Řešení pro zemědělství
Zemědělství

Lukavec – biodiverzitní demonstrační farma

Primární zkušenosti, které jsme v podmínkách ČR získávali v letech 2012-2015.

Zejména na demonstračně zakládaných nektarodárných porostech v Kněževsi u Prahy (dále i v Kostelci nad Orlicí, Ivanovicích na Hané), jsme se farmářům snažili průběžně předávat formou článků, prezentací u porostů v rámci polních dní, ale i jejich souhrnem v metodice „ Nektarodárné porosty pro praxi“.

Ve snaze rozšířit spektrum zakládaných a sledovaných mimoprodukčních porostů, jsme se v roce 2016 rozhodli pro užší spolupráci na projektu s farmou pana Václava Velety v Lukavci u Pacova (cca 600 m n. m., BVT, roční úhrn srážek / pr. teplota: 680 mm / 7,2 °C, členitá krajina - orná půda, pastviny, lesy). Spolupráce s touto farmou, která se zároveň dlouhodobě věnuje i pokusné činnosti, nám přinesla možnost založit a sledovat nejen tzv. demonstrační blok s různými typy mimoprodukčních porostů, ale i možnost cíleně založit a sledovat mimoprodukční porosty na vybraných vhodných částech pozemků v rámci farmy.

Od té doby pokračujeme v jejich zakládání, údržbě a sledování a o své zkušenosti se dále podílíme formou článků, prezentací v rámci polních dní, reportáží, video dokumentem „Cesta k rovnováze“, a od loňského roku nově i online „tutoriálem“ – pravidelným měsíčním náhledem na vývoj aktuálně pěstovaných směsek na demonstračním bloku!

Reportáže z farmy Lukavec ( Selská Revue) a z polního setkání v Lukavci 2017 ( Agrotip, Moderní Včelař, Agromanuál, Zemědělec)

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2018 ( Agrotip, Agromanuál)

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2020 ( Agrotip, Agromanuál)

Odkaz na video: „Cesta k rovnováze. Produkční zemědělství, ochrana zdrojů a biodiverzity “.

Demonstrační blok mimoprodukčních porostů –– unikátní možnost sledovat aktuální vývoj vybraných mimoprodukčních porostů v průběhu celé vegetační sezony!

V Lukavci již od roku 2016 zakládáme a sledujeme řadu mimoprodukčních (funkčních) porostů. Sledujeme zejména vývoj, zastoupení a intenzitu kvetení jednotlivých skupin druhů, úroveň zaplevelení a atraktivitu porostů pro opylovače a užitečný hmyz. Snažíme se nalézat optimální varianty jak z pohledu složení, tak i údržby, aby dané porosty sloužily co nejlépe svému účelu.

Vegetační sezona 2020 ( vstup do archivu 2020 )

Vegetační sezona 2021 – (cca měsíční aktualizace, následuje níže)

Říjen 2021:

Stav porostů (27.10.2021):

Říjnové ochlazení a pokračující silně podprůměrné množství srážek urychlilo jak ukončení periody kvetení směsek, tak i postupné odesychání svrchního patra biomasy.

Vzhledem k tomu byla provedena údržba formou předzimní seče většiny porostů (22.10.2021), včetně odklizení hojného množství biomasy pomocí prutových bran.

Předzimní seč již „neefektivní“ a stárnoucí biomasy víceletého porostu je důležitá pro druhovou regeneraci do příští sezony.

(V tomto termínu nedošlo k posečení pouze dvou směsek (3A - víceletá směska pro koroptve a 4B - vytrvalá směska / ochranný pás, Valonsko), u nichž byla z experimentálních důvodů seč provedena až ve druhé pol. září (22.9.).

