledování bude okamžitě deaktivováno po kliknutí na odkaz a neobdržíte potvrzovací zprávu.

Máte možnost zamítnout kteroukoliv kategorii souborů cookie (kromě souborů cookie nezbytných pro chod webových stránek) kliknutím na tlačítko "nastavení cookies"

Embedded YouTube videos

a. Data processing

We have integrated YouTube videos into our online offering, which are stored on the YouTube platform and can be played directly from our website. YouTube is a service of Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hereinafter as ‘Google’). The videos are all embedded in the so-called ‘2-click-mode’, which means that no data about you as a user is being transferred to Google if you do not activate the video function. Before the video function’s activation, only a preview image loaded from our own web server is being displayed.

Data will only be transferred to Google if you activate such video functions. Once being activated, we have no influence on this data transfer. The data transfer is carried out regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether no user account exists. If you are logged in at Google, your data will be assigned directly to your account.

b. Purposes and legal basis

We use YouTube videos on our website to present those to you in an easy way.

The legal basis for the processing of your personal data is your consent according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. You grant this consent by activating the video function. If activated, your personal data will be transferred to Google as described above.

In the course of the data transfer to Google, your personal data will be transferred to servers of Google, which might also be located in the USA. The USA is a country that does not have a level of data protection which is adequate to that of the EU. In particular, this means that personal data can be accessed by US authorities in a simplified manner and that there are only limited rights to such measures. If you activate the YouTube video function, you expressly consent to the transfer of data to Google and to the transfer of your personal data to servers located in the USA.

If you have given your consent, you have the right to revoke it at any time without affecting the lawfulness of the processing carried out on the basis of the consent until revocation.

I agree to the transfer of my personal data to Google in order to display contents provided by YouTube.
You can revoke your consent at any time for the future by unchecking the checkbox.

c. Further information

Further information on data processing, in particular on the legal basis and storage period by Google, can be found in the provider's privacy policy (https://policies.google.com/privacy) and in the privacy banner on the YouTube platform. There you will also find further information on your rights and setting options to protect your privacy.

Google may also process your personal information in the United States, a third country without an adequate level of data protection.

Embedded Google Maps

a. Data processing

We have integrated Google Maps into our online offering, which are stored on the Google Maps platform and can be displayed directly from our website. Google Maps is a service of Google LLC, D/B/A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (hereinafter as ‘Google’). The maps are all embedded in the so-called ‘2-click-mode’, which means that no data about you as a user is being transferred to Google if you do not activate the map function. Before the map function’s activation, only a preview image loaded from our own web server is being displayed.

Data will only be transferred to Google if you activate such maps functions. Once being activated, we have no influence on this data transfer. The data transfer is carried out regardless of whether Google provides a user account through which you are logged in or whether no user account exists. If you are logged in at Google, your data will be assigned directly to your account.

b. Purposes and legal basis

We use Google Maps on our website to present those to you in an easy way.

The legal basis for the processing of your personal data is your consent according to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a GDPR. You grant this consent by activating the map function. If activated, your personal data will be transferred to Google as described above.

In the course of the data transfer to Google, your personal data will be transferred to servers of Google, which might also be located in the USA. The USA is a country that does not have a level of data protection which is adequate to that of the EU. In particular, this means that personal data can be accessed by US authorities in a simplified manner and that there are only limited rights to such measures. If you activate the Google Maps function, you expressly consent to the transfer of data to Google and to the transfer of your personal data to servers located in the USA.

I agree to the transfer of my personal data to Google in order to display contents provided by Google Maps.
You can revoke your consent at any time for the future by unchecking the checkbox.

c. Further information

Further information on data processing, in particular on the legal basis and storage period by Google, can be found in the provider's privacy policy (https://policies.google.com/privacy). There you will also find further information on your rights and setting options to protect your privacy.

Google may also process your personal information in the United States, a third country without an adequate level of data protection.

7. Jaká máte práva?

V rámci Obecného nařízení o ochraně osobních údajů máte určitá práva včetně práva na žádost o kopii osobních informací, které o vás máme, pokud ji od nás písemně vyžádáte:

7.1. Právo na přístup: právo na získání přístupu k vašim informacím (pokud je zpracováváme) a určitým dalším informacím (jako např. těm poskytovaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů);

7.2. Právo na opravu: pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo nechat své osobní informace opravit;

7.3. Právo na vymazání: je známo rovněž jako „právo být zapomenut“ a jednoduše řečeno, umožňuje vám požádat o vymazání či odstranění vašich informací, pokud pro nás neexistuje závažný důvod, abychom je dále používali. Nejedná se o obecné právo na vymazání; jsou zde výjimky. Například máme právo dále používat vaše osobní údaje, pokud toto použití je nutné pro dodržování našich právních povinností nebo pro ustanovení, vykonávání nebo obranu právních nároků.

