Akce herbicidy řepka

Vážení pěstitelé řepky, v letošním roce pro Vás máme připraveno několik akcí a pro zpříjemnění nabízíme možnost přihlášení se přes jeden sjednocený přihlašovací formulář. Snad pro Vás tato změna bude příjemná a potěší Vás.

Pojďme si nyní představit jednotlivé akce.

Co na této rozsáhlé stránce najdete?

Vysvětlení výhod akce Butisan Complete 2024

Vysvětlení výhod akce Butisan Opti Pack 2024

Pravidla jednotlivých akcí

Přihlašovací formulář

„Butisan® Complete 2024“

Pěstitelům řepky doporučujeme pro ochranu proti plevelům flexibilní herbicid Butisan® Complete, který zemědělcům přináší spolehlivý účinek, bezpečnost pro řepku, široké aplikační okno a vhodnost použití do jakýchkoliv podmínek.

Doporučená dávka Butisanu Complete je 2,25 l/ha. Butisan® Complete je nejpoužívanějším jednorázovým herbicidem v České republice od roku 2017.

Při nákupu Butisanu Complete v termínu od 1. července 2024 do 30. září 2024 můžete získat skvělé bonusy, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

Jaké bonusy můžete získat?

ošetření cca 45 ha při doporučené dávce 2,25 l/ha

a) 3500 bodů v Partnerství Profesionálů

Při nákupu každých 60 l fungicidu Efilor® a 40 l Pictor® anebo 80 l Pictor® Revy má zákazník možnost získat navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 3500 bodů.

b) Dárkový poukaz Pluxee na 6000 Kč

Dárkový poukaz Pluxee je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete na www.mujPass.cz

c) 10 l Butisanu Complete (tj. 50 l za zakoupených 500 l Butisanu Complete)

Butisan® Complete představuje nejkoncentrovanější herbicid do řepky pro preemergentní a časně postemergentní ošetření na našem trhu Jedinečný „kombi efekt“ a vysoký obsah metazachloru zaručuje účinnější a stabilnější řešení pro boj s plevely ve srovnání se standardními herbicidy. Herbicid Butisan® Complete přináší zemědělcům navíc spolehlivý účinek, bezpečnost pro řepku, široké aplikační okno a vhodnost použití do jakýchkoliv podmínek.

„Butisan® Opti Pack 2024 “

Butisan® Opti Pack je čtyřsložkové herbicidní řešení, které se skládá z přípravků Butisan® Duo a Optivor®, určené k hubení dvouděložných a některých lipnicovitých plevelů v řepce ozimé. Jeho výhodou je široká a spolehlivá účinnost na plevelné spektrum, nezávislost na půdních a vláhových podmínkách a flexibilita použití. Butisan® Duo lze použít kdykoliv od zasetí, přes fázi klíčení až po plně vyvinuté pravé listy na všech typech půd. Je k pěstované plodině šetrný a neovlivňuje herbicidní programy v následujících plodinách, zejména obilninách.

Výhodou balíčku Butisan Opti® Pack (Butisan® Duo 50 l + Optivor® 6 l) je jeho spolehlivá účinnost na široké plevelné spektrum, nezávislost na půdních a vláhových podmínkách a flexibilita použití. Slouží k ošetření 24 ha při základní doporučené dávce přípravků Butisan® Duo 2,1 l/ha pro preemergentní aplikaci (BBCH 00-09) a Optivor® 0,25 l/ha pro postemergentní aplikaci (BBCH 12-18). V závislosti na termínu ošetření, spektru plevelů a vláhových podmínkách je možné přizpůsobit dávku obou přípravků. Oba přípravky lze aplikovat také v tank-mixu v časně postemergentním termínu při dávce přípravku Butisan® Duo 2,5 l/ha a Optivor® 0,2 l/ha

Při nákupu přípravku Butisan® Duo + Optivor v termínu od 1. července 2024 do 30. září 2024 můžete získat skvělé bonusy, které Vám sníží cenu nakoupeného přípravku.

Jaké bonusy můžete získat?

ošetření 48 ha při doporučené dávce Butisanu Duo 2,1 l/ha + Optivoru 0,25 l/ha

a) 1200 bodů v Partnerství Profesionálů

Navíc nad rámec Partnerství Profesionálů dalších 1200 bodů.

b) Dárkový poukaz Pluxee na 2000 Kč

Dárkový poukaz Pluxee je oblíbená poukázka, kterou můžete uplatnit pro nákup libovolného dárku nebo služby v široké partnerské síti v České republice.