Srážky:

říjen 2021 - podnormální (15 mm, 33 % normálu)

Teploty:

říjen 2021 - normální (pr. teplota 8,0 °C, normál 7,8 °C)

Září 2021:

Stav porostů (24.9.2021):

Směsky v průběhu září stále bohaté na biomasu a relativně intenzivně kvetou, dokvétání patrné zejména u jetele lučního

V důsledku dlouhé periody kvetení byla pozdní „experimentální“ seč směsky 3A (víceletá směska pro koroptve (modifikovaný nektarodárný biopás s travami) a 4B (vytrvalá směska (souvrať / ochranný pás, Valonsko) provedena až ve druhé pol. září (po odkvětu většiny druhů, 22.9.)

Srážky:

září 2021 - silně podnormální (23 mm / 41 % normálu)

Teploty:

září 2021 - nadnormální (pr. teplota 14,1 °C, normál 12,5 °C)

24.9.2021

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A/ B/ kvete už pouze jetel luční a v podrostu tolice dětelová, jetel plazivý a jetel hybridní již jen minoritně

Plevelné druhy:

A/ B/ sporadicky pcháče (generativní orgány již v průběhu podzimu nevyvinou)

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, přítomnost jetele atraktivní pro denní motýly

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A/ B/ kvete už pouze jetel luční a v podrostu tolice dětelová, jetel plazivý a jetel hybridní již jen minoritně

Plevelné druhy:

A/ B/ sporadicky pcháče (generativní orgány již v průběhu podzimu nevyvinou)

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, přítomnost jetele atraktivní pro denní motýly

Porost:

A/ směska čerstvě po provedené pozdní seči

B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A/ -

B/ počíná dokvétat jetel luční, vojtěška

Plevelné druhy:

A/ B/ sporadicky pcháče (generativní orgány již v průběhu podzimu nevyvinou)

Hmyz:

A/-

B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost:

A/ plně zapojený kompaktní porost

B/ směska čerstvě po provedené pozdní seči

Kvete:

A/ vojtěška, řebříček, sléz, chrpa, jitrocel

B/ -

Plevelné druhy:

A/ sporadicky pcháče, místy čistec

B/ -

Hmyz:

A/ včely, čmeláci

B/-

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A, B/ dominuje jetel luční (místy dokvétá), hojně kvete komonice a tolice, místy mrkev, jetel plazivý a hybridní - značný úbytek

Plevelné druhy:

A, B/ výrazně potlačené směskou, sporadicky pcháče, pýr, metlice chundelka, turanka kanadská

Hmyz:

A, B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A, B/ dominuje jetel luční (místy dokvétá), hojně kvete komonice a tolice, místy mrkev a kmín, jetel plazivý a hybridní - značný úbytek

Plevelné druhy:

A, B/ výrazně potlačené směskou, sporadicky heřmánkovec, merlíky, pcháče, pastinák, pýr

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost:

A/ B/ plně zapojený kompaktní porost

Kvete:

A, B/ dominuje jetel luční (místy již silněji odkvetlý), hojně kvete komonice a tolice, místy mrkev, jetel plazivý a hybridní - značný úbytek

Plevelné druhy:

A, B/ výrazně potlačené směskou, sporadicky - heřmánkovce

Hmyz:

A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli

Červenec a srpen 2021:

Stav porostů (21.7. / 30.8.2021):

Vzhledem k provedení udržovací seče u většiny demo porostů (15.7.2021) spojujeme informaci o sledování vývoje za 2 termíny (červenec, srpen)

starší směsky obecně bohaté na biomasu; u 6-letých vytrvalých směsek (!) došlo k výrazné obnově intenzity a spektra kvetoucích druhů (proti posl. cca 2 letům), výrazné zlepšení zapojení i nových směsek setých na podzim 2020 a na jaře 2021

víceleté směsky (s plánovaným pozdním termínem seče) poměrně intenzivně kvetly v průběhu téměř celého léta.

