Lukavec – biodiverzitní demonstrační farma

Primární zkušenosti, které jsme v podmínkách ČR získávali v letech 2012-2015.

Zejména na demonstračně zakládaných nektarodárných porostech v Kněževsi u Prahy (dále i v Kostelci nad Orlicí, Ivanovicích na Hané), jsme se farmářům snažili průběžně předávat formou článků, prezentací u porostů v rámci polních dní, ale i jejich souhrnem v metodice „ Nektarodárné porosty pro praxi “.

Ve snaze rozšířit spektrum zakládaných a sledovaných mimoprodukčních porostů, jsme se v roce 2016 rozhodli pro užší spolupráci na projektu s farmou pana Václava Velety v Lukavci u Pacova (cca 600 m n. m., BVT, roční úhrn srážek / pr. teplota: 680 mm / 7,2 °C, členitá krajina - orná půda, pastviny, lesy). Spolupráce s touto farmou, která se zároveň dlouhodobě věnuje i pokusné činnosti, nám přinesla možnost založit a sledovat nejen tzv. demonstrační blok s různými typy mimoprodukčních porostů, ale i možnost cíleně založit a sledovat mimoprodukční porosty na vybraných vhodných částech pozemků v rámci farmy.

Od té doby pokračujeme v jejich zakládání, údržbě a sledování a o své zkušenosti se dále podílíme formou článků, prezentací v rámci polních dní, reportáží, video dokumentem „Cesta k rovnováze“, a od loňského roku nově i online „tutoriálem“ – pravidelným měsíčním náhledem na vývoj aktuálně pěstovaných směsek na demonstračním bloku!

Reportáže z farmy Lukavec ( Selská Revue ) a z polního setkání v Lukavci 2017 ( Agrotip , Moderní Včelař , Agromanuál , Zemědělec )

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2018 ( Agrotip , Agromanuál )

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2020 ( Agrotip , Agromanuál )

Odkaz na video: „ Cesta k rovnováze. Produkční zemědělství, ochrana zdrojů a biodiverzity “.

Demonstrační blok mimoprodukčních porostů –– unikátní možnost sledovat aktuální vývoj vybraných mimoprodukčních porostů v průběhu celé vegetační sezony!

V Lukavci již od roku 2016 zakládáme a sledujeme řadu mimoprodukčních (funkčních) porostů. Sledujeme zejména vývoj, zastoupení a intenzitu kvetení jednotlivých skupin druhů, úroveň zaplevelení a atraktivitu porostů pro opylovače a užitečný hmyz. Snažíme se nalézat optimální varianty jak z pohledu složení, tak i údržby, aby dané porosty sloužily co nejlépe svému účelu.

Vegetační sezona 2020 ( vstup do archivu 2020 )

Vegetační sezona 2021 – (cca měsíční aktualizace, následuje níže)

Říjen 2021:

Stav porostů (27.10.2021):

Říjnové ochlazení a pokračující silně podprůměrné množství srážek urychlilo jak ukončení periody kvetení směsek, tak i postupné odesychání svrchního patra biomasy.

Vzhledem k tomu byla provedena údržba formou předzimní seče většiny porostů (22.10.2021), včetně odklizení hojného množství biomasy pomocí prutových bran.

Předzimní seč již „neefektivní“ a stárnoucí biomasy víceletého porostu je důležitá pro druhovou regeneraci do příští sezony.

(V tomto termínu nedošlo k posečení pouze dvou směsek (3A - víceletá směska pro koroptve a 4B - vytrvalá směska / ochranný pás, Valonsko), u nichž byla z experimentálních důvodů seč provedena až ve druhé pol. září (22.9.).

Srážky:

říjen 2021 - podnormální (15 mm, 33 % normálu)

Teploty:

říjen 2021 - normální (pr. teplota 8,0 °C, normál 7,8 °C)

Září 2021:

Stav porostů (24.9.2021):

Směsky v průběhu září stále bohaté na biomasu a relativně intenzivně kvetou, dokvétání patrné zejména u jetele lučního

V důsledku dlouhé periody kvetení byla pozdní „experimentální“ seč směsky 3A (víceletá směska pro koroptve (modifikovaný nektarodárný biopás s travami) a 4B (vytrvalá směska (souvrať / ochranný pás, Valonsko) provedena až ve druhé pol. září (po odkvětu většiny druhů, 22.9.)

