Zimní konference BASF v roce 2024

Ohlédnutí za konferencemi BASF 2024

S BASF připraveni na jaro

Měsíc leden je po celé naší republice tradičně ve znamení zimních konferencí BASF. Tentokrát opravdu zimních, když v lednu na dnešní dobu nezvykle dlouho mrzlo. Na konferencích jste ovšem zažili výhled do jara. Jednak díky tomu, že v přednáškách bylo řečeno mnoho o tom, jak efektivně využít nové přípravky BASF v jarní práci s porosty a připravit je tak na dosažení vysokých a efektivních výnosů. A jednak také díky letos mnoha video vstupům natočeným v minulé pěstitelské sezóně přímo u pěstitelů na polích, což zemědělci v zimě vždycky vdechne optimismus do žil.

Řepka byla, je a bude

Konference byly letos koncipovány ve stylu premiéry nového fungicidního přípravku Pictor® Revy, který najde své uplatnění zejména při ochraně řepky. A protože tato plodina bývá vždy na jaře kontroverzním tématem diskusí široké veřejnosti, zaujala mě úvodní přednáška Doc. Ing. Petra Baranyka, CSc. ze SPZO, který shrnul pěstování řepky ve světě z hlediska historie i budoucnosti.

Doklady o pěstování řepky, resp. brukvovitých olejnin obecně, pochází již z dob starověkého Řecka, Egypta, Indie a Číny. Tehdy se olej využíval hlavně na svícení; jako lampový olej. Pro potravinářské využití spíše z nouze. Brukvovité se však již tehdy využívaly jako zelenina.

Dnes olejniny zaujímají celosvětově asi 11% zemědělských ploch, z čehož 60% zabírá sója, které se produkuje asi 370 mil. tun. Není bez zajímavosti, že od roku 1975 se plocha olejnin ve světě více než zpětinásobila. Nejvíce řepky se pěstuje v Evropě (asi ze 40%), v Kanadě (33%), v Číně a Indii (22%) a 5% pochází z Austrálie, kde však se předpokládá další významný nárůst ploch. Jako výrobku se nejvíce produkuje palmového oleje (67%), následuje sójový (27%), řepkový (13%) a slunečnicový (6%). Dále se z výroby zužitkují pokrutiny jako krmivo, které jsou nejvíce saturovány ze sóji, pak řepky a slunečnice.

Řepka je tedy:

  • na 2. místě co do produkce semen
  • na 3. místě v produkci oleje
  • na 2. místě v produkci pokrutin

Není divu, že ve světě je zájem o další zušlechťování řepky. Cíle šlechtitelů se zaměřují zejména na zvýšení výnosu semen, výnosu oleje, další snížení obsahu glukosinolátů a v neposlední řadě zvýšení obsahu bílkovin. Posledně zmíněnou vlastnost spolu se zaměřením na odolnost rostlin vůči škůdcům řepky, což souvisí s klimatickou změnou a rezistencí škůdců na běžnou ochranu, uvedl Doc. Baranyk jako nejzajímavější.

O řepce se totiž začíná ještě více uvažovat jako o potravině pro lidskou výživu. Nejen při zužitkování oleje. Na významu roste obsah bílkovin v semenech řepky a např. Kanada již zahájila projekt „Canola protein innovation“, do něhož bylo již vloženo až 460 mil. USD a jedním z cílů je zvýšení obsahu bílkovin o 20%, tedy z dnešních cca 27% na 32%. Zjistilo se totiž, že z hlediska uhlíkové stopy je na tom řepka při produkci bílkovin lépe než např. sója nebo vejce. Projekt využití řepky začíná být ve světě velmi zajímavý. Např. právě v Kanadě již se můžete setkat i s prvními komerčními výstupy v podobě rostlinných napodobenin masa.