Srážky:

červenec 2021 - podnormální (63 mm / 70 % normálu)

srpen 2021 - mírně podnormální (75 mm / 85% normálu)

Teploty:

červenec 2021 - nadnormální (pr. teplota 18,5 °C, normál 16,9 °C)

srpen 2021 - mírně podnormální (pr. teplota 15,9 °C, normál 16,4 °C)

21.7.2021, 30.8.2021

Porost:

A, B/ jetele a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované, výška porostu 30–40 cm

(Patrné vyšší zastoupení jetelovin ve II. vegetačním roce, proti shodným směskám ve III. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky - regenerující pcháče po seči, smetánky

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost:

A, B/ jetele a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované, výška porostu 30–40 cm

U směsky ve III. veg. roce patrný ústup jetelovin ve prospěch travních druhů - proti shodné směsce ve II. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky - regenerující pcháče po seči, smetánky

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost:

A/ porost hojně a pestře kvetl v průběhu celého léta, odkvétání patrné ke konci srpna (jetel luční, tolice dětelová), trávy zasychají

B/ jetele, vojtěška a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované

Kvete:

A/ dokvétá: jetel, vojtěška, štírovník, tolice, sléz, řebříček

B/ nakvétá jetel luční

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, brousi (zlatohlávek)

Porost:

A/ po seči (15.7.) bohatě obráží, dominují zejména trávy a vojtěška

B/ v červenci patrná výrazná obnova intenzity i spektra kvetoucích druhů (vyšší než v předchozích letech !), na konci srpna některé druhy (např. jetel panonský, sléz pižmový) již odkvetlé, blíží se konec hlavní periody květu

převládá – vojtěška, psineček, kostřava, lipnice

průměr / méně – štírovník, chrpa luční, jetel luční, mrkev, řebříček

Kvete:

A/ nakvétá vojtěška, řebříček

B/ červenec: vojtěška, jetel panonský, řebříček, štírovník, sléz, jitrocel

Konec srpna: vojtěška, chrpa

Plevelné druhy:

A/ vyšší výskyt pcháče (v poupatech) x variantě B

B/ méně pcháče (v poupatech) x var. A, pýr, kvetoucí čistec

Hmyz: A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli

Porost: směska se v průběhu léta plně zapojila!

A/ B/ více - jetel luční a plazivý, tolice, listy mrkve, jílek a další travní druhy

méně (ale pravidelně) - komonice

zcela ustoupila svazenka a hořčice

Kvete:

A/ B/ jetel luční a plazivý, tolice, komonice

Plevelné druhy:

A/ B/ v rámci zahuštění směsky výrazný ústup na jaře silného zaplevelení, místy se vyskytují violky, pcháče, sporadicky pýr, metlice chundelka, turanka kanadská

Hmyz:

A, B/ včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost: směska se v průběhu léta plně zapojila!

A/ B/ více - jetel luční a plazivý, tolice, listy mrkve, jílek a další travní druhy

méně (ale pravidelně) - komonice

zcela ustoupila svazenka a hořčice

Kvete:

A/ B/ Jjetel luční a plazivý, tolice, komonice, sporadicky mrkev a kmín (B)

Plevelné druhy:

A, B/ V rámci zahuštění směsky výrazný ústup na jaře silného zaplevelení (obecně více plevelů než směska setá na jaře), nejvíce zůstává heřmánkovec (odkvétající), místy violky, merlíky, pcháče, pastinák, sporadicky pýr

Hmyz:

A/ B včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Porost: směska plně zapojená již od jara

A/ B/ jetele a trávy po seči (15.7.) na konci srpna již plně zregenerované, výška porostu 30–40 cm

převládá – jetel luční a plazivý, tolice, listy mrkve, jílky

méně – komonice, další travní druhy

Kvete:

A, B/ jetel luční a plazivý, tolice, sporadicky mrkev

Plevelné druhy:

A, B/ spíše sporadicky - violky, heřmánkovce

Hmyz: A/ B/ včely, čmeláci, denní motýli, brouci (zlatohlávek)

