Vítejte ve světě AgCelence®

Co znamená koncept AgCelence®?

AgCelence® je značka vytvořená spojením dvou slov, která spolu dohromady tvoří Váš úspěch: zemědělství (Agriculture) a dokonalost (Excellence) a vyjadřuje úsilí nacházet pouze mimořádná a dlouhodobě fungující řešení pro zemědělský trh. Označuje výrobky BASF, které poskytují výhody nad rámec běžné ochrany rostlin, což vede k vyšším výnosům, lepší obchodní jakosti, zvýšení efektivity výroby a zlepšení tolerance vůči stresu. Tyto výhody nestojí pouze na základech silného výkonu výrobku, ale i na dalších vlivech, jako jsou fyziologické účinky, které zvyšují zdraví a kondici rostlin. AgCelence® podtrhuje náš závazek k této oblasti inovací, v níž jsme průkopníky. Produkty AgCelence® pomáhají pěstitelům po celém světě zlepšit jejich výnosy, kvalitu a profitabilitu.

Očekávejte od Vašich plodin více

Jakmile se rozhodne a naplánujete první kroky, stává se ochrana výnosu a kvality v celém vegetačním období největší výzvou každého pěstitele. Různé choroby, ale i sucho, chlad či kroupy mohou mít nepříznivé dopady na dříve nadějný potenciál a mohou ohrozit prodejnost produktu.

Produkty AgCelence® prokázaly efektivitu a zlepšení výnosů u mnoha pěstovaných plodin. Řepka, obilí nebo kukuřice jsou jen několika uvedenými příklady.

Čím je to způsobené?

Účinná látka produktů AgCelence® způsobuje inhibici respirace u obou organismů - houby i rostliny. Následkem toho houba uhyne.

Ale jak může mít snížení respirace pozitivní účinky na rostlinu?

Vyšší výnosy

Produkty AgCelence® mají tak pozitivní vliv na výši výnosu, jako dosud žádné látky v ochraně rostlin. Zvýšení výnosu produkty AgCelence® dosahují několika cestami. První z nich je zintenzivnění fotosyntézy. Rostilny ošetřené AgCelence® mají více chlorofylu a asimilují tudíž více uhlíku, který ukládají do zásobních uhlovodíků. Navíc, po aplikaci AgCelence® dochází v rostlinách k menším ztrátám uhlíku vlastní respirací. Výsledkem spojení těchto dvou efektů je samozřejmě vyšší čistý výtěžek fotosyntézy. Díky tomu rostliny poskytují vyšší výnosy a přispívají tak k vašemu úspěchu.

Lepší odolnost vůči stresu

Pěstební podmínky jsou zřídkakdy ideální. I krátká období mírného stresu mohou snížit výnosový potenciál plodin. Snížení dopadu takovýchto stresových faktorů umožňuje plodinám výnosový potenciál maximalizovat. Reakcí rostlin na stres je vylučování několika odpovědních chemikálií. Dvě z těchto látek jsou etylén a aktivní formy kyslíku (peroxidy, některé ionty). AgCelence® snižuje produkci etylénu, zabraňuje tím předčasnému stárnutí pletiv a listy zůstávají déle zelené.

Vylepšená tržní kvalita

Zvýšení čistého výtěžku fotosyntézy ovlivňuje též kvalitativní parametry. Produkty AgCelence® způsobují aktivaci nitrát reduktáz, které zlepšují asimilaci uhlíku a dusíku, což ve výsledku vede ke zvýšení kvalitativních parametrů v plodech, jako je obsah cukrů anebo škrobu. Účinky produktů AgCelence® se v tomto směru liší a to podle jednotlivých plodin a tím i látek v nich tvořených.

Zvýšená efektivita produkce

Vlivy na efektivitu produkce se liší podle plodiny. Níže uvádíme pár příkladů z našeho výzkumu a polních pokusů.

Předčasný výdrol je způsobován více faktory. Nejvýznamnější z nich u řepky je fytohormon auxin jehož nedostatek vede k předčasnému otevírání šešulí a tím i k významným ztrátám na výnosu. Produkty AgCelence® mohou snížit aktivitu auxin inhiibujících látek a tím omezit předčasný výdrol. Zvyšují naopak aktivitu antistresových proteinů. Tím umožňují plné využití výnosového potenciálu plodin.

Laboratorní a polní pokusy ukázaly, že produkty AgCelence® mohou zlepšovat využití dusíku v rostlinách. Aktivita nitrát reduktáz je díky signálním cestám zvýšená, což zefektivňuje asimilaci dusíku a v důsledku stimuluje příjem dusíku a růst rostlin. Pro pěstitele to znamená, že vklady do plodiny, jako například hnojení dusíkem, jsou využívány efektivněji.

Za učitých podmínek dochází k lámání stébel u kukuřice. Může se to stát ať už vlivem stresových faktorů anebo chorob. Produkty AgCelence® pomáhají plodinám vypořádat se s oběmi příčinami, což riziko stéblolamu snižuje. Výhodou pro vás zemědělce je snazší a rychlejší sklizeň. Nešetříte jen čas, ale i palivo.

