Butisan® Complete

Spolehlivý, bezpečný, flexibilní - kompletní řešení pro vaši řepku.

Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký obsah metazachloru zaručuje účinnější a stabilnější řešení pro boj s plevely ve srovnání se standardními herbicidy.

Butisan® Complete

Spolehlivý, bezpečný, flexibilní - kompletní řešení pro vaši řepku.

Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký obsah metazachloru zaručuje účinnější a stabilnější řešení pro boj s plevely ve srovnání se standardními herbicidy.


Výhody

  • 3 účinné látky
  • Bezpečný pro řepku i následné plodiny
  • Pre- a časně postemergentní aplikace
  • Bez omezení v ochranném pásmu II. stupně zdrojů povrchových vod

Detaily

Obecné informace

Jméno Butisan® Complete
Formulace suspo-emulzní koncentrát
Složky 100 g/l quinmerac, 100 g/l dimethenamid-P, 300 g/l metazachlor

Způsob účinku

Butisan Complete je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozimé.

Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Přípravek je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka8444

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka5000

Mísitelnost

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anonení odzkoušenaanoanoanoano

Plevele dvouděložné

Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
2,25 l/ha (registrovaná dávka 2,5 l/ha) - max. 1x v plodině za sezónu - 100 - 400 l/ha
Doporučená dávka Termín aplikace Počet aplikací Poznámky Množství vody
2,25 l/ha (registrovaná dávka 2,5 l/ha) - max. 1x v plodině za sezónu - 100 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885036971

GTIN skupinového obalu: 04041885036988

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Obecné informace

Jméno Butisan® Complete
Formulace suspo-emulzní koncentrát
Složky 100 g/l quinmerac, 100 g/l dimethenamid-P, 300 g/l metazachlor

Způsob účinku

Butisan Complete je herbicid určený k hubení jednoletých dvouděložných a jednoděložných plevelů v porostech řepky ozimé.

Dimethenamid-P je přijímán především prostřednictvím koleoptyle trav a dále kořeny a nadzemními částmi dvouděložných rostlin při klíčení a vzcházení. Metazachlor je přijímán zejména kořeny, hypokotylem a děložními lístky klíčících a vzcházejících rostlin. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Quinmerac působí jako systemický půdní a listový herbicid. Je snadno přijímán jak kořeny, tak nadzemními částmi citlivých plevelů. Látka inhibuje vývoj citlivých rostlin. Po přijetí látky je růst nadzemních i podzemních částí následně zpomalen a listy vykazují epinastii (ohyb listu v důsledku rychlejšího růstu jeho horní části). V rostlinách dochází rovněž k narušení vodního režimu a jsou pozorovány příznaky stárnutí.

Přípravek je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení do fáze maximálně 1. pravého listu. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách.

Omezení

Přípravek je vyloučen z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní vody.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku metazachlor v dávce vyšší než 1,0 kg úč.l./ha (jednorázově a/nebo v dělených dávkách) po dobu tří let na stejném pozemku.

Za účelem ochrany podzemní vody neaplikujte tento přípravek nebo jiný, jestliže obsahuje účinnou látku chinmerak, vícekrát než jednou za tři roky na stejném pozemku.

Tabulka ochranných vzdáleností stanovených s ohledem na ochranu necílových organismů:


Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka8444

Ochranná vzdálenost od povrchové vody s ohledem na ochranu vodních organismů [m]
PlodinaBez redukceTryska 50%Tryska 75%Tryska 90%
Řepka olejka5000

Mísitelnost

Mísitelnost
DAM 390Listová hnojivaFungicidyInsekticidyRůstové regulátoryGraminicidy
anonení odzkoušenaanoanoanoano

Zpět

Řepka olejka ozimá - Plevele dvouděložné

Doporučená dávka
2,25 l/ha (registrovaná dávka 2,5 l/ha)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 1x v plodině za sezónu
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha
Doporučená dávka
2,25 l/ha (registrovaná dávka 2,5 l/ha)
Termín aplikace
-
Počet aplikací
max. 1x v plodině za sezónu
Poznámky
-
Množství vody
100 - 400 l/ha

GTIN kódy

GTIN lahve/kanystru: 04041885036971

GTIN skupinového obalu: 04041885036988

Toxické ikony

  • GHS-07 - Dráždivé
  • GHS-08 - Nebezpečné pro zdraví
  • GHS-09 - Nebezpečné pro životní prostředí

Proč Butisan® Complete?

Slouží jako třísložkové preemergentní až časně postemergentní tzv. ready-mix řešení. Vyznačuje se spolehlivou účinností na plevele a vysokou selektivitou k řepce. Obsahuje metazachlor, quinmerak a dimethenamid-P, což je látka, která ho odlišuje od ostatních herbicidů v řepce. Všechny obsažené látky účinkují jak přes půdu, tak přes hypokotyl a děložní listy vzcházejících plevelů v různých poměrech.