Kromě šlechtění řepky pro vyšší efektivitu a na odolnost škodlivým činitelům, kde se ve světě využívají i nejmodernější metody genových úprav, CRISPR, RNAi apod., kde bohužel Evropa zatím stojí stranou rozsáhlejšího praktického využití, se např. pracuje i na změně barvy květu řepky, aby její porosty byly pestřejší a oku nezaujatého i zaujatého pozorovatele lahodící. Tedy pěstování řepky má pro zemědělce další velmi zajímavou perspektivu.

Pictor® Revy ochrání výnosy řepky...

Výše uvedených skutečností si je vědoma i spol. BASF, a proto neustále inovuje svou tradiční řadu přípravků určených pro ochranu řepky. Letos je to přípravek Pictor® Revy, který podrobně představil Ing. Marek Šmika. Pictor® Revy je novým členem rodiny „Revysol“ určeným pro řepku a slunečnici a vyznačuje se nadstandardní účinností a nejmodernější SC+ formulací. Kombinace účinných látek Revysol® a Boscalid zajišťuje vynikající účinnost proti hlavním chorobám řepky, jako jsou hlízenka obecná, alternariová skvrnitost, fomová hniloba či padlí řepkové. Ve slunečnici pak též proti červenohnědé skvrnitosti. Doporučená dávka je 1 l/ha od první poloviny kvetení řepky až do konce kvetení. Ve slunečnici od fáze hvězdy po plný květ.

Pictor® Revy přináší inovativní vlastnosti, vyšší výnosy a zjednodušení práce pěstiteli. Díky nejmodernější formulaci se účinná látka až 100 krát silněji váže do rostlinných pletiv a vytváří vnitřní zásobárny, z nichž se postupně uvolňuje. Má tedy preventivní i kurativní účinnost.

Účinnost nastává již od teploty +5 °C a je kratší interval aplikace před deštěm, což významně rozšiřuje aplikační okno v dnešní hektické době při jarních pracích pro pěstitele tak důležité. Součástí působení v rostlině je známý AgCelence® efekt, který přináší prodloužení vegetační doby, omezení pukání šešulí a tím výdrolu při sklizni a díky tomu vyšší výnosy, které ve 173 pokusech od r. 2019 vycházely min na + 0,5 t/ha. V Rokytnici v roce 2021 dosáhl porost ošetřený fungicidem Pictor® Revy výnosu 4,7 t/ha oproti kontrole 2,9 t/ha. Nezbývá tedy než na jaře v klidu sáhnout po osvědčeném pokračovateli značky Pictor®Pictor® Revy.

...jejichž základ můžete mít také od BASF

Do třetice k řepce připravil svou prezentaci Ing. Roman Sýkora, zodpovědný za osivářský program BASF. Ten se z hlediska osiv řepky velmi úspěšně etabloval na našem trhu, přičemž osiva této značky se velmi často umisťují na pomyslných stupních vítězů oficiálních i provozních pokusů.

Tak např. Tuba jako jeden z nejúspěšnějších materiálů s odolností viru TuYV s vynikajícím a stabilním výnosem se v roce 2019 až 2021 umístil na 1. místě v registračních pokusech a stal se tak nyní i kontrolní odrůdou pro poloprovozní pokusy SPZO. Díky výnosové stabilitě je Tuba sázkou na jistotu a nemusíte se bát po ní sáhnout. Dalšími novinkami, které Ing. Sýkora představil jsou Hermann, což je hybridní TuYV odrůda, která v pokusech ČZU v Červeném Újezdě skončila na 102% průměru výnosů. Je vhodná pro setí do mulče ve všech pěstitelských oblastech. Cheeta je rovněž hybridní odrůda s TuYV odolností zaměřená šlechtiteli na vysokou efektivitu využití dusíku (N) a optimalizaci pěstitelských nákladů. Dosáhla 112% průměru na více než 40 lokalitách v Německu. Odrůda Crossfit je kromě odolnosti TuYV odolná i nádorovitosti kořenů brukvovitých a v sezóně 2022/23 dosáhla v pokusech v Kujavách 1. místa s výnosem 5,33 t/ha.