Červen 2021:

Stav porostů (25.6.2021):

Po chladném květnu již od počátku června výrazné oteplení (přetrvává celý červen), srážkově však podnormální; směsky těžily ze srážkově nadnormálního května, bujný rozvoj biomasy zejména u starších směsek, částečně i u letního výsevu (2020), směsky seté na podzim 2020 a jaro 2021 převládá pomalejší vývoj

Srážky:

červen 2021 - podnormální (67 mm / 77 % normálu)

Teploty:

červen 2021 - silně nadnormální (pr. teplota 18,5 °C, normál 15,1 °C).

25.6.2021

Porost:

značné množství biomasy

A/ převládá jetel luční, průměr - jetel plazivý, tolice dětelová, bojínek, méně – mrkev, jílky, kostřava červená, lipnice

B/ převládá jetel luční, průměr - jetel plazivý, tolice dětelová, bojínek, kostřava luční, méně – čičorka, štírovník, mrkev, jílek, psárka

(Patrné vyšší zastoupení jetelovin ve II. vegetačním roce, proti shodným směskám ve III. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, čičorka, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli

Porost: značné množství biomasy

A/ převládá – bojínek průměr - jetel luční, kostřava červená, lipnice, jílky, méně – jetel plazivý, mrke

B/ převládá – bojínek, kostřava luční, průměr - jetel luční, méně – jetel plazivý, štírovník, mrkev, jílek, psárka

U směsky ve III. veg. roce patrný ústup jetelovin ve prospěch travních druhů - proti shodné směsce ve II. veg. roce)

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý

B/ jetel luční a plazivý, štírovník

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: A/ B/ proti shodné směsce ve II. veg. roce hmyzu méně, protože méně květe a není tak atraktivní. Na jetelech denní motýli, občas včely a čmeláci

Porost: značné množství biomasy

A/ převládá - jetel luční, vojtěška, průměr / méně - jetel hybridní, komonice, štírovník, tolice, mrkev, sléz, jílky, ovsík, lipnice, tomka, srha, kostřava

B/ převládá - jetel luční, vojtěška, jílky, srha, kostřava, průměr / méně: - jetel hybridní, komonice, štírovník, vičenec, tolice, mrkev, sléz, ovsík, lipnice, tomka

Kvete:

A/ jetel luční, vojtěška, štírovník, tolice, sléz, řebříček

B/ jetel luční, vojtěška, štírovník, vičenec, sléz, řebříček

Plevelné druhy: A/ B/ sporadicky pcháče (v poupatech), smetánka (spíše okraje)

Hmyz: A/ B/ hojně včely, čmeláci, denní motýli, na řebříčku pestřenky

Porost: značné množství biomasy

A/ převládá – vojtěška, psineček, kostřava, lipnice, průměr / méně - jetel panonský, mrkev, sléz, řebříček, jitrocel

B/ převládá – vojtěška, jetel panonský, psineček, kostřava, lipnice, průměr / méně – štírovník, jetel luční, mrkev, sléz, řebříček, kopretina, jitrocel

Kvete:

A/ vojtěška, jetel panonský, řebříček, kopretina, jitrocel

B/ jetel luční, štírovník, kopretina, jitrocel

Plevelné druhy:

A/ vyšší výskyt pcháče (v poupatech) x variantě B

B/ méně pcháče (v poupatech) x var. A, pýr

Hmyz: A/ B/ na jetelovinách denní motýli, na řebříčku a kopretině pestřenky, včely a čmeláci jednotlivě

Porost: zapojuje se ale dosud stále slabší vývoj

A/ B/ průměr - jetel luční a plazivý, jílek a další travní druhy, méně - svazenka, hořčice,

Kvete:

A/ B/ svazenka, hořčice

Plevelné druhy: kokoška, hluchavky, rozrazily, violky, kakosty, pcháče, sporadicky pýr a metlice chundelka