Je vhodný na všechna pole, včetně těch písčitých s malou sorpční kapacitou. Protože neobsahuje clomazone lze jej použít i v době velmi chladného počasí či v případě setí v pozdějším termínu.

Doporučení k aplikaci

Doporučená dávka je pro oba termíny aplikace 2,25 l/ha. Řešení lze použít v OP povrchových vod a na svazích.

Při časně postemergentním ošetření je třeba řídit se růstovou fází plevelů, které by neměly překročit fázi děložních lístků, maximálně základ prvního páru pravých lístku. To může být v podmínkách příznivých pro vzcházení i za 8-10 dnů po zasetí. Pokud je sucho, i později. Při těchto aplikacích není třeba se příliš ohlížet na růstovou fázi řepky. Ošetření v této fázi lze často spojit s prvním ošetřením graminicidem nebo insekticidem. Tím lze ušetřit jeden vstup do porostu.

Dimethenamid-P

Dimethenamid-P je širokospektrální herbicidní účinná látka s jedinečnými fyzikálně chemickými vlastnostmi, která účinkuje přes děložní listy, koleoptyle trav či hypokotyl dvouděložných plevelů, a i přes kořeny. Zvládne velmi dobře kontrolovat brukvovité, hluchavkovité, kakostovité plevele či vlčí mák, který se v poslední době na polích významně rozšiřuje. Velmi dobře se šíří v půdě a zasahuje plevele i ze spodních vrstev. Potřebuje méně půdní vlhkosti (je méně závislý na srážkách) pro svojí zaručenou účinnost a vykazuje lepší účinek na pozemcích s pokrytím většího množství posklizňových zbytků.

Video vysvětlující KOMBI EFEKT

Butisan® Complete navíc pro svůj vysoký obsah metazachloru a dimethenamidu-P patřících do chemické skupiny chloracetamidů významně potlačuje i trávovité plevele (chundelku, ježatka a částečně výdrol obilnin), čímž částečně snižuje náklady dalších operací.

V jakém termínu použít Butisan® Complete?

Preemergentní aplikace v řepce přináší nejvíce výhod. Včasnou kontrolou plevelů podnik omezí odčerpávání živin a vody a zajistí řepce prostor pro správný vývoj. Zároveň dosáhne na nejvyšší účinnost na všechny plevele. Použitím Butisanu Complete se podnik může spolehnout na reziduální působení účinných látek, které ve většině letech eliminují vzcházení plevelů v následných vlnách. V případě silného výskytu kakostů, penízků a kokošek aplikujte Butisan® Complete v plné dávce 2,5 l/ha v preeemergentním termínu.

Časně postemergentní aplikace by měla většinou přijít na řadu v době bez dostatečných srážek pro preemergentní aplikaci, nebo když podnik potřebuje větší flexibilitu. Časně postemergentní přípravky lze míchat a aplikovat společně s graminicidem např. Stratos® Ultra či insekticidem a tím efektivněji využít práci postřikovače. Skutečné náklady časně postemergentní aplikace se však mohou prodražit, neboť v optimálních podmínkách tuto fázi plevele překonávají velmi rychle. Hranice účinnosti může tedy být poměrně úzká. Každá vyšší vývojová fáze v řepce zpravidla vytváří vyšší náklady. Míchání TM nebo dělené aplikace zhoršují ekonomiku pěstování.

Postemergentní aplikaci přípravku lze využít s vhodným partnerem na základě konzultace našeho obchodního zástupce.

Porovnání účinných látek v produktové řadě Butisan®

Vysoká koncentrace účinných látek současné herbicidní nabídky BASF je základem pro spolehlivou ochranu dvouděložných a významnou kontrolu jednoděložných plevelů v řepce.

 Dávka l/ha Dávka l/haMetazachlor g/lQuinmerac g/lDMTA-P g/lPendimethalin g/lCelkem g úč.l./ha
Butisan® Complete2,25 300100100 1125
Butisan® Aqua Pack
(Butisan® Star + Stomp® Aqua)
20,6733383 4551137
Butisan® Star2 33383  832
Butisan® Top 1,75 375125  875

Dlouhodobá a spolehlivá účinnost

Zkušenosti z pokusů potvrdily, že časná aplikace přináší nejlepší výsledky. Inovovaný Butisan® Complete vykazuje srovnatelnou účinnost na široké spektrum plevelů v porovnání se svým předchůdcem Butisan® Max. V dávce 2,25 l/ha působí po celý podzim i na nově vzcházející vlny plevelů a řepka jde do zimy s vyřazenou konkurencí plevelů.

V přípravku Butisan® Complete tak máme k dispozici herbicid účinný proti širokému spektru plevelů, přitom je možné ho aplikovat flexibilně dle podmínek v dané lokalitě, čímž docílíme vysoké účinnosti a spolehlivosti.

Top