Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Biodiverzita v zemědělské krajině

Podpora výskytu opylovačů a užitečných organismů

Současná zemědělská krajina prošla v posledních letech významnými změnami.

V důsledku soustavného snižování počtu chovaných hospodářských zvířat dochází k omezování ploch pícnin a dalších speciálních krmných plodin. Ukončení činnosti části cukrovarů a další negativní ekonomické tlaky nutí zemědělce pěstovat omezený počet ekonomicky zajímavých plodin. Zvyšující se podíl jednotlivých plodin podporuje výskyt chorob, škůdců a plevelů, negativně působí na populace užitečných organismů, opylovačů a snižuje druhové bohatství planých rostlin a živočichů (biodiverzitu).

Současná česká zemědělská krajina skýtá velmi málo zdrojů potravy pro opylovače a další hmyz užitečný v zemědělství. Nejvýznamnějším zdrojem pylu a nektaru je dnes bezesporu řepka, jíž bylo v roce 2013 zaseto 17 % osetých ploch. Po jejím odkvětu na konci května jsou ale již potravní zdroje pro tyto druhy slabé a během léta a podzimu se již na orné půdě, vyjma ojedinělých ploch jetelovin (7 % v roce 2013), slunečnice, hořčice, máku, zeleniny či léčivých rostlin (0,9 %; 0,7 %; 0,8 %; 0,3 %; 0,1 %) hmyzosnubné plodiny nepěstují. Po řadě úspěšných let výsevu kvetoucích pásů v Evropě se i pro Českou republiku připravuje dotační program na tzv. nektarodárné pásy , podporující populace opylovačů a přirozených nepřátel škůdců na orné půdě.

Opylovači a užitečné organismy

Opylovači patří mezi nenahraditelné pomocníky v opylování zemědělských entomofilních rostlin. Např. u řepky v závislosti na odrůdě nebo hybridu může za nízkého stavu opylovačů (především včely medonosné) nebo nepříznivého počasí klesnout výnos o 5–30 %, u ovocných stromů to může být až 90 %. V současné zemědělské krajině jsou zdroje snůšky nárazové a po odkvětu řepky, při nedostatku jiných kvetoucích druhů rostlin nebo producentů medovice může nastat bezsnůškové období s negativním dopadem na opylovače.

Užitečné organismy se dělí na predátory a parazitoidy. Jeden predátor zahubí během života více jedinců kořisti, kdežto jeden hostitel slouží k vývoji jednoho nebo více parazitoidů. Predátoři mají okamžitý vliv na populaci škůdce (např. slunéčka na mšice), kdežto parazitoidé většinou snižují populační hustotu škůdce až v následující generaci.

Zdroj: Agrotip 12/2012 a 12/2013

Kvetoucí pásy

V rámci projektu na podporu biodiverzity provádí BASF už po dva roky sledování opylovačů a užitečných organismů na kvetoucích pásech v České republice.

přečtěte si více o nektarodárných pásech

jaký užitečný hmyz nacházíme na našich polích?

Podpora biodiverzity v praxi

Na anglickém statku s názvem "The Grange" se snaží ukázat, že moderní zemědělství lze realizovat společně s ochranou biologické rozmanitosti. Podporou kvetoucích pásů v neziskových polních oblastech propojují užitečné s příjemným: vysoce produktivní pole se využívají například k produkci obilovin, zatímco ve stejné době opodál vznikají nová stanoviště pro volně žijící organismy.

Pohled na hospodaření přibližuje toto video (v anglickém jazyce)

Představení nové publikace BASF

Nektarodárné porosty pro praxi

Informace o publikaci naleznete zde

Aktualizované informace (2.3.2017) o dotačním titulu Nektarodárné biopásy

Top