Hmyz: minimum kvetoucích rostlin = minimum hmyzu

Porost: již více zapojený

A/ B/ průměr - jetel luční a plazivý, jílky a další travní druhy, méně – svazenka

Kvete:

A/ B/ svazenka

Plevelné druhy: kokoška, hluchavky, rozrazily, violky, kakosty, pcháče, heřmánkovce, sporadicky pýr a metlice chundelka

Hmyz:

A/ B minimum kvetoucích rostlin = minimum hmyzu, na květech heřmánkovce pestřenky

Porost: již slušně zapojený a již výrazně konkuruje plevelům

A/ převládá – jílky, průměr - jetel luční a plazivý, tolice, méně – komonice, mrkev, další travní druhy

B/ převládá – jílek, průměr / méně - jetel luční a plazivý, tolice, čičorka, komonice, mrkev, další travní druhy

Kvete:

A/ jetel luční a plazivý, tolice

B/ jetel luční a plazivý, tolice, čičorka, komonice, mrkev

Plevelné druhy:

A/ B/ kokoška, rozrazily, violky, heřmánkovce

Hmyz: A/ B/ na květech heřmánkovce pestřenky, občas včely, čmeláci, denní motýli

Květen 2021:

Stav porostů (28.5.2021):

I v průběhu května převažovalo chladné, srážkově bohaté, nicméně velmi často permanentně větrné počasí, což podporovalo vysušování svrchní vrstvy půdy (problém zejména pro nově vzcházející a dosud plně nezapojené směsky s evidentně opožděným vývojem). II. a víceleté směsky bez problémů zahušťují, zpoždění se očekává v nástupu periody kvetení.

Srážky:

květen 2021 – silně nadnormální (122 mm / 176 % normálu)

Teploty:

květen 2021 - silně podnormální (pr. teplota 10 °C, normál 12,1 °C).

28.5.2021

Porost:

plný rozvoj,

A/ převládá jetel luční, průměr jetel plazivý, bojínek a lipnice, méně tolice, mrkev a jílky

B/ převládá jetel luční, bojínek, lipnice a psárka, méně jetel plazivý, tolice, mrkev a jílky

Patrné vyšší zastoupení jetelovin ve II. vegetačním roce, proti shodným směskám č. 2. ve III. veg. roce)

Kvete: tolice

Plevelné druhy: sporadicky pcháče a smetánka (spíše okraje)

Hmyz: na jeteli lovící draví pavouci (pravděpodobně lovčíci)

Porost: plný rozvoj,

A, B/ převládá bojínek a lipnice, průměr jetel luční, méně jetel plazivý, mrkev, (B/ navíc psárka)

U směsky ve III. veg. roce patrný ústup jetelovin ve prospěch travních druhů (oproti shodné směsce č. 1 ve II. veg. roce)

Kvete: -

Plevelné druhy: dsporadicky pcháče a smetánka (spíše okraje)

Hmyz: na jeteli lovící draví pavouci (pravděpodobně lovčíci)

Porost: plný rozvoj,

A, B/ převládá jetel luční a hybridní, komonice, vojtěška, méně tolice, sléz, mrkev, jílky, lipnice, tomka, srha, kostřava

Patrné je celkově vyšší zastoupení jetelovin v porostu (obsah ve směsce 32 %) proti ochranným pásům 1-2, obsahujícím 16-17% jetelovin)

Kvete: tolice, mrkev

Plevelné druhy: sporadicky pcháče a smetánka (spíše okraje)

Hmyz: -

Porost: plný rozvoj,

A, B/ převládají travní druhy (kostřava, lipnice, psineček), méně (v hnízdech) jetel luční a panonský, vojtěška, mrkev, sléz, řebříček, jitrocel, kopretina

Kvete: -

Plevelné druhy: pcháče (zejm. v místech méně zapojených trav), smetánky, spíše sporadicky hluchavky, svízel