7.4. Právo omezit naše používání vašich informací: právo zastavit používání vašich osobních informací nebo omezit způsob, jak je můžeme používat. Berte prosím na vědomí, že toto právo je v určitých situacích omezené: když zpracováváme vaše osobní informace, které jsme získali od vás s vaším souhlasem, můžete požádat o jejich omezení pouze na základě: (a) nepřesnosti údajů; (b) pokud je naše zpracování nezákonné a vy nechcete, aby vaše osobní informace byly vymazány; (c) potřebujete to kvůli právním nárokům; nebo (d) pokud už nemáme potřebu používat údaje pro účely, pro něž je vlastníme. Když je zpracování omezeno, můžeme mít vaše informace stále uložené, ale nesmíme je používat dále. Vedeme seznamy lidí, kteří požádali o omezení používání jejich osobních informací, abychom zajistili, že omezení bude v budoucnosti dodržováno;

7.5. Právo na přenositelnost údajů: právo vyžádat, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli (pokud je to technicky proveditelné) vaše osobní informace ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu pro vaše vlastní účely napříč různými službami;

7.6. Právo na námitku: právo vznést námitku proti našemu používání vašich osobních informací i tehdy, pokud je používáme pro naše oprávněné zájmy, přímý marketing;

7.7. Právo být informován: máte právo na to, aby vám byly poskytnuty jasné, transparentní a snadno pochopitelné informace o tom, jak používáme vaše osobní informace; a

7.8. Právo odvolat souhlas: pokud jste poskytli souhlas se vším, co činíme s vašimi osobními informacemi, máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas (i když tak učiníte, neznamená to, že cokoliv jsme učinili s vašimi osobními informacemi dle vašeho souhlasu až do toho okamžiku je nezákonné).

Vykonávání těchto práv je pro vás bezplatné, nicméně je po vás požadováno, abyste prokázali svou totožnost 2 doklady schválené identifikace. Vyvineme rozumné úsilí v souladu s naší zákonnou povinností, abychom dodali, opravili nebo vymazali osobní informace o vás v našich dokumentech.

Abyste se informovali nebo vykonávali jakékoli z vašich práv stanovených v těchto zásadách ochrany osobních údajů a/nebo učinili stížnost, kontaktujte nás prosím zasláním e-mailu nebo nám napište a vynasnažíme se vám odpovědět do 30 dnů. Kontaktní údaje lze najít v Oddílu 9 níže.

Když obdržíme formální psané stížnosti, budeme kontaktovat osobu, která podala stížnost, abychom pokračovali v řešení. Spolupracujeme s příslušnými regulačními orgány, včetně místních orgánů pro ochranu údajů, abychom vyřešili veškeré stížnosti, které nemůžeme vyřešit přímo.

Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým nakládáme s vámi podanou stížností v souvislosti s vašimi osobními informacemi, pak můžete svou stížnost předložit příslušnému orgánu pro dohled nad ochranou osobních údajů.

8. Where Can You Lodge a Complaint?

Máte právo podat stížnost našemu pověřenci ochrany údajů nebo koordinátorovi ochrany údajů ( data-protection.cz@BASF.com ), nebo můžete kontaktovat náš dozorčí orgán pro ochranu údajů:

Zemský úřad pro ochranu údajů a svobodu informací v Porýní-Falcku

Hintere Bleiche 34

55116 Mohuč

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

9. Kdo je správce a pověřenec ochrany údajů?

Správce ve významu správy stránek o ochraně údajů naleznete ZDE

Použijte, prosím, výše uvedenou adresu na správce stránek a nebo následující adresu pro kontaktování pověřence ochrany údajů a nebo koordinátora ochrany údajů:

Náš pověřenec ochrany údajů je:

Alexandra Haug

Pověřenec ochrany údajů společnosti BASF

67056 Ludwigshafen

+49 (0) 621 60-0

• Kontaktujte Evropského pověřence ochrany údajů společnosti BASF

Náš koordinátor ochrany údajů je:

Vít Šustr

Koordinátor ochrany údajů BASF spol s r.o.

Sokolovská 668/136d

18600 Praha 8

+420 235 000 132

Top