Které přípravky patří do AgCelence®

A jaké jsou jejich konkrétní výhody?

Xemium® je zcela novou účinnou látkou v ochraně cukrové řepy. Má široké spektrum působení, rychle se vstřebává do rostlinných pletiv a poskytuje dlouhodobou účinnost. Alonty® chrání Vaši cukrovku a pomáhá plně využít její výnosový potenciálu díky silnému green efektu.

Pictor® Revy má pozitivní efekt na fyziologii rostlin, v kterých zpomaluje vývoj fytohormonu stárnutí – ethylénu. Takto ošetřené rostliny zůstávají déle zelené, trpí méně suchem a umožňují translokaci živin a vody do produktivních částí rostlin po delší dobu. Výsledkem je vyšší výnos. Zvýšení odolnosti vůči stresovým podmínkám má vliv na tvorbu většího počtu dozrávajících šešulí a zároveň zesiluje jejich stěny, což v konečném důsledku snižuje sklizňové ztráty, zvyšuje výnosový potenciál a naopak snižuje množství výdrolu, které je potřeba likvidovat v následných plodinách.

porovnání dvou porostů, bez ošetření a s napadením hlízenkou a s ošetřeným porostem
pokus BASF, 2022, Rokytnice u Přerova: vlevo kontrolní varianta se silným napadením hlízenkou, vpravo porost ošetřený přípravkem Pictor® Revy 1,0 l/ha

Lepší hospodaření s vodou

Rostliny dokáží lépe hospodařit s vodou a potřebují tak na kilogram produkce zrna menší množství vody. Tím pádem lze dosáhnout vsokého výnosu i v letech se sníženým přísunem vláhy.

Zvýšený příjem dusíku

Rostliny díky silnějšímu kořenovému systému přijímají více dusíku a tím zvyšují efektivitu hnojení, zvyšuje se výnos a tím i zisk

Prevence slunečního úžehu

V polních podmínkách bylo prokázáno, že Priaxor® EC dokáže zabránit tvorbě skvrn na listech, známých také jako sluneční úžeh. Nezávislí experti považují schopnost zabránit slunečnímu úžehu za hlavní kritérium pro posouzení fyziologických účinků přípravku.

Větší zelená listová plocha

Priaxor® EC podporuje tvorbu zelené listové plochy více než ostatní fungicidy dostupné na trhu. Hybnou silou tohoto faktu jsou dobře vyvážené vlastnosti látek Xemium® a F500®. Pokusy ukazují, že zelené listy mají také delší životnost, čímž přímo přispívají k vyššímu výnosu a dobré kvalitě zrna.

Silnější stéblo

V mnoha pokusech bylo prokázáno, že účinná látka Xemium® má vliv na zesílení bunečných stěn stébla a tím zvyšuje odolnost proti poléhání.

šest obrázků ukazujících jak AgCelence přípravky pomáhají rostlinám vypořádávat se s vnějším stresem

 • Vynikající kontrola houbových chorob
 • Zvýšená rezistence vůči bakteriím a virům
 • Zvýšená odolnost vůči biotickým a abiotickým stresům
 • Delší trvanlivost a doba uskladnění sklizené produkce

Přirozenou odolnost stromů vůči chorobám a škůdcům posiluje tvorba nových flavonoidů u letorostů. Prohexadion-kalcium brání metabolismu flavonoidů, což vyvolává přirozené obranné mechanismy vůči některým patogenům a škůdcům, jakými jsou např. bakteriální spála růžovitých rostlin, mšice a mera jabloňová.

Kompaktní listy se silnější epidermis jsou méně atraktivní pro hmyz.

 • Vynikající kontrola houbových chorob
 • Zvýšená rezistence vůči bakteriím a virům
 • Zvýšená odolnost vůči biotickým a abiotickým stresům
 • Delší trvanlivost a doba uskladnění sklizené produkce

Konkrétní příklad využití AgCelence® v salátu:

Salát se rychle kazí a tak musí být chráněn před faktory ovlivňujícími jeho kvalitu, jako je vadnutí nebo změna barvy. Pěstitelé tedy dle poptávky od spotřebutelů musí dodat salát čerstvý a zdravě vypadající. Z tohoto důvodu se pěstitelé spoléhají na AgCelence®. AgCelence® se používá k ochraně plodin během vegetačního období, také pomůže zachovat kvalitu salátu po sklizni.

V EU byla provedena studie, kdy sklizený salát byl zkoumán po 7 dnech skladování v chladu a také po 3 a 6 dnech skladování při pokojové teplotě. Výsledky ukázaly, že salát ošetřený AgCelence® ztrácí méně vlhkosti a vykazuje méně známek vadnutí a změny barvy.

 • zaručuje větší počet rostlin na hektar díky lepšímu klíčení a vzcházení
 • podporuje rozvoj kořenového systému a optimalizuje podmínky pro růst
 • zvyšuje zimovzdornost a jistotu jarní regenerace

dva trsy rostlin pšenice ukazující jak zdravější jsou ty ošetřené přípravkem Systiva
porovnání rostlinek neošetřených a ošetřených fungicidním mořidlem Systiva®
Top