Nominální hodnota poukázky je 500 Kč / 1 kus nebo 1000 Kč / 1 kus (omezeno jednorázovým použitím poukázky). Poukázky v hodnotách 500 Kč a 1000 Kč lze libovolně kombinovat. V případě vyššího nákupu, než je hodnota poukázky, je možné doplatit platební kartou nebo hotově, nevyčerpaná hodnota se nevrací.

Úplný seznam partnerů a míst k uplatnění poukazu najdete www.mujPass.cz

Pravidla akcí

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Radlická 354/107b, Praha 5, 15800, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 (dále jen „BASF spol. s r.o.“), vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele herbicidního přípravku Butisan® Complete od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. července 2024 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 litrů Butisanu Complete v termínu od 1. července 2024 do 30. září 2024. Za každé toto množství uvedeného přípravku má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. 3 500 bodů v Partnerství Profesionálů

b. Dárkový poukaz Pluxee na 6 000 Kč

c. 10 l Butisanu Complete při zakoupení alespoň 500 l Butisanu Complete

4. Pro účast v akci Butisan® Complete 2024 je účastník povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 30. září 2024 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku Butisan® Complete nejpozději do 31. října 2024 svému obchodnímu zástupci společnosti BASF spol. s r.o. Obálku označte heslem „Butisan® Complete“. Za účelem dodání bonusu, který představuje přípravky BASF, v dřívějším termínu, než je stanoveno v bodu 3 těchto podmínek, mohou zemědělské podniky/podnikatelé požádat o přednostní dodávku takového bonusu přípravků, pokud zároveň s takovou žádostí prokážou fotokopie dodacích listů, že odebrali minimální množství výrobků pro uplatnění příslušného bonusu. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. října 2024. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu, způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení, veškeré informace vyjma druhu zakoupeného přípravku, jeho množství, obchodního místa, kde přípravek zakoupil a data zakoupení (zejména je povinen anonymizovat veškeré kupní ceny netto a ceny brutto produktů).

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2024.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami této akce.

9. Společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu uvedenou v přihlašovacím formuláři dle čl. 4 výše, že jakožto správce zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, DIČ a adresa, které byly zadány v přihlašovacím formuláři akce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely vyhodnocení akce a předání bonusů. Správce se zavazuje chránit osobní údaje kontaktní osoby.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi.

Osobní údaje pro účely akce jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které se osobní údaje shromažďují, tj. po dobu trvání akce a 1 rok po jejím skončení.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html

Zpracování osobních údajů kontaktní osoby probíhá automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje kontaktní osoby jsou zpracovávány přímo společností BASF spol. s r.o., případně jinými zpracovateli1, které společnost BASF spol. s r.o. zpracováním osobních údajů pověřila za výše uvedeným účelem. Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni s osobními údaji kontaktní osoby nakládat důvěrně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE2 a (ii) třetím osobám, a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

• právo být informován, tedy právo kontaktní osoby na poskytnutí jasných, transparentních a jednoduše srozumitelných informací o tom, jak jsou osobní údaje na základě tohoto souhlasu používány a dále o právech, která může kontaktní osoba uplatnit;

• právo přístupu, tedy právo získat přístup k osobním údajům (pokud jsou skutečně zpracovávány) a k určitým dalším informacím, přičemž tímto postupem se kontaktní osoba může dozvědět a může si ověřit, že jsou její osobní údaje využívány v souladu s právními předpisy;

• právo na opravu, tedy právo, aby osobní údaje kontaktní osoby byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné;

• právo výmazu, tedy právo být zapomenut, čímž se myslí právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, kdy společnost BASF spol. s r.o. již nemá podstatný důvod je nadále používat, nicméně toto není obecné právo na výmaz, kdy z práva výmazu existují výjimky;

• právo na omezení zpracování, tedy právo omezit další užívání osobních údajů, kdy v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále ukládány, avšak nesmí být dále používány;

• právo na přenositelnost údajů, tedy právo kontaktní osoby získat a dále používat osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů;

• právo podávat námitky vůči zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů společnosti BASF spol. s r.o., včetně zpracování pro účely přímého marketingu, pokud se aplikuje;

• právo podat u Úřadu pro ochranou osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, stížnost na způsob, jakým je nakládáno s osobními údaji nebo jak probíhá jejich zpracovávání.