Hmyz: -

Porost: A, B/ vzešlý, vyřádkovaný, dosud však poměrně slabší rozvoj, patrné jsou trávy, svazenka, méně jetele

Kvete: -

Plevelné druhy: při setí došlo pouze k částečnému prokypření (a mechanickému odplevelení) aktivními branami, ve vegetaci pokračují plevele zejm. kokoška, hluchavky, rozrazily, violky, sporadicky pýr

Hmyz: včely a čmeláci na kvetoucích plevelích (kokošky, rozrazily, hluchavky, violky)

Porost: A, B/ lepší vývoj než směska setá na jaře (č. 5), nicméně dosud spíše slabší zapojení porostu, trávy, svazenka, jetele

Kvete: -

Plevelné druhy: kokošky (méně než u směsky č. 5), rozrazily, hluchavky, violky, lipnice roční; místy svízele

Hmyz: včely a čmeláci na kvetoucích plevelích (kokošky, rozrazily, hluchavky, violky)

Porost:

A/ směska dále vyrovnaně zahušťuje travními druhy i jetelovinami, zjevně posiluje v konkurenci plevelům, porost cca 15-20 cm

B/ od počátku horší vývoj než var. A (pravděpodobně komplikace při setí), nicméně nově dochází k rozvoji dosud téměř nepozorovaných jetelovin.. (!).

Kvete: -

Plevelné druhy: spektrum obdobné u obou variant, u směsky B (dosud hůře konkurující) patrná vyšší hustota zaplevelení. Rozrazily, hluchavky, violky, kokošky, pryšce, lipnice roční,heřmánkovce, svízele, pilát lékařský, sporadicky výdrolová řepka.

Hmyz: včely a čmeláci na kvetoucích plevelích (kokošky, rozrazily, hluchavky, violky, pilát)

Duben 2021:

Stav porostů (27.4.2021):

V průběhu dubna převažovalo chladné až velmi chladné počasí s nočními teplotami klesajícími běžně k nule či lehce pod nulu, přes den velmi často větrnné počasí – vysušuje svrchní vrstvu půdy a dále tak redukuje dosud ještě relativně slušnou zásobu zimní vláhy v půdě (nicméně s deficitem jejího doplnění v posl. 2 měsících).

Regenerace porostů pouze pozvolná a celkově zpomalená.

Srážky:

duben 2021 – silně podnormální (cca 25 mm / 54 % normálu)

Teploty:

duben 2021 - silně podnormální (pr. teplota cca 5 °C, normál 7 °C).

27.4.2021

Porost: patrná výraznější regenerace porostu, souvisle zejména jetel luční (vizuálně vyšší zastoupení jetelovin v obou variantách směsky, než u shodných směsek ve III. veg. roce, porosty celkově hustší s nižším podílem nezakryté plochy), travní druhy, mrkev.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují, sporadicky smetánka (spíše okraje)

Hmyz: -

Porost: patrná výraznější regenerace porostu, souvisle zejména jetel luční (vizuálně nižší zastoupení jetelovin v obou variantách směsky, než u shodných směsek ve II. veg. roce), travní druhy, mrkev

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují, sporadicky smetánka (spíše okraje)

Hmyz: -

Porost: patrná výraznější regenerace porostu, souvisle zejména jetel luční (patrné je celkově vyšší zastoupení jetelovin ve směsce (32%) proti ochranným pásům 1-4, obsahujícím 16-17%), travní druhy, sléz, vičenec, mrkev

Kvete: -

Plevelné druhy: sporadicky smetánka (spíše okraje), hluchavky, pcháče

Hmyz: -

Porost: patrná výraznější regenerace porostu, zejména travní druhy, v hnízdech pak jeteloviny, sléz.