Srážky:

září 2021 - silně podnormální (23 mm / 41 % normálu)

Teploty:

září 2021 - nadnormální (pr. teplota 14,1 °C, normál 12,5 °C)

24.9.2021

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A/ B/ kvete už pouze jetel luční a v podrostu tolice dětelová, jetel plazivý a jetel hybridní již jen minoritně

Plevelné druhy:

A/ B/ sporadicky pcháče (generativní orgány již v průběhu podzimu nevyvinou)

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, přítomnost jetele atraktivní pro denní motýly

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A/ B/ kvete už pouze jetel luční a v podrostu tolice dětelová, jetel plazivý a jetel hybridní již jen minoritně

Plevelné druhy:

A/ B/ sporadicky pcháče (generativní orgány již v průběhu podzimu nevyvinou)

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, přítomnost jetele atraktivní pro denní motýly

Porost:

A/ směska čerstvě po provedené pozdní seči

B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A/ -

B/ počíná dokvétat jetel luční, vojtěška

Plevelné druhy:

A/ B/ sporadicky pcháče (generativní orgány již v průběhu podzimu nevyvinou)

Hmyz:

A/-

B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost:

A/ plně zapojený kompaktní porost

B/ směska čerstvě po provedené pozdní seči

Kvete:

A/ vojtěška, řebříček, sléz, chrpa, jitrocel

B/ -

Plevelné druhy:

A/ sporadicky pcháče, místy čistec

B/ -

Hmyz:

A/ včely, čmeláci

B/-

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A, B/ dominuje jetel luční (místy dokvétá), hojně kvete komonice a tolice, místy mrkev, jetel plazivý a hybridní - značný úbytek

Plevelné druhy:

A, B/ výrazně potlačené směskou, sporadicky pcháče, pýr, metlice chundelka, turanka kanadská

Hmyz:

A, B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A, B/ dominuje jetel luční (místy dokvétá), hojně kvete komonice a tolice, místy mrkev a kmín, jetel plazivý a hybridní - značný úbytek

Plevelné druhy:

A, B/ výrazně potlačené směskou, sporadicky heřmánkovec, merlíky, pcháče, pastinák, pýr

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A, B/ dominuje jetel luční (místy již silněji odkvetlý), hojně kvete komonice a tolice, místy mrkev, jetel plazivý a hybridní - značný úbytek

Plevelné druhy:

A, B/ výrazně potlačené směskou, sporadicky - heřmánkovce

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli

Červenec a srpen 2021:

Stav porostů (21.7. / 30.8.2021):

Vzhledem k provedení udržovací seče u většiny demo porostů (15.7.2021) spojujeme informaci o sledování vývoje za 2 termíny (červenec, srpen)

starší směsky obecně bohaté na biomasu; u 6-letých vytrvalých směsek (!) došlo k výrazné obnově intenzity a spektra kvetoucích druhů (proti posl. cca 2 letům), výrazné zlepšení zapojení i nových směsek setých na podzim 2020 a na jaře 2021

víceleté směsky (s plánovaným pozdním termínem seče) poměrně intenzivně kvetly v průběhu téměř celého léta.

Srážky:

červenec 2021 - podnormální (63 mm / 70 % normálu)

srpen 2021 - mírně podnormální (75 mm / 85% normálu)

Teploty:

červenec 2021 - nadnormální (pr. teplota 18,5 °C, normál 16,9 °C)

srpen 2021 - mírně podnormální (pr. teplota 15,9 °C, normál 16,4 °C)

21.7.2021, 30.8.2021

Porost:

A, B/ jetele a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované, výška porostu 30–40 cm

(Patrné vyšší zastoupení jetelovin ve II. vegetačním roce, proti shodným směskám ve III. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky - regenerující pcháče po seči, smetánky

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost:

A, B/ jetele a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované, výška porostu 30–40 cm

U směsky ve III. veg. roce patrný ústup jetelovin ve prospěch travních druhů - proti shodné směsce ve II. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky - regenerující pcháče po seči, smetánky

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost:

A/ porost hojně a pestře kvetl v průběhu celého léta, odkvétání patrné ke konci srpna (jetel luční, tolice dětelová), trávy zasychají

B/ jetele, vojtěška a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované

Kvete:

A/ dokvétá: jetel, vojtěška, štírovník, tolice, sléz, řebříček

B/ nakvétá jetel luční

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, brousi (zlatohlávek)