Na základě žádosti kontaktní osoby je společnost BASF spol. s r.o. povinna poskytovat informace kontaktní osobě bezplatně, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou její požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu). V takovém případě je možné účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo komunikací nebo provedením požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout jednat.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

1 Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/zpracovatele , případně na vyžádání na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak Vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

2 BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, seznam koncernových společností je dostupný na: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/locations/europe.html#%7B%7D

1. Společnost BASF spol. s r. o., se sídlem Radlická 354/107b, Praha 5 – Radlice, 15800, IČ 41195469 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3255 (dále jen „BASF spol. s r.o.“), vyhlašuje akci pro koncové uživatele, resp. koncové odběratele herbicidního balíčku Butisan® Opti Pack (Butisan® Duo + Optivor) od společnosti BASF spol. s r. o. určeného k herbicidnímu ošetření řepky.

2. Akce se může účastnit každá fyzická nebo právnická osoba, která je ke dni 1. července 2024 evidována jako zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství.

3. Podmínkou účasti je zakoupení minimálního množství 100 l přípravku Butisan® Duo + 12 l přípravku Optivor v termínu od 1. července 2024 do 30. září 2024. Za každé toto množství uvedených přípravků má účastník akce nárok na zisk bonusu.

Zákazník má nárok získat jako bonus:

a. 1 200 bodů v Partnerství Profesionálů

b. Dárkový poukaz Pluxee na 2 000 Kč

4. Pro účast v akci Butisan® Opti Pack 2024 je účastník povinen se elektronicky přihlásit nejpozději do 30. září 2024 na internetových stránkách BASF s doménou www.agro.basf.cz.

Pokud nebude přihlašovací formulář řádně a kompletně vyplněn, účastník bude z akce vyřazen.

5. Pro získání bonusu je účastník povinen odeslat fotokopie faktur dokládající nákup přípravku herbicidu Butisan® Duo a přípravku Optivor nejpozději do 31. října 2024 svému obchodnímu zástupci společnosti BASF spol. s r.o. Obálku označte heslem „Butisan® Opti Pack 2024“. Do akce budou zahrnuty pouze ty zemědělské podniky, jejichž odeslané fotokopie faktur budou přijaty společností BASF spol. s r.o. do 31. října 2024. Účastník je povinen anonymizovat na kopiích dokladů o nákupu, způsobem jednoznačně znemožňujícím jejich přečtení, veškeré informace vyjma druhu zakoupeného přípravku, jeho množství, obchodního místa, kde přípravek zakoupil a data zakoupení (zejména je povinen anonymizovat veškeré kupní ceny netto a ceny brutto produktů).

6. Účastníkům, kteří splnili pravidla akce, budou bonusy dodány do konce roku 2024.

7. Společnost BASF spol. s r.o. si vyhrazuje právo měnit kdykoliv pravidla i jednotlivé bonusy, jakož i celou akci zrušit.

8. Účastí v akci potvrzuje účastník souhlas s podmínkami této akce.

9. Společnost BASF spol. s r.o. informuje kontaktní osobu uvedenou v přihlašovacím formuláři dle čl. 4 výše, že jakožto správce zpracovává její osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu, DIČ a adresa, které byly zadány v přihlašovacím formuláři akce. Tyto osobní údaje budou zpracovávány pro účely vyhodnocení akce a předání bonusů. Správce se zavazuje chránit osobní údaje kontaktní osoby.

Právním základem pro zpracování osobních údajů v rámci této akce je čl. 6 odst. 1 písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a). Poskytnutí osobních údajů kontaktní osobou účastníka je smluvní požadavek, bez jehož splnění se účastník nemůže akce zúčastnit anebo společnost BASF spol. s r.o. nebude schopná zajistit odeslaní/předání bonusu účastníkovi.

Osobní údaje pro účely akce jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro účely, pro které se osobní údaje shromažďují, tj. po dobu trvání akce a 1 rok po jejím skončení.