Udržte rovnováhu

Druhá část konference se zaměřila na novinku v ochraně obilnin, kde má BASF rovněž tradičně silné portfolio. Jde o nový fungicid Daxur®, který přinese pěstitelům rovnováhu mezi výnosem a příznivou cenou ošetření. Daxur® je složen z účinných látek Revysol® a Kresoxim-methyl a účinkuje na kompletní spektrum časných chorob obilnin, a to v pšenici, ječmeni, žitu i tritikale. Kombinací nejmodernější účinné látky Revysol® a osvědčeného standardu Kresoxim-methyl spolehlivě zasahuje proti chorobám od raného stéblolamu, přes braničnatky, padlí až po spektrum skvrnitostí ječmene. Daxur® lze bez nadsázky označit za spolehlivého „všeuměla“. V pokusech vykazoval přípravek účinnost na braničnatku pšeničnou kolem 80% a na rez pšeničnou více než 80%. V roce 2022 byl na pokusné stanici Kluky založen pokus v pšenici ozimé, kde porost ošetřený přípravkem Daxur® 1 l/ha vykázal navýšení výnosu o 16% oproti kontrole, přičemž zřetelně byla dokladována i vyšší vitalita porostu.

Jeho moderní formulace však přináší další výhody. Řada „Revysol®“ přináší jedinečnou vlastnost silné vazby účinné látky do rostlinných pletiv velmi rychle po aplikaci a vytváření zásobáren, které prodlužují uvolňování a tím preventivní i kurativní účinnost. Postupně se uvolňující účinná látka zabraňuje klíčení spor hub. Bylo dokladováno i šíření odparem na nové přírůstky. Možná je aplikace za nižších teplot již od +5 °C a hodinu před deštěm. Samozřejmostí je AgCelence® efekt prodlužující ve spojitosti s následným fungicidním ošetřením přípravky BASF vegetační dobu rostlin a tím i výnos zdravých obilnin. Velkou výhodou je, že aplikace přípravku je možná bez omezení.

Mykotoxiny jako důsledek napadení klasů

RNDr. Ivana Polišenská, Ph.D. z Agrotest Fyto s.r.o. v rámci video prezentace navázala upozorněním, jak důležité je věnovat pozornost napadení obilnin houbovými chorobami jak z hlediska výnosu, tak z hlediska kvality zrna. Nejnebezpečnější je napadení zrna fusariovými mykotoxiny, které je taktéž sledováno kontrolními orgány. Nejznámějšími a obávanými jsou v tomto směru deoxynivalenol, zearalenon, fumonisin, aflatoxiny a ochratoxin A, přičemž poslední dva se mohou v zrnu vyskytnout i při skladování.

Bylo zjištěno, že největší vliv na napadení zrna plísněmi a kontaminaci mykotoxiny má průběh počasí, konkrétně vlhkost v období kvetení a dále výskyt zdroje infekcí, kterými jsou posklizňové zbytky. V sušších letech je zpravidla výskyt mykotoxinů nízký, zatímco při vlhkém počasí v době kvetení je nutno klást větší důraz na ochranu obilnin před houbovými chorobami. Např. fusarium infikuje klasy v době květu, a ještě až sedm dní po odkvětu. Lze tedy vyvozovat, že v této době by pěstitel měl věnovat pozornost stavu porostů. Preventivně pak i práci s posklizňovými zbytky a zvolit vhodnou strategii zpracování půdy před setím.

Příroda klade před pěstitele mnohé nástrahy, s nimiž je potřeba se seznamovat a počítat s nimi při práci. Společnost BASF a její terénní služba může nabídnout zásadní a efektivní řešení k dosažení vysokých výnosů a výborné kvality sklizně. Jak ukázaly letošní konference BASF, můžete na ně bez obav vsadit a vstoupit do letošního jara bez obav.

Ing. Václav Jirka

spolupracovník redakce

Top