Porost:

A/ po seči (15.7.) bohatě obráží, dominují zejména trávy a vojtěška

B/ v červenci patrná výrazná obnova intenzity i spektra kvetoucích druhů (vyšší než v předchozích letech !), na konci srpna některé druhy (např. jetel panonský, sléz pižmový) již odkvetlé, blíží se konec hlavní periody květu

převládá – vojtěška, psineček, kostřava, lipnice

průměr / méně – štírovník, chrpa luční, jetel luční, mrkev, řebříček

Kvete:

A/ nakvétá vojtěška, řebříček

B/ červenec: vojtěška, jetel panonský, řebříček, štírovník, sléz, jitrocel

Konec srpna: vojtěška, chrpa

Plevelné druhy:

A/ vyšší výskyt pcháče (v poupatech) x variantě B

B/ méně pcháče (v poupatech) x var. A, pýr, kvetoucí čistec

Hmyz: A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost: směska se v průběhu léta plně zapojila!

A/ B/ více - jetel luční a plazivý, tolice, listy mrkve, jílek a další travní druhy

méně (ale pravidelně) - komonice

zcela ustoupila svazenka a hořčice

Kvete:

A/ B/ jetel luční a plazivý, tolice, komonice

Plevelné druhy:

A/ B/ v rámci zahuštění směsky výrazný ústup na jaře silného zaplevelení, místy se vyskytují violky, pcháče, sporadicky pýr, metlice chundelka, turanka kanadská

Hmyz:

A, B/ včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost: směska se v průběhu léta plně zapojila!

A/ B/ více - jetel luční a plazivý, tolice, listy mrkve, jílek a další travní druhy

méně (ale pravidelně) - komonice

zcela ustoupila svazenka a hořčice

Kvete:

A/ B/ Jjetel luční a plazivý, tolice, komonice, sporadicky mrkev a kmín (B)

Plevelné druhy:

A, B/ V rámci zahuštění směsky výrazný ústup na jaře silného zaplevelení (obecně více plevelů než směska setá na jaře), nejvíce zůstává heřmánkovec (odkvétající), místy violky, merlíky, pcháče, pastinák, sporadicky pýr

Hmyz:

A/ B včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost: směska plně zapojená již od jara

A/ B/ jetele a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované, výška porostu 30–40 cm

převládá – jetel luční a plazivý, tolice, listy mrkve, jílky

méně – komonice, další travní druhy

Kvete:

A, B/ jetel luční a plazivý, tolice, sporadicky mrkev

Plevelné druhy:

A, B/ spíše sporadicky - violky, heřmánkovce

Hmyz: A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Červen 2021:

Stav porostů (25.6.2021):

Po chladném květnu již od počátku června výrazné oteplení (přetrvává celý červen), srážkově však podnormální; směsky těžily ze srážkově nadnormálního května, bujný rozvoj biomasy zejména u starších směsek, částečně i u letního výsevu (2020), směsky seté na podzim 2020 a jaro 2021 převládá pomalejší vývoj

Srážky:

červen 2021 - podnormální (67 mm / 77 % normálu)

Teploty:

červen 2021 - silně nadnormální (pr. teplota 18,5 °C, normál 15,1 °C).

25.6.2021

Porost:

značné množství biomasy

A/ převládá jetel luční, průměr - jetel plazivý, tolice dětelová, bojínek, méně – mrkev, jílky, kostřava červená, lipnice

B/ převládá jetel luční, průměr - jetel plazivý, tolice dětelová, bojínek, kostřava luční, méně – čičorka, štírovník, mrkev, jílek, psárka

(Patrné vyšší zastoupení jetelovin ve II. vegetačním roce, proti shodným směskám ve III. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, čičorka, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli

Porost: značné množství biomasy

A/ převládá – bojínek průměr - jetel luční, kostřava červená, lipnice, jílky, méně – jetel plazivý, mrke

B/ převládá – bojínek, kostřava luční, průměr - jetel luční, méně – jetel plazivý, štírovník, mrkev, jílek, psárka

U směsky ve III. veg. roce patrný ústup jetelovin ve prospěch travních druhů - proti shodné směsce ve II. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý

B/ jetel luční a plazivý, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: A/ B/ proti shodné směsce ve II. veg. roce hmyzu méně, protože méně květe a není tak atraktivní. Na jetelech denní motýli, občas včely a čmeláci