Bližší informace stran zpracování osobních údajů včetně údajů o možnosti kontaktovat správce jsou uvedeny na webové stránce společnosti BASF spol. s r.o. https://www.agro.basf.cz/cs/General-information/Data-privacy.html

Zpracování osobních údajů kontaktní osoby probíhá automatizovaně i manuálně, a to v elektronické i listinné podobě. Osobní údaje kontaktní osoby jsou zpracovávány přímo společností BASF spol. s r.o., případně jinými zpracovateli1, které společnost BASF spol. s r.o. zpracováním osobních údajů pověřila za výše uvedeným účelem. Tito zpracovatelé jsou smluvně zavázáni s osobními údaji kontaktní osoby nakládat důvěrně, řádně a v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů EU a EHP.

Kontaktní osoba současně souhlasí s tím, že výše uvedené osobní údaje mohou být předány - (i) společnostem v rámci EU/EHP náležejících do koncernu společnosti BASF SE2 a (ii) třetím osobám, a to za účelem vytvoření a předání vlastní nabídky obchodů a služeb, a to i prostřednictvím elektronických prostředků ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Každá kontaktní osoba účastníka má jako subjekt údajů následující práva:

• právo být informován, tedy právo kontaktní osoby na poskytnutí jasných, transparentních a jednoduše srozumitelných informací o tom, jak jsou osobní údaje na základě tohoto souhlasu používány a dále o právech, která může kontaktní osoba uplatnit;

• právo přístupu, tedy právo získat přístup k osobním údajům (pokud jsou skutečně zpracovávány) a k určitým dalším informacím, přičemž tímto postupem se kontaktní osoba může dozvědět a může si ověřit, že jsou její osobní údaje využívány v souladu s právními předpisy;

• právo na opravu, tedy právo, aby osobní údaje kontaktní osoby byly opraveny, budou-li nepřesné nebo neúplné;

• právo výmazu, tedy právo být zapomenut, čímž se myslí právo požádat o výmaz nebo odstranění osobních údajů v případě, kdy společnost BASF spol. s r.o. již nemá podstatný důvod je nadále používat, nicméně toto není obecné právo na výmaz, kdy z práva výmazu existují výjimky;

• právo na omezení zpracování, tedy právo omezit další užívání osobních údajů, kdy v případě omezení zpracování mohou být osobní údaje dále ukládány, avšak nesmí být dále používány;

• právo na přenositelnost údajů, tedy právo kontaktní osoby získat a dále používat osobní údaje ve strukturovaném a strojově čitelném formátu, a to buď pro sebe, nebo pro jiného správce osobních údajů;

• právo podávat námitky vůči zpracování prováděnému na základě oprávněných zájmů společnosti BASF spol. s r.o., včetně zpracování pro účely přímého marketingu, pokud se aplikuje;

• právo podat u Úřadu pro ochranou osobních údajů, Pplk. Sochora 27 170 00 Praha 7, elektronická podatelna: posta@uoou.cz, stížnost na způsob, jakým je nakládáno s osobními údaji nebo jak probíhá jejich zpracovávání.

Na základě žádosti kontaktní osoby je společnost BASF spol. s r.o. povinna poskytovat informace kontaktní osobě bezplatně, ovšem s výjimkou případů, kdy jsou její požadavky zcela zjevně nepodložené nebo nadbytečné (zejména pro jejich opakovanou povahu). V takovém případě je možné účtovat přiměřený poplatek (s ohledem na administrativní náklady spojené s poskytnutím informací nebo komunikací nebo provedením požadovaného úkonu) nebo na základě takových požadavků odmítnout jednat.

Více informací u regionálních zástupců BASF nebo na www.agro.basf.cz

Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

1 Seznam zpracovatelů/třetích osob je dostupný na www.agro.basf.cz/go/zpracovatele , případně na vyžádání na adrese společnosti BASF spol. s r.o. nebo na infoAgroCZ@basf.com Tento seznam je pravidelně každý rok aktualizován. Pokud se v seznamu nenachází žádný údaj o zpracovateli/třetí osobě, pak Vaše osobní údaje nebyly nikomu předány.

2 BASF SE, se sídlem Ludwigshafen, Spolková republika Německo, zapsána v obchodním rejstříku pod číslem HRB6000, seznam koncernových společností je dostupný na: https://www.basf.com/global/en/who-we-are/organization/locations/europe.html#%7B%7D

Top