Vizura®

Inhibitor nitrifikace

Stabilizátor dusíku zlepšující vlastnosti kejdy a digestátu z bioplynových stanic. Vizura® stabilizuje amonný dusík z těchto hnojiv v půdě, tím zabraňuje jeho ztrátám a činí ho přístupným pro plodiny v období, kdy ho nejvíce potřebují.

Vizura®

Inhibitor nitrifikace

Stabilizátor dusíku zlepšující vlastnosti kejdy a digestátu z bioplynových stanic. Vizura® stabilizuje amonný dusík z těchto hnojiv v půdě, tím zabraňuje jeho ztrátám a činí ho přístupným pro plodiny v období, kdy ho nejvíce potřebují.


Výhody

 • Stabilizace amonné formy dusíku po několik týdnů
 • Významný nárůst výnosu
 • Zjednodušení hnojení dusíkem
 • Účinnější výživa dusíkem díky delšímu příjmu jeho amonné formy
 • Šetrné hospodaření díky snížení vyplavování nitrátů do spodních vod a snížení emisí skleníkových plynů

Detaily

Obecné informace

Jméno Vizura®
Formulace pomocná půdní látka
Složky 14 % DMPP (3,4 - dimethylpyrazol fosfát)

Způsob účinku

Vizura® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. Vizura® obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát), vyvinutou společností BASF. Amonný dusík ze statkových, organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Přidáním přípravku Vizura® se tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje. Obzvláště v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku Vizura® výrazný.

Mísitelnost

Vizura® se přidává do tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, hnojůvka) a tekutých organických hnojiv (digestát) bezprostředně před aplikací (přípravek je po přidání stabilní po dobu maximálně dvou týdnů). Případně lze též použít do kapalných minerálních hnojiv (DAM, SAM, SADAM apod.), používaných v předjaří nebo v následném jarním období, kdy hrozí z důvodů intenzívnějších srážek posun dusičnanů do podorničí.

ostatní
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody Interval před sklizní
3 l/ha při aplikaci v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře (při zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm), 2 l/ha při aplikaci v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře (botkový / radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami), 1 l/ha při aplikaci na jaře (při lokální aplikaci (např. metoda pásového setí s hnojením pod patu) - - - - -

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru Vizura 2 x 10 l: 04041885068897

GTIN skupinového obalu Vizura 2 x 10 l: 04041885068903

GTIN skupinového obalu Vizura 1 x 1000 l: 04041885259837

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-07 - Dráždivé

Obecné informace

Jméno Vizura®
Formulace pomocná půdní látka
Složky 14 % DMPP (3,4 - dimethylpyrazol fosfát)

Způsob účinku

Vizura® je stabilizátor dusíku, který zvyšuje účinnost dusíku v tekutých statkových a organických hnojivech a kapalných minerálních hnojivech. Vizura® obsahuje účinnou látku DMPP (dimethylpyrazol fosfát), vyvinutou společností BASF. Amonný dusík ze statkových, organických a minerálních hnojiv se v půdě rychle přeměňuje na dusičnany v závislosti na teplotě, vlhkosti a stavu půdy. Přidáním přípravku Vizura® se tento proces výrazně zpomalí. Díky tomu má rostlina po výrazně delší dobu k dispozici N v amonné formě, což je pro ni z fyziologického hlediska výhodné. Amonná forma N se na rozdíl od dusičnanů z půdy nevyplavuje. Obzvláště v případě silných srážek, které jsou spojeny s rizikem vyplavování dusičnanů, je účinek přípravku Vizura® výrazný.

Mísitelnost

Vizura® se přidává do tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, hnojůvka) a tekutých organických hnojiv (digestát) bezprostředně před aplikací (přípravek je po přidání stabilní po dobu maximálně dvou týdnů). Případně lze též použít do kapalných minerálních hnojiv (DAM, SAM, SADAM apod.), používaných v předjaří nebo v následném jarním období, kdy hrozí z důvodů intenzívnějších srážek posun dusičnanů do podorničí.