Porost: značné množství biomasy

A/ převládá - jetel luční, vojtěška, průměr / méně - jetel hybridní, komonice, štírovník, tolice, mrkev, sléz, jílky, ovsík, lipnice, tomka, srha, kostřava

B/ převládá - jetel luční, vojtěška, jílky, srha, kostřava, průměr / méně: - jetel hybridní, komonice, štírovník, vičenec, tolice, mrkev, sléz, ovsík, lipnice, tomka

Kvete:

A/ jetel luční, vojtěška, štírovník, tolice, sléz, řebříček

B/ jetel luční, vojtěška, štírovník, vičenec, sléz, řebříček

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, na řebříčku pestřenky

Porost: značné množství biomasy

A/ převládá – vojtěška, psineček, kostřava, lipnice, průměr / méně - jetel panonský, mrkev, sléz, řebříček, jitrocel

B/ převládá – vojtěška, jetel panonský, psineček, kostřava, lipnice, průměr / méně – štírovník, jetel luční, mrkev, sléz, řebříček, kopretina, jitrocel

Kvete:

A/ vojtěška, jetel panonský, řebříček, kopretina, jitrocel

B/ jetel luční, štírovník, kopretina, jitrocel

Plevelné druhy:

A/ vyšší výskyt pcháče (v poupatech) x variantě B

B/ méně pcháče (v poupatech) x var. A, pýr

Hmyz: A/ B/ na jetelovinách denní motýli, na řebříčku a kopretině pestřenky, včely a čmeláci jednotlivě

Porost: zapojuje se ale dosud stále slabší vývoj

A/ B/ průměr - jetel luční a plazivý, jílek a další travní druhy, méně - svazenka, hořčice,

Kvete:

A/ B/ svazenka, hořčice

Plevelné druhy: kokoška, hluchavky, rozrazily, violky, kakosty, pcháče, sporadicky pýr a metlice chundelka

Hmyz: minimum kvetoucích rostlin = minimum hmyzu

Porost: již více zapojený

A/ B/ průměr - jetel luční a plazivý, jílky a další travní druhy, méně – svazenka

Kvete:

A/ B/ svazenka

Plevelné druhy: kokoška, hluchavky, rozrazily, violky, kakosty, pcháče, heřmánkovce, sporadicky pýr a metlice chundelka

Hmyz:

A/ B minimum kvetoucích rostlin = minimum hmyzu, na květech heřmánkovce pestřenky

Porost: již slušně zapojený a již výrazně konkuruje plevelům

A/ převládá – jílky, průměr - jetel luční a plazivý, tolice, méně – komonice, mrkev, další travní druhy

B/ převládá – jílek, průměr / méně - jetel luční a plazivý, tolice, čičorka, komonice, mrkev, další travní druhy

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, čičorka, komonice, mrkev

Plevelné druhy:

A/ B/ kokoška, rozrazily, violky, heřmánkovce

Hmyz: A/ B/ na květech heřmánkovce pestřenky, občas včely, čmeláci, denní motýli

Květen 2021:

Stav porostů (28.5.2021):

I v průběhu května převažovalo chladné, srážkově bohaté, nicméně velmi často permanentně větrné počasí, což podporovalo vysušování svrchní vrstvy půdy (problém zejména pro nově vzcházející a dosud plně nezapojené směsky s evidentně opožděným vývojem). II. a víceleté směsky bez problémů zahušťují, zpoždění se očekává v nástupu periody kvetení.

Srážky:

květen 2021 – silně nadnormální (122 mm / 176 % normálu)

Teploty:

květen 2021 - silně podnormální (pr. teplota 10 °C, normál 12,1 °C).

28.5.2021

Porost:

plný rozvoj,

A/ převládá jetel luční, průměr jetel plazivý, bojínek a lipnice, méně tolice, mrkev a jílky

B/ převládá jetel luční, bojínek, lipnice a psárka, méně jetel plazivý, tolice, mrkev a jílky

Patrné vyšší zastoupení jetelovin ve II. vegetačním roce, proti shodným směskám č. 2. ve III. veg. roce)

Kvete: tolice

Plevelné druhy: sporadicky pcháče a smetánka (spíše okraje)

Hmyz: na jeteli lovící draví pavouci (pravděpodobně lovčíci)