Lukavec – biodiverzitní demonstrační farma

Novinky v roce 2024

Zkušenosti s různými typy mimoprodukčních porostů z posledních let jsou shrnuty v metodice VÚRV pro praxi

Rostliny a jejich směsi do mimoprodukčních opatření na orné půdě

Cílem metodiky je souhrn:

  • poznatků o plodinách i planých druzích rostlin vhodných do směsí na ornou půdu pro podporu druhové diverzity v zemědělské krajině
  • praktických informací se zakládáním a údržbou směsí v různých půdně-klimatických oblastech
  • základních principů vlivu směsí na vybrané skupiny živočichů
  • agrotechnických rizik spojených s mimoprodukčními porosty

Primárně je určena:

  • pěstitelům, kteří zakládají a udržují různá mimoprodukční opatření na orné půdě
  • státní správě, při případné úpravě současných a návrhu nových mimoprodukčních opatření
  • zemědělským poradcům a studentům zemědělských škol

Doplňující poznámka:

Poznatky a doporučení mohou být v některých případech v rozporu s legislativně definovanými podmínkami jednotlivých typů mimoprodukčních opatření. Tyto podmínky jsou nicméně pro pěstitele uplatňující opatření v rámci dotačního schématu nadřazené a závazné.

Autoři textu a fotografií:

Ing. Kamil Holý, Ph.D. (Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.); Ing. Daniel Nerad, Ph.D. (BASF spol. s r.o.); Ing. Karel Vejražka, Ph.D. (Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Troubsko); Ing. Václav Zámečník (Česká společnost ornitologická)

Ke stažení

Rostliny a jejich směsi do mimoprodukčních opatření na orné půdě

Novinky v roce 2023

Kombinovaný biopás pro koroptve (doporučení k novému „AEKO“ opatření)

V nových agroenvironmentálně-klimatických opatřeních se počítá s pokračováním krmných a nektarodárných biopásů v podobné podobě, jako v předchozím období.

Novinkou je kombinovaný biopás, který by měl přispět k podpoře koroptví a další zvířeny v krajině. Skládá se ze dvou částí: jednoletého krmného biopásu, který je zdrojem potravy a víceletého jetelotravního biopásu, který slouží k hnízdění a po celý rok poskytuje potravu a kryt.

  • Krmný biopás v kombinovaném biopásu by měl mít stejné druhové složení jako krmný biopás pěstovaný samostatně. Jetelotravní biopás se od nektarodárného biopásu liší přítomností trav a tím, že se vysévá pouze jednou (zůstává 5 let – neobnovuje se). Tráva zaplní mezery mezi rostlinami a sníží výskyt plevelů, které jsou u nektarodárných biopásů mnohdy problematické.
  • Jetelotravní pás nemá definované složení, jedinou podmínkou je: „zastoupení trav ve směsi bude tvořit méně než 50 %“. Takto zjednodušené pojetí není pro zvěř, včely ani další živočichy vhodné, proto doporučujeme zájemcům vyset druhově bohatší směs, se kterou mají dobré zkušenosti v zahraničí.

Proč a jaké druhy zvolit, najdete zde .

Přínos nektarodárných biopásů pro motýly

Dubnové vydání časopisu Úroda (4/2023) přinese zajímavý článek ohledně výskytů denních motýlů v nektarodárném biopásu v porovnání s dalšími zemědělskými plochami.

Jedná se o sledování v rámci projektu podpory biodiverzity na farmě V. Velety v Lukavci u Pacova v letech 2016–2018.

Abstrakt článku k dispozici ZDE

Historie pozorování

Primární zkušenosti jsme v podmínkách ČR získávali v letech 2012-2015.

Zejména na demonstračně zakládaných nektarodárných porostech v Kněževsi u Prahy (dále i v Kostelci nad Orlicí, Ivanovicích na Hané), jsme se farmářům snažili průběžně předávat formou článků, prezentací u porostů v rámci polních dní, ale i jejich souhrnem v metodice „ Nektarodárné porosty pro praxi “.

Historie spolupráce v Lukavci

Ve snaze rozšířit spektrum zakládaných a sledovaných mimoprodukčních porostů, jsme se v roce 2016 rozhodli pro užší spolupráci na projektu s farmou pana Václava Velety v Lukavci u Pacova (cca 600 m n. m., BVT, roční úhrn srážek / pr. teplota: 680 mm / 7,2 °C, členitá krajina - orná půda, pastviny, lesy). Spolupráce s touto farmou, která se zároveň dlouhodobě věnuje i pokusné činnosti, nám přinesla možnost založit a sledovat nejen tzv. demonstrační blok s různými typy mimoprodukčních porostů, ale i možnost cíleně založit a sledovat mimoprodukční porosty na vybraných vhodných částech pozemků v rámci farmy.

Od té doby pokračujeme v jejich zakládání, údržbě a sledování a o své zkušenosti se dále podílíme formou článků, prezentací v rámci polních dní, reportáží, video dokumentem „Cesta k rovnováze“, a od loňského roku nově i online „tutoriálem“ – pravidelným měsíčním náhledem na vývoj aktuálně pěstovaných směsek na demonstračním bloku!

Sledování „online“ vývoje vybraných typů mimoprodukčních porostů v průběhu celé sezony

Ve spolupráci s K. Vejražkou (VÚPT), K. Holým (VÚRV) a farmou pana V. Velety v Lukavci porosty navrhujeme, zakládáme, sledujeme a udržujeme již od roku 2016. V harmonii s vybranými dotačními tituly, se snažíme o optimální varianty z pohledu jejich funkce i údržby. Sledujte s námi jejich vývoj (demonstrační blok i části běžných honů), intenzitu kvetení, atraktivitu pro opylovače, užitečný hmyz a další cílové druhy (např. ptáky či drobnou polní zvěř):

Archiv pozorování

Vegetační sezona 2020 ( vstup do archivu 2020 )

Vegetační sezona 2021 – (cca měsíční aktualizace, vstup do archivu 2021 )

Vegetační sezona 2022 – (cca měsíční aktualizace, vstup do archivu 2022 )

Vegetační sezona 2023 – (cca měsíční aktualizace, vstup do archivu 2023 )

Reportáže z farmy Lukavec ( Selská Revue ) a z polního setkání v Lukavci 2017 ( Agrotip , Moderní Včelař , Agromanuál , Zemědělec )

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2018 ( Agrotip , Agromanuál )

Reportáže z polního setkání v Lukavci 2020 ( Agrotip , Agromanuál )

Odkaz na video: „ Cesta k rovnováze. Produkční zemědělství, ochrana zdrojů a biodiverzity “.

Kombinovaný biopás pro koroptve

Informace o biodiverzitě prezentované na polních dnech 2023

Top