Kvete: -

Plevelné druhy: místy smetánky, hluchavky, rozrazily, pýr, pcháče

Hmyz: -

Porost: porost založen před týdnem, dosud nevzešlý

Kvete: -

Plevelné druhy: kypření půdy provedeno pouze aktivními branami v rámci setí, úspora vláhy ale rovněž pouze částečné potlačení dosud vegetujících plevelů, ve vegetaci pokračují zejména plevele nízkého patra – zejm. hluchavky nachové, méně pak rozrazily, violky, kokošky, sporadicky pýr

Hmyz: - včely a čmeláci nalétají na kvetoucí plevele (rozrazily, hluchavky)

Porost: Pravidelně vzešlé trávy, jeteloviny dosud sporadicky, místy v počátku vzcházení.

Kvete: -

Plevelné druhy: převažují plevele nízkého patra - rozrazily, hluchavky nachové, violky, kokošky, lipnice roční; místy svízele

Hmyz: - včely a čmeláci nalétají na kvetoucí plevele (rozrazily, hluchavky, violky)

Porost:

A/ směska vyrovnaně zahušťuje volnou plochu travními druhy i jetelovinami, porost cca 10-15 cm

B/ dosud převládá slabé (místy téměř nulové) zapojení jetelovin (ve srovnání se směskou A; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: -

Plevelné druhy: spektrum obdobné u obou variant směsek, u směsky B (hůře konkurující) patrná vyšší hustota zaplevelení, zejm. plevele nízkého patra - rozrazily, hluchavky nachové, violky, kokošky, pryšce, lipnice roční; dále heřmánkovce, svízele, sporadicky výdrolová řepka.

Hmyz: - včely a čmeláci nalétají na kvetoucí plevele (rozrazily, hluchavky, violky)

Březen 2021:

Stav porostů na počátku jarní regenerace (30.3.2021):

Po relativním oteplení na konci února opět návrat chladné periody v průběhu téměř celého března, místy i se sněhovými srážkami a nočními mrazíky.

Výraznější regenerace porostů se očekává až s příchodem trvalejšího oteplení v průběhu dubna.

29.3. provedeno provzdušnění a odstranění staré biomasy u všech I. a více sezon vegetujících porostů prutovými branami.

Srážky:

březen 2021 – silně podnormální (cca 23 mm / 48 % normálu)

Teploty:

březen 2021 - mírně nadnormální (pr. teplota cca 2,7 °C, normál 2,3 °C).

30.3.2021

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -.

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (stará biomasa odstraněna prutovými branami 29.3.), pozvolna regenerují travní druhy, sléz pižmový a jetel panonský

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: předpoklad založení v běžném jarním termínu

Kvete: -

Plevelné druhy: vzcházející či vzešlé rozrazily, ptačince, kakosty, lipnice roční, smetánky, kokošky, zemědýmy, heřmánkovce, hluchavky nachové, sporadicky pýr (budou potlačeny v rámci předseťové přípravy pozemku)

Hmyz: včely nalétají na plevele v počátku kvetení (rozrazily, hluchavky)

Porost: experimentálně založen v předzimním termínu setí, dle předpokladu došlo k „přeležení“ osiva a počátku vzcházení až v předjaří. Patrné pozvolné vcházení jednoděl. i dvouděl. druhů, převážně ve stadiu klíčních rostlin až 1-2 pr. listů

Kvete: -

Plevelné druhy: ve fázi klíčních rostlin až vzešlé (rozrazily, ptačince, kakosty, lipnice roční, kokošky, zemědýmy, heřmánkovce, hluchavky nachové, pýr), nicméně menší a v podstatně nižší hustotě než sousední blok 5 čekající na jarní zásev – ačkoliv u obou provedena kultivace ve stejném termínu 18-19.11.2020, pravděpodobně pozitivní vliv následné seťové operace s aktivním kypřičem

Hmyz: včely nalétají na plevele v počátku kvetení (rozrazily, výjimečně i hluchavky)

Porost:

A/ směska na podzim vyrovnaně vzešlá a zapojená, po zimě prořídlý vzhled (vymrzlé svazenky a hořčice), vyrovnaně regenerují jeteloviny a travní druhy

B/ již od podzimu patrné horší (místy téměř nulové) zapojení jetelovin (ve srovnání se směskou A; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: -

Plevelné druhy: uvolněné plochy po vymrzlých jednoletkách (u směsky B navíc i místa horšího zapojení z podzimu) obsazeny zejména již kvetoucími rozrazily, hluchavkami nachovými a ptačinci. (Po zapojení by měly být směskou bez potíží potlačeny).

