Akce „Relenya 2024“

Pěstitelům ozimé pšenice doporučujeme nabídku pro ošetření pšenice proti houbovým chorobám osiva i úporným plevelům.

Akce platí od 1. července 2024 do 15. listopadu 2024.

Bonusy

Při zakoupení minimálně 50 l mořidla Relenya® nebo minimálně 50 tun osiva namořeného mořidlem Relenya® v libovolné kombinaci s jinými mořidly získáte:

věcný bonus v podobě 5 litrů přípravku Pontos®

Pravidla akce

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Radlická 354/107b, 158 00 Praha 5, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 (dále jen „BASF spol. s r.o.“), vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele přípravku Relenya® od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k fungicidnímu ošetření osiva obilnin.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. července 2024 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 50 l přípravku Relenya® nebo minimálně 50 tun osiva namořeného mořidlem Relenya® (v libovolné kombinaci s jinými mořidly) v termínu od 1. července 2024 do 15. listopadu 2024.

Za každý nákup tohoto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk věcného bonusu bonus v podobě 5 litrů přípravku Pontos®, od společnosti BASF.

4. Pro účast v akci Relenya 2024 je účastník povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 15. listopadu 2024 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku Relenya® nebo osiva dle odst. 3 nejpozději do 30. listopadu 2024 svému obchodnímu zástupci společnosti BASF spol. s r.o. Obálku označte heslem „Relenya 2024“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 30. listopadu 2024. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu, způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení, veškeré informace vyjma druhu zakoupeného přípravku, jeho množství, obchodního místa, kde přípravek zakoupil a data zakoupení (zejména je povinen anonymizovat veškeré kupní ceny netto a ceny brutto produktů).

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2024.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami této akce.

9. Společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu uvedenou v přihlašovacím formuláři dle čl. 4 výše, že jakožto správce zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, DIČ a adresa, které byly zadány v přihlašovacím formuláři akce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely vyhodnocení akce a předání bonusů. Správce se zavazuje chránit osobní údaje kontaktní osoby.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi.

Osobní údaje pro účely akce jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které se osobní údaje shromažďují, tj. po dobu trvání akce a 1 rok po jejím skončení.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html

Zpracování osobních údajů kontaktní osoby probíhá automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje kontaktní osoby jsou zpracovávány přímo společností BASF spol. s r.o., případně jinými zpracovateli1, které společnost BASF spol. s r.o. zpracováním osobních údajů pověřila za výše uvedeným účelem. Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni s osobními údaji kontaktní osoby nakládat důvěrně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE2 a (ii) třetím osobám, a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

• právo být informován, tedy právo kontaktní osoby na poskytnutí jasných, transparentních a jednoduše srozumitelných informací o tom, jak jsou osobní údaje na základě tohoto souhlasu používány a dále o právech, která může kontaktní osoba uplatnit;

• právo přístupu, tedy právo získat přístup k osobním údajům (pokud jsou skutečně zpracovávány) a k určitým dalším informacím, přičemž tímto postupem se kontaktní osoba může dozvědět a může si ověřit, že jsou její osobní údaje využívány v souladu s právními předpisy;

• právo na opravu, tedy právo, aby osobní údaje kontaktní osoby byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné;

• právo výmazu, tedy právo být zapomenut, čímž se myslí právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, kdy společnost BASF spol. s r.o. již nemá podstatný důvod je nadále používat, nicméně toto není obecné právo na výmaz, kdy z práva výmazu existují výjimky;

• právo na omezení zpracování, tedy právo omezit další užívání osobních údajů, kdy v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále ukládány, avšak nesmí být dále používány;

• právo na přenositelnost údajů, tedy právo kontaktní osoby získat a dále používat osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů;

• právo podávat námitky vůči zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů společnosti BASF spol. s r.o., včetně zpracování pro účely přímého marketingu, pokud se aplikuje;

• právo podat u Úřadu pro ochranou osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, stížnost na způsob, jakým je nakládáno s osobními údaji nebo jak probíhá jejich zpracovávání.

Na základě žádosti kontaktní osoby je společnost BASF spol. s r.o. povinna poskytovat informace kontaktní osobě bezplatně, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou její požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu). V takovém případě je možné účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo komunikací nebo provedením požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout jednat.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

1 Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/zpracovatele , případně na vyžádání na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak Vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

2 BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, seznam koncernových společností je dostupný na: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/locations/europe.html#%7B%7D

Top