Biodiverzita v zemědělské krajině

V posledních letech se hodně mluví o poklesu biodiverzity v krajině. Z pohledu zemědělství v tom primární roli hraje povětšinou stále ještě historicky narušený ráz původní pestré zemědělské krajiny v ČR (z dob „zcelování“ pozemků) a převažující produkce pouze omezeného počtu základních plodin (často s absencí živočišné výroby).

Neméně důležitou roli pak hraje ještě závažnější společenský problém – neustálý úbytek úrodné zemědělské půdy. Za období 1999 - 2017 úbytek až 77 tis. hektarů , v průměru cca 4 tis. ha ročně a více než 11 ha za den... (Od roku 1927 ČR přišla o 851 tisíc hektarů, to je 22,3 procenta zemědělské půdy. Historicky nejhorší bylo období let 1976 až 1981, kdy ubývalo 37,9 hektaru denně, v letech 1981 až 1986 to bylo 25,6 hektaru. V letech 1966 až 1971 pak úbytek představoval 24,3 hektaru za den. Tento vývoj patřil k nejhorším v Evropě. zdroj: mzp.cz). Na úkor zemědělské půdy došlo za období 1999 - 2017 především k nárůstu výměry lesních pozemků o víc jak 37 tis. ha, vodních ploch o cca 7 tis. Ha, ostatních ploch a zastavěných ploch o 31 tis. resp. 2 tis. ha (rozvoj dopravní, skladové, obchodní, průmyslové či bytové zástavby). Problém nedostatku vhodného prostředí a potravních zdrojů jednotlivých druhů se tím pouze nadále prohlubuje.

Jsme si vědomi nezbytnosti uchovat maximum úrodné orné půdy pro její klíčovou společenskou úlohu – produkci potravin. Zároveň ale i potřeby pomoci farmářům

v uplatnění rozumných a efektivních mimoprodukčních řešení, které by vedly ke zlepšení biodiverzity v krajině využívané k zemědělské produkci.

V rámci dlouhodobého projektu podpory biodiverzity, BASF v České Republice již od roku 2012 zakládá, udržuje a monitoruje řadu různých typů mimoprodukčních porostů.

V návaznosti na základní definice vybraných mimoprodukčních opatření dotačně podporovaných MZe (EFA „greening“, AEKO) je naší primární snahou získávat a předávat farmářům praktické zkušenosti a doporučení k jednotlivým opatřením.

Na většině farem se nacházejí části pozemků, kde je pěstování plodin problematické, případně i ekonomicky ztrátové. Produkční kvalitu těchto ploch je možné zlepšit, případně trvale využít například vhodně zvolenými mimoprodukčními porosty. Může se jednat například o neproduktivní nebo špatně přístupné části pozemků, nebo okraje polí limitované ochrannými vzdálenostmi (hnojení a ochrana porostů). Mimoprodukční porosty mohou sloužit i jako alternativa pro rozčlenění velkých půdních celků, čímž se usnadní „propojení“ zemědělské krajiny pro živočichy.

Více informací o podpoře biodiverzity pomocí mimoprodukčních porostů naleznete ZDE

Dle svého charakteru a určení, mohou přinášet úkryt a potravní zdroj mnoha organizmům. Založení a údržba například nektarodárných biopásů nebo obohacených jetelotravních směsek podél vodních útvarů, přispívá k ochraně opylovačů, polní zvěře, půdy i vody.

Top