Ostatní plevelné druhy sledované v listopadu se stále neprosazují či vymrzly (penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, pěťoury, pcháče), změna je v počátku výskytu heřmánkovce, svízele a pryšce, sporadicky regeneruje výdrolová řepka.

Hmyz: včely hojněji nalétají zejména na kvetoucí rozrazily, dále již i výskyt čmeláků a denních motýlů (paví oka).

Leden – únor 2021:

Stav porostů časně po přezimování (informace k 25.2.2021):

Všechny směsky byly do zimy dobře zapojené, vegetovaly až cca do přelomu listopadu / prosince.

Vláhově nadnormální podzim následovala vláhově normální až mírně nadnormální zima, rovněž s periodou mrazů a sněhové pokrývky (několik týdnů), dobré podmínky pro jarní regeneraci.

V předjaří je plánováno provzdušnění všech demonstračních porostů prutovými branami (též odstranění staré biomasy).

Srážky:

leden 2021 – mírně nadnormální (cca 53 mm / 126 % normálu).

únor 2021 - normální (cca 37 mm / 106 % normálu).

Teploty:

leden 2021 – téměř normální (pr. teplota cca -1,4 °C, normál -1,5 °C).

únor 2021 – téměř normální (pr. teplota cca 0 °C, normál -0,2 °C

25.2.2021

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně staré biomasy), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně staré biomasy), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně staré biomasy), počíná regenerovat jetel luční a travní druhy.

Kvete: -.

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: kompaktní pokryv půdy (včetně silné vrstvy staré – převážně travní biomasy), pozvolna regenerují travní druhy a pravděpodobně i sléz pižmový

Kvete: -

Plevelné druhy: dosud viditelně neregenerují

Hmyz: -

Porost: předpoklad založení v běžném jarním termínu

Kvete: -

Plevelné druhy: vzcházející či vzešlé rozrazily, ptačince, kakosty, lipnice roční, smetánky (vlhká půda podporuje vzcházení většiny plevelů - budou potlačeny v rámci předseťové přípravy pozemku)

Hmyz: -

Porost: experimentálně založen v předzimním termínu setí, dle předpokladu došlo k „přeležení“ osiva a počátku vzcházení až v předjaří. Patrné souvislé vcházení jednoděl. i dvouděl. druhů, převážně ve stadiu klíčních rostlin

Kvete: -

Plevelné druhy: ve fázi klíčních rostlin

Hmyz: -

Porost:

A/ směska na podzim vyrovnaně vzešlá a zapojená, po zimě prořídlý vzhled (vymrzlé svazenky a hořčice), vyrovnaně regenerují jeteloviny a travní druhy

B/ již od podzimu patrné horší (místy téměř nulové) zapojení jetelovin (ve srovnání se směskou A; pravděpodobně komplikace při setí).

Kvete: -

Plevelné druhy: uvolněné plochy po vymrzlých jednoletkách (u směsky B navíc i místa horšího zapojení z podzimu) obsazeny zejména již kvetoucími rozrazily a nakvétajícími ptačinci. (Po zapojení by měly být směskou bez potíží potlačeny).

Ostatní plevelné druhy sledované v listopadu se dosud neprosazují či vymrzly (penízky, violky, merlíky, bažanky, kokošky, heřmánovce, pěťoury, pcháče).

Hmyz: -

Top