Zpět
Půda - ostatní
Doporučená dávka
3 l/ha při aplikaci v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře (při zaorání hnojiva do hloubky větší než 20 cm), 2 l/ha při aplikaci v pozdním létě, na podzim, v předjaří a na jaře (botkový / radličkový aplikátor, hadicový aplikátor, diskový aplikátor, případně plošný rozstřik s následným zapravením do půdy (např. pomocí kultivátoru nebo diskovými bránami), 1 l/ha při aplikaci na jaře (při lokální aplikaci (např. metoda pásového setí s hnojením pod patu)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
-
Poznámky
-
Množství vody
-
Interval před sklizní
-

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru Vizura 2 x 10 l: 04041885068897

GTIN skupinového obalu Vizura 2 x 10 l: 04041885068903

GTIN skupinového obalu Vizura 1 x 1000 l: 04041885259837

Toxické ikony

 • GHS-05 - Korozivní
 • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
 • GHS-07 - Dráždivé

Proč Vizura®?

Významné množství dusíku se z mnoha důvodů ztrácí během aplikace a po ní bez využití hnojenou plodinou. Dusík se ztrácí zejména v podobně amoniaku (NH3) a oxidu dusného (N2O) do atmosféry. Amonná forma dusíku (N-NH4-) se v půdě nitrifikuje na nitrátovou formu (N-NO3-) v závislosti na podmínkách prostředí, jako jsou teplota a vlhkost půdy. Protože nitrátová forma je v půdě značně pohyblivá, může snadno docházet k vymývání do spodních vrstev půdního profilu a následně do spodních vod. Společnost BASF vyvinula stabilizátor dusíku Vizura® za účelem těmto ztrátám spolehlivě zabránit.

Přídavek přípravku Vizura® do kejdy nebo digestátu značně zpomaluje rychlost přeměny čpavku do nitrátové formy. Účinná látka DMPP (dimethylpyrazol fosfát) udržuje stabilní obsah amoniaku po delší dobu pomocí inhibice činnosti bakterie Nitrosomonas, která je za proces přeměny do nitrátové formy zodpovědná. Tento princip zabraňuje vyplavování dusíku z půdy a fakticky umožňuje jeho využití rostlinami právě tehdy, když ho potřebují. Zároveň dochází ke zmenšení rizika vyplavení nitrátového dusíku při silných deštích. Stabilizace dusíku je důležitá zejména při aplikaci kejdy nebo digestátu v období před setím. Plodina může využít dusík obsažený v aplikovaných hnojivech i po několika týdnech vývoje, kdy zpravidla jeho spotřeba značně narůstá. Vizura® tedy stabilizuje po zmíněné období dusík v amonné formě. Jaké jsou výhody amonné formy pro plodiny? Kromě hlavní výhody, že amonná forma nemůže být vyplavena z půdního profilu, jsou to také následující výhody:

 • Výživa amonnou formou stimuluje růst kořenového systému, což zvyšuje odolnost rostlin ke stresům (nedostatek vláhy, zásobení živinami atd.)
 • Rostliny také šetří energii, protože přijatý amonný dusík mohou přímo využít k tvorbě aminokyselin, narozdíl od nitrátů, které po přijetí do rostliny musí být na amonnou formu přeměněny
 • A nakonec, příjem amonné formy okyseluje prostředí v těsném okolí kořenů a tím umožňuje snadnější příjem např. fosforu a řady mikroprvků

Při nižších teplotách (5 °C) je amonný dusík přeměn v nitrátový dusík během cca 6 týdnů. Vizura® významně prodlužuje tuto dobu až na 10–14 týdnů. Při 20 °C se přeměna zrychluje na přibližně pouhý 1 týden, přídavek přípravku Vizura® umožní zbrzdit tento proces po dobu cca 4–6 týdnů.

Dusík je tedy nenahraditelná živina pro růst rostlin a je rozhodujícím faktorem pro dosažení požadovaného výnosu. Tím, že umožníme plodině lepší využití dusíku z dodaných hnojiv, přímo umožňujeme dosažení vyššího výnosu a snižujeme potřebu přihnojování minerálním dusíkatým hnojivem v průběhu vegetace.

Z pokusů BASF a nezávislých institucí vyplývá, že Vizura® snižuje efektivně emise škodlivého oxidu dusného, který vzniká v půdě jako produkt nitrifikace a denitrifikace. Pokusy ukazují, že použití přípravku Vizura® může snížit tyto emise až o 45 % v případě aplikace spolu s kejdou

Vizura® se přidává do tekutých statkových hnojiv (kejda, močůvka, hnojůvka) a kapalných organických hnojiv (digestát) bezprostředně před aplikací (přípravek je po přidání stabilní po dobu maximálně dvou týdnů). Případně ho lze též použít do kapalných minerálních hnojiv (DAM, SAM, SADAM apod.) používaných v předjaří nebo v následném jarním období, kdy hrozí z důvodů intenzivnějších srážek posun dusičnanů do podorničí.

Top